EBIB 5/2006 (75) - O. Suchan: Źródła informacji rolniczej dostępne w Internecie
EBIB 
Nr 5/2006 (75), Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa. Badania, teorie, wizje
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Oliwia Suchan
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa rok IV

Źródła informacji rolniczej dostępne w InternecieWspółcześnie Internet jest jednym z najważniejszych środków przekazu informacji. Coraz częściej zdarza się, że poszukując wiadomości na dany temat, najpierw zaczynamy od źródeł elektronicznych, a dopiero później sięgamy po źródła drukowane. Są nawet i tacy, którzy twierdzą, że jeśli czegoś nie ma w Internecie, to dana rzecz w ogóle nie istnieje! Jest to opinia osób, które rzadko bywają w bibliotekach, a przez to nie mają okazji, aby zapoznać się z ich bogatą ofertą. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jest mnóstwo osób, które swoje poszukiwania rozpoczynają właśnie od biblioteki, ale także nie miałyby żadnego kłopotu ze wskazaniem internetowych źródeł informacji.

W niniejszej pracy internetowe źródła informacji rolniczej są przedstawione w takiej kolejności, w jakiej dochodziłby do nich początkujący użytkownik, czyli od wpisania właściwego hasła w wyszukiwarce Google. Jest to jednak metoda, wbrew pozorom, niezwykle czasochłonna, gdyż wymaga przeszukania ogromnej nieraz (nawet kilkudziesięciu tysięcy stron) liczby dokumentów, wśród których może się okazać, że nie ma nic na interesujący nas temat albo stron takich jest stosunkowo niewiele. Dlatego też w przypadku poszukiwania informacji rolniczej najlepiej skorzystać ze źródeł, które wskażą nam z pewnością mniejszą liczbę dokumentów niż Google, ale na pewno dokumenty te okażą się adekwatne do naszych oczekiwań. Osoba, która nie ma pomysłu na rozpoczęcie swoich poszukiwań, powinna skorzystać z zasobów jakiejkolwiek biblioteki akademii rolniczej, gdyż większość ich stron WWW wyposażona jest w zestaw linków odsyłających do rozmaitych bibliotek fachowych, portali itp. Ponadto biblioteki uczelni rolniczych posiadają rozbudowaną sieć baz danych, wśród których znaleźć można takie, które bezpośrednio dotyczą zagadnień związanych z rolnictwem. Ale nie tylko strony WWW akademii rolniczych mogą okazać się pomocne - także strony bibliotek uniwersyteckich zawierają wiele linków odsyłających do informacji rolniczej. Dla przykładu warto omówić sposób poszukiwania informacji rolniczej na stronie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Na stronie głównej, w menu, znajduje się link do e-źródeł, po jego uaktywnieniu, pojawia się m.in. odsyłacz do baz danych, gdzie użytkownik ma możliwość przeszukania zasobów według listy alfabetycznej, dziedzinowej lub według dostępności baz. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przeszukiwania baz według dziedzin, np. nauk ścisłych, gdzie pojawia się lista z nazwą bazy z jej opisem i dostępnością. Bazy danych z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, jakimi dysponuje Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, to: Agricola, Bibliografie Botaniczne, Polish Scientific Journal Contents, Polskie Bibliografie Dziedzinowe Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto istnieje także możliwość skorzystania z Science Citation Index Expanded, ale wyszukiwanie informacji w tej bazie może sprawiać trudności początkującemu użytkownikowi.

Cennym źródłem danych dla osób zainteresowanych informacją rolniczą może być baza Biblioteki na stronie portalu Elektroniczna Biblioteka (EBIB)[2]. Po jej uaktywnieniu najlepiej skorzystać z przeszukiwania według typu biblioteki - w tym przypadku rolnicze - pojawia się wówczas obszerna lista bibliotek - głównie Akademii Rolniczych, które zawierają linki do konkretnych źródeł informacji z tej dziedziny.

W celu uzyskania informacji na temat rolnictwa można skorzystać także z usług Ośrodka Przetwarzania Informacji[3]. OPI, oprócz prowadzenia prac badawczych, zajmuje się pozyskiwaniem i opracowywaniem informacji dotyczących badań naukowych, wymianą informacji naukowej oraz ewidencją wyników prac badawczych. Na stronach OPI można uzyskać szybki dostęp do aktualnych informacji o nauce polskiej - także z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych, co może okazać się niezwykle przydatne przy sporządzaniu statystyk i analiz. Informacje zawarte na stronach OPI mogą przydać się przede wszystkim uczonym prowadzącym konkretne badania naukowe oraz socjologom. Na stronie głównej OPI znajduje się link do baz danych, m.in. instytucji naukowych i wspomagających naukę, (towarzystw i fundacji), pracowników naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych.

Polska Akademia Nauk jako państwowa, samodzielna instytucja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju nauki, jej integracji oraz upowszechnienia[4], także może okazać się cennym źródłem informacji rolniczej. Na stronie głównej PAN znajduje się wykaz wydziałów, w tym Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych ze spisem poszczególnych instytutów, które na swoich stronach WWW zamieszczają listę dostępnych baz danych.

Źródła informacji rolniczej można podzielić na grupy, w zależności od rodzaju i sposobu przekazywania informacji. Można zatem wyodrębnić grupę źródeł, z których korzystać będą przede wszystkim fachowcy i uczeni, przeciętni użytkownicy mający styczność z rolnictwem na co dzień, studenci oraz osoby poszukujące konkretnej porady w tym zakresie.

Agencje rządowe

Ważne źródło informacji rolniczej stanowią agencje rządowe, których strony WWW zawierają wiarygodne dane z tego obszaru wiedzy. Zawierają przede wszystkim informacje związane z sytuacją prawną rolnictwa, a zatem dostarczają wiadomości dotyczące ustawodawstwa Rzeczypospolitej oraz prawa unijnego w tym zakresie. Przykładem takiego organu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które stoi na czele wszystkich instytucji państwowych zajmujących się sprawami rolnictwa[5]. Ze stron Ministerstwa można zaczerpnąć wiele informacji dotyczących rozmaitych projektów ustaw, legislacji Unii Europejskiej, prowadzonych na rzecz rolnictwa programów, np. SAPARD; można także uzyskać wiadomości na temat finansów, kredytów oraz kształtowania się wysokości cen po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ponadto na stronie tej znajduje się także słowniczek pojęć, w którym wyjaśnione są terminy występujące w aktach prawnych, a związane z rolnictwem. Linki skierowują także do programu SAPARD, kontaktu z ministerstwem, ustawodawstwa, prawodawstwa, funduszy strukturalnych i in. Na stronie głównej dostępny jest także Biuletyn Informacji Publicznej.

Kolejnym przykładem instytucji rządowej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[6] działająca od 1994 r. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja ta wspomaga finansowo rozmaite inwestycje w rolnictwie, związane z nim usługi oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Finansuje też przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy. Wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej, oświatę i doradztwo rolnicze oraz wszelkie projekty prowadzące do rozwoju wsi. Agencja ta udziela gwarancji kredytowej, a także pomaga w spłacie pożyczek. Z pomocy Agencji korzystać mogą rolnicy i przedsiębiorcy rolni oraz zarządy gmin. Patronuje programowi SAPARD, który umożliwia finansowy rozwój polskiego rolnictwa od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na stronie domowej Agencji zamieszczone są linki do aktualnych komunikatów, działalności i struktury ARiMR, programu SAPARD, dopłat bezpośrednich, oddziałów terenowych i in. Na stronie zamieszczono także odsyłacze do najważniejszych w państwie instytucji rządowych zajmujących się rolnictwem.

Agencja Rynku Rolnego to kolejna instytucja rządowa związana z rolnictwem[7]. Powstała 1 maja 2004 r., czyli w chwili przystąpienia Polski do struktur unijnych i działa zgodnie z jej prawodawstwem. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE podejmuje decyzje administracyjne, kontroluje prawidłowości wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych tzw. mechanizmów, czyli sprecyzowanych obrębów działalności. Ponadto Agencja ta pośredniczy między polityką rolną Polski i Unii Europejskiej. Zajmuje się też regulacjami handlowymi (np. pozwolenia na import i eksport). Agencja Rynku Rolnego publikuje na swych stronach Biuletyn Informacyjny ARR - miesięcznik, w którym poruszane są aktualne sprawy rynku rolnego. Na stronie głównej zamieszczono linki do m.in. wiadomości na temat aktualności z agrorynku, handlu zagranicznego, organizowanych przetargów, kontaktów z innymi rządowymi agencjami, a także do Biuletynu Informacji Rolniczej.

Agencją rządową jest także Agencja Nieruchomości Rolnych[8], która jest prawnym następcą Agencji Własności Skarbu Państwa i pod nową nazwą kontynuuje zadania poprzedniczki, ale z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Do głównych zadań ANR należy przede wszystkim prywatyzacja mienia oraz zagospodarowywanie gruntów. Na stronie Agencji można zapoznać się z informacjami ogólnymi na temat jej działalności, oddziałów terenowych, aktualności, ofert, przetargów, dzierżawy nieruchomości i in.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to także agencja rządowa zajmująca się rolnictwem[9]. Do zadań KRUS należy ubezpieczanie społeczne rolników, emerytów i rencistów, wypłacanie świadczeń chorobowych, macierzyńskich itp. Prowadzi działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym; zajmuje się także przydzielaniem nieodpłatnej rehabilitacji. Na stronie głównej KRUS można uzyskać informacje na temat podstaw prawnych działalności Kasy, jej zadań oraz rodzajach świadczeń, z jakich można skorzystać.

Przykładem agencji rządowej jest także Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu[10]. Centrum działa od 1 stycznia 2005 r. w wyniku przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i podlega bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoim zasięgiem Centrum obejmuje całą Polskę. Jego zadaniem jest dążenie do wyrównania poziomu rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników oraz podnoszenie poziomu dochodów rolnych. Współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowymi organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami związanymi z rolnictwem. Na stronie domowej można zapoznać się z linkami prowadzącymi do przeglądu prasy ogólnopolskiej stanowiącego zbiór wybranych artykułów z tego zakresu, kalendarza imprez, targów i wystaw, portali rolniczych, do Centralnej Biblioteki Rolniczej i przeprowadzanych aktualnie szkoleń itp.

Organizacje pozarządowe

Kolejną ważną grupę instytucji stanowią organizacje pozarządowe, wśród których największą na świecie jest z pewnością FAO, czyli Food & Agriculture Organization of the United Nations[11]. Organizacja ta istnieje od 1945 r. i działa na rzecz ograniczenia głodu na świecie. Strona domowa FAO obfituje w wiadomości z zakresu rozwoju rolnictwa, leśnictwa, rybactwa i przemysłu spożywczego. Na stronie głównej widnieje link Agriculture Departament, po którego uaktywnieniu pojawia się lista poszczególnych zagadnień związanych z rolnictwem. FAO jest także inicjatorem międzynarodowego systemu informacji AGRIS[12]. Dane w tym systemie gromadzone są od 1974 r. i dotyczą zagadnień związanych z rolnictwem i technologią żywienia. Celem stworzenia takiego systemu było gromadzenie i wzajemna wymiana informacji z tego zakresu. We współtworzeniu systemu AGRIS uczestniczy także Centralna Biblioteka Rolnicza w Polsce.

Od 1989 r. FAO tworzy także portal World Agricultural Information Centre of FAO (WAICENT),, który gromadzi i analizuje dokumenty związane z żywieniem i rolnictwem w postaci wykresów, map, statystyk i multimediów[13]. Na stronie głównej FAO znajduje się także link do Agricultural Libraries Network (AGLINET)[14], zainicjowanej w 1971 r. międzynarodowej sieci bibliotek rolniczych, w obrębie której prowadzona jest wymiana międzybiblioteczna opisów oraz reprodukcji w postaci mikrofisz lub odbitek ksero.

Z inicjatywy FAO w 1999 r. powstała sieć rolniczych stron WWW 19 krajów Europy Centralnej i Wschodniej - AgroWeb CEE Network[15]. Celem sieci jest gromadzenie i przekazywanie informacji rolniczych, wiadomości na temat instytucji, edukacji, aktualności związanych z Unią Europejską i wszelkich informacji z zakresu dziedzin pokrewnych rolnictwu. Częścią AgroWeb jest także polska wersja strony opracowywana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą - AgroWeb Poland. Wersja polska zawiera także linki do tematycznych serwisów internetowych, portali rolniczych, spożywczych i in.

Przykładem instytucji pozarządowej działającej na rzecz rolnictwa jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej[16]. Związek ten działający od 1997 r. jest największą dobrowolną organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Celem Związku jest integracja gmin i rozwój samorządności lokalnej, obrona praw i interesów gmin, działalność na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego oraz udzielanie porad prawnych. Związek ten organizuje także rozmaite szkolenia, inicjuje projekty wspomagające działalność gmin, tworzy bazy danych w gminach, które usprawniają zarządzanie oświatą i kulturą, służbą zdrowia i opieką społeczną. Na stronie domowej znajdują się linki umożliwiające uzyskanie informacji na temat funduszy unijnych, rozmaitych kongresów i spotkań wiejskich, organizowanych praktyk, a także samej działalności Związku. Ponadto w Serwisie Informacyjnym znajduje się archiwum artykułów z różnych pism ogólnopolskich, dotyczących rolnictwa i jego sytuacji prawnej i finansowej.

Bazy danych

Kolejnym typem źródeł informacji rolniczej są bazy danych. Korzystanie z nich może okazać się przydatne zwłaszcza pracownikom naukowym i studentom uczelni rolniczych. Niestety, dostęp do nich jest zazwyczaj odpłatny, przez co możliwość przeszukiwania baz mogą zapewnić jedynie instytuty i uczelnie wyższe, które stać na wykupienie licencji. Do najczęściej wykorzystywanych baz danych należą:

 • Agricola - bibliograficzna baza danych tworzona przez amerykańską National Agricultural Library. Obejmuje różne typy piśmiennictwa: wydawnictwa zwarte, artykuły, dokumenty audiowizualne i in. Od 1979 r. baza opracowywana jest w języku angielskim, ale istnieje możliwość przetłumaczenia tekstu na inne języki. Zakres obejmuje hodowlę i uprawę roślin, chów zwierząt, biotechnologię rolniczą, ekonomikę rolnictwa i in. Część opisów zawiera streszczenia prac. Sposób jej przeszukiwania jest niezwykle prosty - wystarczy wpisać nazwisko autora, tytuł publikacji lub słowo kluczowe[17].

 • Agris - baza bibliograficzna opracowywana przez Agris Coordinating Centre i The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Obejmuje informacje z zagadnień ogólnych rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, produkcji i ochrony roślin, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka i zanieczyszczenia środowiska. Dane uzupełniane są kwartalnie. Rocznie przybywa około 130 000 opisów dokumentów. Część opisów publikacji zawiera streszczenia, większość opisów zaopatrzona jest w adresy autorów[18].
 • CAB Abstracts - baza bibliograficzna opracowywana przez Commonwealth Agricultural Bureaux International. Obejmuje informacje z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, weterynarii, przechowalnictwa i wstępnej obróbki produktów roślinnych i zwierzęcych, zanieczyszczenia środowiska, żywienia człowieka, rekreacji, turystyki i in. Dane uzupełniane są kwartalnie. Rocznie przybywa około 150 000 opisów z ponad 16 000 tytułów czasopism i innych dokumentów. Opisy publikacji zawierają streszczenia oraz adresy autorów[19].

 • Bibliografie Botaniczne - są to bazy: Algologiczna, Fykologiczna, Paleobotaniczna, Roślin Naczyniowych, Kto Jest Kim w Botanice Polskiej, Polskie Zbiory Zielnikowe. Są udostępniane na stronach Instytutu Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie. Zawierają dokumenty dotyczące botaniki i nauk pokrewnych. Są ogólnodostępne w sieci Internet[20].
 • Polish Scientific Journal Contents - baza zawiera dane bibliograficzne i abstrakty z polskich czasopism naukowych poświęconych biologii, rolnictwu i nauk pokrewnych. Baza opracowywana jest w języku angielskim, a dostęp do niej jest nieograniczony w sieci Internet[21].
 • SIGM, czyli System Informacji o Gospodarce Żywnościowej. Jest to baza bibliograficzna tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz jednostki naukowo-badawcze i uczelnie rolnicze, m.in. Akademię Rolniczą we Wrocławiu, Instytut Rybactwa Śródlądowego i in. Zakres bazy obejmuje rolnictwo, leśną gospodarkę niedrzewną i przemysł spożywczy. Zasięg chronologiczny obejmuje wydawnictwa od 1981 r. W bazie, oprócz opisów bibliograficznych, znajdują się także streszczenia artykułów. W ramach SIGŻ, co miesiąc, wydawany jest Przegląd Polskiego Piśmiennictwa Zagadnień Gospodarki Żywnościowej oraz Bibliografia Polskiego Piśmiennictwa Zagadnień Gospodarki Żywnościowej. Baza SIGŻ jest dostępna w Internecie, ale tylko w ograniczonym zakresie[22].

 • SIBROL,
 • czyli System Informacji o Badaniach Rolniczych, to kolejna baza tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą. Stanowi swego rodzaju połączenie podbaz przesyłanych do CBR z współpracujących z nią instytucji. Zakres bazy obejmuje rolnictwo, hydrologię, leśnictwo, przemysł spożywczy, rybactwo i inne dziedziny pokrewne. Zawartość bazy stanowią informacje o rozpoczęciu lub kontynuacji badań naukowych, charakterystykę ich wyników, koszty realizacji, informacje o pracownikach nauki, autorach prac oraz wiadomości na temat instytucji, w których badania te wykonano. Baza SIBROL rozpoczęła działalność w 1995 r., a od 1998 r. jest w całości dostępna w Internecie[22].

Inne zasoby

 • INFOROL jest katalogiem polskich stron WWW poświęconych rolnictwu, ochronie środowiska, leśnictwu, rybactwu i dziedzinom pokrewnym, ponadto zawiera informacje związane z integracją Polski z Unią Europejską oraz wykaz portali rolniczych, katalogów firm i linków do specjalistycznych baz danych. Katalog INFOROL tworzony jest przez Centralną Bibliotekę Rolniczą[23].
 • Polskie Bibliografie Dziedzinowe
 • - strona zawierająca wykaz ogólnodostępnych baz z różnych dziedzin, m.in. nauk biologicznych i rolnictwa[24].

Biblioteki naukowe

Cennym źródłem informacji rolniczej są także instytucje zajmujące się gromadzeniem materiałów tylko z tego zakresu. Z zasobów takich placówek korzystać mogą przede wszystkim naukowcy, studenci oraz osoby zainteresowane problematyką rolnictwa zwłaszcza w aspekcie naukowym. W Polsce instytucją taką jest Centralna Biblioteka Rolnicza, która jest pierwszą polską biblioteką naukową skupiającą się na gromadzeniu materiałów dotyczących rolnictwa i dziedzin pokrewnych. Biblioteka ta podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zbiorach CBR znajduje się ok. 432 tysięcy woluminów oraz 693 tytuły czasopism bieżących z zakresu rolnictwa, przemysłu spożywczego i nauk pokrewnych. Odrębną kolekcję tworzą wydawnictwa FAO. CBR tworzy trzy własne bazy: SIGŻ, SIBROL i INFOROL za pomocą uczelni rolniczych i instytutów naukowych. Bazy te są dostępne w Internecie w całości lub niewielkim wycinku.

Centralna Biblioteka Rolnicza ściśle współpracuje z FAO. Jest członkiem międzynarodowej sieci bibliotek rolniczych AGLINET (Agricultural Libraries Network), zrzeszającej obecnie 55 bibliotek rolniczych z ponad 50 krajów. Celem AGLINET jest współpraca przy wzajemnej wymianie materiałów i wypożyczaniu międzybibliotecznym. Ponadto CBR współtworzy także bazę danych AGRIS-FAO, gdzie przy współpracy dwunastu ośrodków naukowych i akademickich opracowuje informacje na temat publikacji polskich. W ramach współpracy z FAO CBR opracowuje i aktualizuje także stronę AgroWeb Poland będącą częścią sieci AgroWeb CEE NETWORK. Polska wersja tejże strony umożliwia połączenie się ze stronami WWW instytucji związanych z rolnictwem w Polsce. Ponadto w ramach współpracy z FAO, CBR umożliwia dostęp do portalu centrum zarządzania informacją WAICENT, który udostępnia dokumenty z zakresu rolnictwa i dziedzin pokrewnych w postaci danych statystycznych, map, źródeł multimedialnych[25].

Strona domowa Centralnej Biblioteki Rolniczej posiada także wersję angielską. Na stronie głównej znajduje się link do katalogu bibliotecznego oraz krótka historia działalności Biblioteki. Ze strony głównej można się połączyć z polskimi bazami danych SIGŻ, SIBROL, PARC i POLINORM oraz zagranicznymi: Agricola, AGRIS-FAO, CAB Abstracts. Przykładem zagranicznej biblioteki zajmującej się wyłącznie gromadzeniem zbiorów dotyczących rolnictwa i nauk pokrewnych jest National Agricultural Library[26]. Jest to jedna z czterech bibliotek narodowych Stanów Zjednoczonych. Została powołana w 1962 r. i dotychczas zgromadziła ponad trzy miliony woluminów książek i czasopism związanych z rolnictwem. Ze względu na stopień zróżnicowania poziomu gromadzonych dokumentów (od informacji prawnych, urzędowych po wiadomości z zakresu sposobu hodowli roślin i zwierząt) informacje na dany temat może tu zdobyć niemalże każdy - zarówno naukowiec, czy też przeciętna osoba zainteresowana rolnictwem w różnym zakresie. NAL zajmuje się tworzeniem rolniczej bazy danych Agricola[17]. Na stronie domowej National Agricultural Library zamieszczono odsyłacze do portalu rolniczego AgNIC, do bazy Agricola oraz do aktualnych publikacji i danych związanych z rolnictwem, a także kalendarza imprez.

We Francji funkcje biblioteki rolniczej pełni Institut National de la Recherche Agronomique[27]. Zadania biblioteki oraz rodzaj gromadzonych materiałów są podobne do zadań i zasobów bibliotek już wymienionych. Instytut ten zajmuje się opracowywaniem informacji rolniczej nie tylko z terenu Francji, ale także Unii Europejskiej. Konstrukcja witryny jest nieskomplikowana - zawiera odsyłacze do informacji ogólnych na temat działalności Instytutu, katalogu oraz baz danych.

Portale

Jednym ze źródeł informacji rolniczej są portale internetowe poświęcone tejże tematyce. Są one doskonałym źródłem konkretnej informacji przede wszystkim dla osób zainteresowanych ogólną problematyką rolnictwa, np. cenami skupów roślin i zwierząt, wprowadzonymi rozporządzeniami prawnymi, targami, wystawami itp. Wiadomości w nich zamieszczone są napisane przystępnym językiem. Zawartość większości tychże serwisów pokrywa się.

Przykładem takiego portalu jest Pierwszy Portal Rolny[28]. Strona główna tego portalu jest niezwykle przejrzysta, dlatego nawet użytkownik niezbyt wprawiony w poruszaniu się po Internecie nie będzie miał problemu ze znalezieniem interesujących go wiadomości. Na stronie głównej znajdują się linki do poszczególnych gałęzi rolnictwa: drobiarstwa, hodowli roślin i zwierząt i in., a także do weterynarii, agroturystyki, spraw związanych z Unią Europejską, prawa, finansów, do ministerstwa i innych urzędów i instytucji odpowiedzialnych za rolnictwo (m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego i in.). Na stronie tej można uzyskać także informacje na temat dat rozmaitych imprez rolniczych, targów i wystaw, możliwości uzyskania pracy, prowadzonych programów na rzecz poprawy sytuacji rolnictwa w Polsce. Ponadto Pierwszy Portal Rolny wydaje własne czasopismo o tym samym tytule, które zawiera w przeważającej części wywiady przeprowadzone ze specjalistami oraz artykuły na temat aktualnej sytuacji rolnictwa. Na stronie głównej portalu znajduje się też link do Ogólnopolskiego Informatora Drobiarskiego, który jest odpowiednikiem wersji papierowej miesięcznika o tym samym tytule. Wersja elektroniczna jest uboższa, aczkolwiek zawiera wszystkie aktualne wiadomości z rynku drobiarskiego, posiada także indeks rzeczowy oraz archiwum, w którym pokrótce omówiono zawartość poszczególnych numerów.

Kolejnym źródłem informacji rolniczej jest Codzienny Internetowy Serwis Branżowy Agro Info[29], który podobnie jak Pierwszy Portal Rolny zawiera na swej stronie głównej odsyłacze do bieżących informacji z kraju i ze świata, ponadto dostarcza szczegółowych wiadomości na temat programu SAPARD, zagadnień prawnych i informacji na temat instytucji i urzędów zajmujących się problematyką rolnictwa. Serwis ten podzielony jest na swego rodzaju zakładki, stanowiące katalogi tematyczne, w skład których wchodzą ogłoszenia, kalendarz targów rolnych, agroturystyka, baz teleadresowa, link do katalogu Info-Rol, słownik skrótów nazw instytucji związanych z rolnictwem oraz link do prasy rolnej, pod którym kryje się lista kilkudziesięciu czasopism w wersji drukowanej poświęconych rolnictwu. Istnieje także możliwość zakupienia ich pojedynczego egzemplarza lub zamówienia prenumeraty. Ponadto na stronie można odnaleźć linki do fundacji, wyższych uczelni, izb rolniczych, instytutów, urzędów i innych placówek odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa. Ze strony domowej Agro Info można bezpośrednio połączyć się też z Biuletynem Informacyjnym Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Dolnośląskim Informatorem Rolniczym i innymi czasopismami elektronicznymi.

e-Gospodarz[30] to kolejny serwis w całości poświęcony rolnictwu. Na stronie głównej można uzyskać m.in. informacje na temat kalendarza targów i wystaw oraz notowania cen, oferty firm, adresy i linki do rozmaitych instytucji związanych z rolnictwem, porady oraz aktualności z zakresu zastosowania prawa unijnego na rynku rolnym w Polsce. W ramach portalu e-Gospodarz wydawany jest miesięcznik o tym samym tytule wzbogacony o artykuły poświęcone sprawom rolnictwa w nieco szerszym zakresie.

Portalem poświęconym wyłącznie agrobiznesowi jest AGROINTERNET[[31], który stworzono z myślą o gospodarstwach, firmach, mediach i instytucjach działających na agrorynku. Portal ten jest swego rodzaju centrum promocji rolnictwa i agrobiznesu w Polsce. Na stronie domowej AGROINTERNETu znajduje się regulamin zasad rejestracji swojej działalności w tymże portalu, rozmaite ogłoszenia oraz artykuły dotyczące spraw bieżących na agrorynku. Na stronie głównej zamieszczono także formularz umożliwiający wyszukanie firm i towarów w obrębie portalu.

Wyłącznie sprawom agrobiznesu poświęcony jest także Polski Portal Rolniczy[32], którego konstrukcja jest zbliżona do portalu AGROINTERNET. Tematyka także jest podobna i dotyczy aktualności na rynku rolnym. Ponadto Polski Portal Rolniczy zawiera katalog firm i produktów, rozmaite ogłoszenia i, w odróżnieniu od AGROINTERNETu,- mnóstwo reklam, które utrudniają korzystanie z serwisu.

Przykładem zagranicznego portalu poświęconego rolnictwu i technologii żywienia jest AgNIC, czyli The Agriculture Network Information Center[33]. Jest to serwis anglojęzyczny utworzony w 1995 r. w USA. Portal ten powstaje dzięki współpracy bibliotek i ośrodków akademickich związanych z rolnictwem. Na stronie AgNIC można zasięgnąć informacji m.in. na temat kalendarza hodowli roślin i zwierząt, czynności z zakresu rolnictwa i żywienia, a także mnóstwo aktualnych informacji z tym związanych.

Cechą wspólną wymienionych portali jest przejrzystość konstrukcji witryn. Dane podzielone są na swego rodzaju katalogi tematyczne, co sprawia, iż poszukiwanie konkretnych informacji zostaje niezwykle uproszczone. Przystępny układ strony internetowej portali rolniczych jest szczególnie ważny zwłaszcza z punktu widzenia potencjalnych użytkowników takiego serwisu, których umiejętności przeszukiwania Internetu mogą być niewystarczające.

Źródła informacji rolniczej w Internecie są niezwykle obfite i zróżnicowane, dlatego niemal każdy może uzyskać dostęp do danych na interesujący go temat. Także dostępność tych materiałów jest powszechna, z wyłączeniem niektórych specjalistycznych baz danych, z których korzystanie wiąże się z wysokimi kosztami. Zatem jedyną przeszkodą w dotarciu do poszukiwanej informacji okazuje się często brak koncepcji i jasno określonego celu poszukiwań.

Przypisy

[1] Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bu.uni.wroc.pl.

[2] EBIB - Elektroniczna Biblioteka - platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Biblioteki. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/biblioteki.

[3] Ośrodek Przetwarzania Informacji [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.opi.org.pl/.

[4] Polska Akademia Nauk [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pan.pl/.

[5] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minrol.gov.pl/.

[6] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.arimr.gov.pl/.

[7] Agencja Rynku Rolnego [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: Dostępny w World Wide Web: http://www.arr.gov.pl/.

[8] Agencja Nieruchomości Rolnych [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.anr.gov.pl/.

[9] Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.krus.gov.pl/.

[10] Centrum Doradztwa Rolniczego [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cdr.gov.pl/.

[11] Food And Agriculture Organization of The United Nations [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fao.org/.

[12] AGRIS/CARIS. International Information System for the Agricultural Sciences and Technology [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fao.org/agris/.

[13] World Agricultural Information Centre of FAO [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fao.org/waicent/index_en.asp.

[14] Agricultural Libraries Network [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fao.org/library/_info_servicesEN/aglinetEN.htm. .

[15] AgroWeb CEE Network [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.agrowebcee.net/.

[16] Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zgwrp.org.pl/zwiazek/index.html.

[17] Agricola [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://agricola.nal.usda.gov/.

[18] Agris [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fao.org/agris .

[19] CAB Abstracts [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cabi-publishing.org/AbstractDatabases.asp?SubjectArea=&PID=125.

[20] Instytut Botaniki im. Władysława Szafera w Krakowie [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Bazy danych i programy. Dostępny w World Wide Web: http://bobas.ib-pan.krakow.pl/instytut/RAMKI.HTM.

[21] Polish Scientific Journal Contents [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://psjc.icm.edu.pl/.

[22] Centralna Biblioteka Rolnicza. [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. SIBROL. System Informacji o Badaniach Rolniczych. SIGŻ. System Informacji o Gospodarce Żywnościowe. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbr.edu.pl/agrin/.

[23] Centralna Biblioteka Rolnicza. InfoRol [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbr.edu.pl/inforol_form.htm.

[24] Biblioteka Jagiellońska [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. BĄKOWSKA, Ewa (oprac.) Polskie Bibliografie Dziedzinowe. Dostępny w World Wide Web: http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibldzie.htm.

[25] Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cbr.edu.pl/index.html.

[26] National Agricultural Library [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nal.usda.gov.

[27] Institut National de la Recherche Agronomique [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.infra.fr/.

[28] Pierwszy Portal Rolny [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ppr.pl/.

[29] Codzienny Internetowy Serwis Branżowy Agro Info [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.agroinfo.pl/.

[30] e-Gospodarz [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-gospodarz.pl.

[31] AGROINTERNET [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.agrointernet.pl/.

[32] Polski Portal Rolniczy [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rolnictwo.com.pl/.

[33] AgNIC. The Agriculture Network Information Center [on-line]. [dostęp 12 kwietnia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.agnic.org/agnic/About/.

Źródła informacji rolniczej

Agencje rządowe

Bazy danych

Organizacje pozarządowe

Portale

Biblioteki naukowe

Inne

 Początek stronyŹródła informacji rolniczej dostępne w Internecie / Oliwia Suchan// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2006 (75) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/75/suchan2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187