EBIB 
Nr 3/2006 (73), Open Access i inicjatywy pokrewne. Prawo
 Poprzedni artyku   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 22


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz. U. nr 249 poz. 2104 wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2006 r. traci moc ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. w tej sprawie (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.). Przepisy ustawy dotyczą także państwowych i samorządowych instytucji kultury.

Podróże służbowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Dz. U. nr 186 poz. 1554. Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 236 poz. 1990 z późn. zm.) dotyczy kwoty dobowej diety (22 zł) oraz nowych zasad obliczania zwrotu kosztów podróży pojazdem pracownika.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Bibliologia

Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Mon. Pol. nr 79 poz. 1120. Bibliologia występuje jako dyscyplina nauk humanistycznych. Uwaga: w Aneksie I, opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1781, a w adresie wydawniczym poz. 1753 (nowa) umieścić adnotację: "Uchylona, zob. - Mon. Pol. nr 79 poz. 1120".

Biblioteka Narodowa

Zarządzenie Nr 29 Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej. Dz. Urz. MK nr 4 poz. 44. "Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteka Państwa" (§ 1.1.). Organizację wewnętrzną Biblioteki stanowi 12 jednostek I-go stopnia, tj. - 10 działów oraz dwa instytuty: Bibliograficzny oraz Książki i Czytelnictwa. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, traci moc zarządzenie Nr 4 z dnia 6 lipca 2000 r. (Dz. Urz. MK nr 6 poz. 12 i z 2001 r. nr 18 poz. 49). Uwaga: w Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1782, a w adresie wydawniczym poz. 1712 (nowa) umieścić adnotację: "Uchylone, zob. Dz. Urz. MK nr 4 poz. 44".

Biblioteki szkół wyższych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. nr 164 poz. 1365. "Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych" (art. 1. 1.). "W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka" (art. 88. L). "Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej" są nauczycielami akademickimi (art. 108 pkt 4), zatrudnianymi na stanowiskach określonych w art. 113 (zob. też art. 117). Ustawa chodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą ustawy: 1) z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. nr 10 poz. 40, z późn. zm.), 2) z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 386, z późn. zm.), 3) z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. (Dz. U. nr 96 poz. 590, z późn. zm.). Uwaga: w Aneksie I, opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1783, a w publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773 - 1990, przy poz. 923 -adnotację: "Uchylona - zob. Dz. U z 2005 r. nr 164 poz. 1365", taką samą adnotację należy umieścić w Aneksie I. przy poz.: 1511, 1634.

Nadzór nad bibliotekami

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Dz. U. nr 165 poz. 1367.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. Dz. U, nr 168 poz. 1404. Minister kieruje nast. działami administracji rządowej: 1) oświata i wychowanie, 2) szkolnictwo wyższe.

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej. Mon. Pol. nr 51 poz. 705.

Zarządzenie Nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 2005 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej. Dz. Urz. MEN nr 3 poz. 21. Sprawy bibliotek szkół wyższych należą do Departamentu Szkolnictwa Wyższego (§ 21 pkt 42), bibliotek pedagogicznych - Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli (§ 20 pkt 16), sprawy edukacji czytelniczej i medialnej - Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego (§16 pkt 40).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Dz. U. nr 220 poz. 1879. Uwaga: w Aneksie I, opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1784, a przy poz. (nowych): 1742, 1743, 1758, 1778 - adnotację: "Uchylone, zob. - Dz. U. nr 220 poz. 1879.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki. Dz. U. nr 220 poz. 1886. Minister Edukacji i Nauki kieruje nast. działami administracji rządowej: 1) nauka, 2) oświata i wychowanie, 3) szkolnictwo wyższe. Uwaga: w Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1785.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury. Dz. U. nr 220 poz. 1885. Zmiana rozporządzenia z dnia 26 października 1999 r. (Dz. U. nr 91 poz. 1014 i z 2001 r. nr 122 poz. 1329) dotyczy ustalenia nowej nazwy: "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Uwaga: w Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1689 dodać: " z 2005 r. nr 220 poz. 1885".

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dz. U. nr 220 poz. 1889. Minister kieruje działem administracji rządowej: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Uwaga: w Aneksie I, opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1786.

Ochrona dóbr kultury

Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury W działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. Urz. MON nr 15 poz. 135. Decyzję wydano na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz., 1568, z późn. zm.) oraz konwencji międzynarodowych. W załączeniu szczegółowa instrukcja w tej sprawie. Przepisy decyzji dotyczą również działania Sił Zbrojnych RP poza granicami Państwa.

Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Dz. U. nr 159 poz. 1334.

Szkolnictwo bibliotekarskie

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych. Dz. U. nr 181 poz. 1507. W załączniku nr l podano tekst "Ramowego statutu publicznej szkoły artystycznej", który stosuje się również do pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej; przepisy §11. Dotyczą biblioteki szkolnej. Uprzednio w tych sprawach obowiązywało rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 13 poz. 1 17). Uwaga: w Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1787, a w adresie wydawniczym poz. 1720 (nowa) dopisać "Uchylone - zob. Dz. U. z 2005 r. nr 181 poz. 1507".

* "Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 22 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2006 (73) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/73/prawo22.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187