EBIB 
Nr 8/2005 (69), Informacja w ochronie zdrowia. Badania, teorie, wizje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Małgorzata Tarka
Biblioteka Główna
Akademia Morska w Szczecinie

Przygotowanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do samodzielnego korzystania z biblioteki


Biblioteka Główna Akademii Morskiej (BG AM) w Szczecinie od 1999 r. prowadzi regularnie szkolenia biblioteczne dla studentów I roku. Wprowadzono je ponownie po długoletniej przerwie i objęto nimi wszystkich studentów studiów dziennych rozpoczynających naukę w AM. Są to dwugodzinne zajęcia, odbywające się w grupach ćwiczeniowych, podczas których studenci zapoznają się:

 • z agendami BG,
 • z regulaminem biblioteki,
 • z zakresem usług bibliotecznych,
 • z wydawnictwami informacyjnymi znajdującymi się w BG,
 • z bazami bibliotecznymi i możliwościami ich wykorzystania.

Szkolenie biblioteczne kończy się zaliczeniem z wpisem do indeksu. Podstawą zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach potwierdzone na liście obecności oraz poprawnie wypełniony rewers. Szkolenia prowadzą wszyscy bibliotekarze z bibliotekarskim i pedagogicznym wykształceniem.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z komputerowym programem bibliotecznym SOWA, którego znajomość ułatwi im poruszanie się po katalogach bibliotecznych, a także z bazą czasopism KART oraz bazą prac dyplomowych PRACE. Dowiadują się również pokrótce o innych bazach danych dostępnych w czytelni informacji naukowej i o zbiorach multimedialnych. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie studentów Akademii Morskiej do swobodnego korzystania ze wszystkich istniejących agend bibliotecznych oraz wykształcenie umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. Zajęcia mają charakter praktyczny: studenci przy stanowiskach komputerowych aktywnie zapoznają się z programem bibliotecznym, uczą się poszukiwać informacji, na koniec zajęć muszą zaś poprawnie wypełnić rewers[1]. Po sześciu latach regularnych, corocznych szkoleń podjęto próbę oceny takiej formy wdrożenia studentów do korzystania z zasobów biblioteki akademickiej. W tym celu przeprowadzono badanie w formie ankietowej.

Cel pracy i metoda badawcza

Przez ankietę czy kwestionariusz rozumiemy zazwyczaj arkusz papieru z pytaniami i miejscem na odpowiedzi lub z gotowymi odpowiedziami, spośród których respondenci wybierają punkty, które uważają za prawdziwe. Ankieta (enquęte) to inaczej metoda zbierania danych polegająca na planowym wypytywaniu badanego. Podstawą ankiety jest kwestionariusz, czyli określony zbiór pytań, którym odpowiada zestaw odpowiedzi, o mniej lub bardziej zamkniętym charakterze[2]. Tę właśnie definicję przyjęto przy tworzeniu ankiety do niniejszego badania.

Badanie ankietowe przeprowadzono w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie na przełomie maja i czerwca 2005 r. Badano przygotowanie studentów AM do samodzielnego korzystania z informacji i ze zbiorów BG AM. Za pomocą kwestionariusza ankiety przebadano losowo 50 studentów studiów dziennych wszystkich wydziałów i roczników. Wśród badanych najmniej znalazło się studentów I i V roku, dlatego ich opinie nie będą komentowane jako mało miarodajne dla całości badania.

Głównym problemem badania ankietowego było pytanie: Czy studenci korzystający z BG AM są dobrze przygotowani do poszukiwania materiałów w bibliotece i czy szkolenie biblioteczne, które przechodzą na początku studiów, jest w tym pomocne? Ankieta była anonimowa, składała się z 10 pytań [Załącznik], z czego pytanie pierwsze dotyczyło danych studenta: rok studiów, kierunek i specjalność. Były to istotne dane, by określić przygotowanie studenta do samodzielnego korzystania z biblioteki w zależności od tego, jak długo już studiuje, czy zaczyna studia, czy pisze pracę dyplomową.

Początkowe pytania, dotyczące częstotliwości odwiedzin w różnych agendach biblioteki, traktowane były jako wstępne. Istotna była odpowiedź na pytanie, czy komputerowy program biblioteczny SOWA jest dla korzystającego wystarczająco łatwy do obsługi; czy student potrafi odnaleźć dostęp do katalogu na stronach internetowych BG AM. Równie istotna była odpowiedź na pytanie, czy student korzysta w bibliotece z pomocy bibliotekarza, czy też pracuje samodzielnie. Pojawiły się też w ankiecie pytania otwarte, dotycące korzystania ze zbiorów innych bibliotek w Szczecinie. Ostatnie pytanie dało możliwość ocenienia wpływu uczestnictwa w szkoleniach na pomoc w poruszaniu się po bibliotece i zbiorach.

Charakterystyka badanego środowiska

Biblioteka Główna Akademii Morskiej jest biblioteką uczelnianą, która powstała wraz z utworzeniem w 1966 r. Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, w wyniku połączenia istniejących w Szczecinie: Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej. BG WSM miała charakter jednostki ogólnouczelnianej, spełniającej zadania naukowe, dydaktyczne, wychowawcze oraz usługowe. Księgozbiór biblioteczny liczył wówczas ok. 26 000 woluminów i był dostosowany do poziomu policealnych szkół zawodowych. Od początku swojego istnienia biblioteka znajdowała się na II piętrze budynku głównego WSM przy Wałach Chrobrego. W 1969 r. w bibliotece było zatrudnionych pięciu bibliotekarzy. Przez następne lata zbiory w BG ulegały stopniowemu powiększaniu:

 • książki: od 26 661 w 1969 r. do 118 308 vol. książek w 2002 r.
 • czasopisma: od 262 tyt. w 1969 r. do 325 tyt. prenumerowanych czasopism w 2002 r.

Księgozbiór poszerzano o podręczniki akademickie, wydawnictwa naukowe polskie i zagraniczne. Wzrastała też kadra biblioteczna: w 2002 r. pracowało w bibliotece 17 osób, z czego większość miała wyższe wykształcenie bibliotekarskie. W 1996 r. biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń w nowym budynku uczelni przy ul. H. Pobożnego i zajęła specjalnie dla niej przygotowane dwa piętra o powierzchni 2 000 m2[3]. Na początku 2004 r. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie uzyskała status akademii, w związku z tym nastąpiła zmiana nazwy uczelni na Akademię Morską w Szczecinie[4]. Odtąd też biblioteka nosi nazwę: Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie. BG AM jest w pełni skomputeryzowana. Na początku lat 90. jako pierwsza biblioteka w Szczecinie zakupiła i wdrożyła system biblioteczny SOWA. Jest też pierwszą biblioteką, która wprowadziła całość zbiorów katalogowych do komputerowej bazy danych. System komputerowy SOWA działa w bibliotece do dzisiaj (2005 r.).

Biblioteka ma cztery agendy służące czytelnikom:

 • wypożyczalnię,
 • czytelnię książek,
 • czytelnię czasopism,
 • czytelnię informacji naukowej.

Wszystkie działy są otwarte dla czytelników codziennie w godzinach: 9–1845. Z BG AM korzystają głównie studenci i pracownicy Akademii Morskiej, a także studenci innych uczelni Szczecina oraz uczestnicy kursów doskonalących organizowanych przez AM. W Akademii Morskiej studenci kształcą się na kierunkach prowadzonych przez trzy wydziały: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. W 2004 r. w Akademii Morskiej było 3830 studentów (w tym 2310 - studentów dziennych, 1520 - studentów zaocznych). Liczba studentów w 2004 r. według wydziałów przedstawiała się następująco:

 • Wydział Nawigacyjny – 1966,
 • Wydział Mechaniczny – 849,
 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – 1015[5].

Analiza przeprowadzonych badań

Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie:Czy studenci korzystający z BG AM są dobrze przygotowani do poszukiwania materiałów w bibliotece i czy szkolenie biblioteczne, które przechodzą na początku studiów, jest w tym pomocne?przeprowadzono badanie kwestionariuszem ankiety. Wśród badanych było: 2 studentów z pierwszego roku, 18 studentów z drugiego, 9 studentów z trzeciego, 20 studentów z czwartego i 1 student z piątego roku (razem 50 respondentów). Odpowiadając na pytanie drugie, wszyscy badani wybierali tę samą odpowiedź: a) - zapisali się do biblioteki na pierwszym roku studiów. Można stąd wnioskować, że wszystkim badanym biblioteka i jej zbiory są potrzebne już od początku studiów. Pytanie trzecie dotyczyło częstotliwości odwiedzin w bibliotece. Tabela 1. i wykres 1. przedstawiają odpowiedzi studentów na to pytanie.

Tabela 1. Jak często odwiedza Pan(i) bibliotekę?

Raz w tygodniu
(lub częściej)
Raz w miesiącu
(lub częściej)
Raz w roku Okazjonalnie,
jak jest potrzeba
Razem
I rok (2 osoby) 1 - - 1 2
II rok (18 osób) 9 2 - 7 18
III rok (9 osób) 7 1 - 1 9
IV rok (20 osób) 11 4 - 5 20
V rok (1 osoba) 1 - - - 1
Razem 29 7 - 14 50

Jak wynika z tabeli studenci korzystają z biblioteki często. Ponad połowa badanych (29 osób) odwiedza BG AM przynajmniej raz w tygodniu. Najczęściej do biblioteki przychodzą studenci IV roku (11 osób). Wiąże się to prawdopodobnie z faktem, iż na czwartym roku piszą prace dyplomowe i w związku z tym zbierają intensywnie literaturę. „Okazjonalnie, jak jest potrzeba” - taka odpowiedź najczęściej padała wśród studentów drugiego roku (7 osób). Nie wybrano ani razu odpowiedzi „raz w roku”. Dane te ilustruje wykres 1.

Wykres 1. Częstotliwość odwiedzin w bibliotece

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Pytanie czwarte ankiety dotyczyło częstotliwości odwiedzin w różnych agendach biblioteki i było pytaniem z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Dane dotyczące tego zagadnienia przedstawiają: tabela 2. i wykres 2.

Tabela 2. Z jakich agend biblioteki korzysta Pan(i) najczęściej?

Z wypożyczalni Z czytelni
książek
Z czytelni
czasopism
Z czytelni
inf. naukowej
Razem
odpowiedzi
I rok (2 osoby) 2 2 1 - 5
II rok (18 osób) 16 9 4 3 32
III rok (9 osób) 9 3 3 3 18
IV rok (20 osób) 18 5 8 5 36
V rok (1 osoba) 1 1 - 1 3
Razem 46 20 16 12 94

Wykres 2. Odwiedziny studentów w różnych agendach bibliotecznych

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Najwięcej respondentów (46) korzysta z wypożyczalni. Jest to 92% wszystkich badanych. Wśród nich największą część (18 osób) stanowią studenci IV roku. Drugie miejsce pod względem częstotliwości odwiedzin zajęła czytelnia książek – 20 odpowiedzi (40% wszystkich badanych). Najrzadziej odwiedzana jest przez ankietowanych czytelnia informacji naukowej (12 osób - co stanowi 24% badanych). Studenci czwartego roku stanowią najliczniejszą grupę odwiedzających czytelnię czasopism (8 osób) i czytelnię informacji naukowej (5 osób). Gromadzenie materiałów do pracy inżynierskiej zmusza studentów do częstego bywania we wszystkich agendach biblioteki.

Pytanie piąte ankiety dotyczyło określenia stopnia samodzielności studenta przy poszukiwaniu potrzebnych informacji i materiałów. Było to pytanie z możliwością wielokrotnych odpowiedzi. Odpowiedzi studentów przedstawiają: tabela 3. i wykres 3.

Tabela 3. Czy poszukuje Pan(i) informacji w bibliotece samodzielnie czy przy pomocy?

Samodzielnie Korzystając
z pomocy
bibliotekarza
Przy pomocy
kolegów
Razem
odpowiedzi
I rok (2 osoby) 2 2 1 5
II rok (18 osób) 9 18 3 30
III rok (9 osób) 6 8 - 14
IV rok (20 osób) 15 16 - 31
V rok (1 osoba) - 1 - 1
Razem 32 45 4 81

Wykres 3. Sposoby poszukiwania materiałów i informacji w bibliotece

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Na pytanie o sposób zdobywania materiałów i informacji w bibliotece najwięcej osób (45 studentów) wybrało odpowiedź „przy pomocy bibliotekarza”. Stanowi to 90% wszystkich ankietowanych. Najwięcej wśród nich jest studentów II (18 osób) i IV roku (16 osób). Studenci II roku nie są samodzielni, jeśli chodzi o sposoby zdobywania informacji, wolą skorzystać z rady i pomocy bibliotekarza. Można sądzić, że bardziej ufają bibliotekarzowi niż własnym umiejętnościom.

Odpowiedź „samodzielnie” wybrały 32 osoby, co stanowi 64% badanych studentów. Wśród nich największą część stanowią studenci IV roku (15 osób). Tylko 4 osoby z badanych wybrały wariant „przy pomocy kolegów”. To znikomy odsetek (8%) całości.

Kolejne pytanie ankiety dotyczyło indywidualnej oceny przez użytkownika programu bibliotecznego SOWA. Proszono studentów, by określili, czy poszukiwanie materiałów w katalogach SOWY jest:

 • proste (szybko i łatwo można znaleźć potrzebne informacje),
 • trudne (skomplikowane jest wyszukiwanie informacji),
 • dano też możliwość wyboru odpowiedzi „nie mam zdania”.
Tabela 4. Jak ocenia Pan(i) program biblioteczny SOWA i efekty poszukiwania informacji?

Jest prosty Jest trudny Nie mam zdania Razem
odpowiedzi
I rok (2 osoby) 2 - - 2
II rok (18 osób) 13 - 5 18
III rok (9 osób) 7 - 2 9
IV rok (20 osób) 17 - 3 20
V rok (1 osoba) 1 - - 1
Razem 40 - 10 50

Wykres 4. Ocena programu bibliotecznego SOWA według ankietowanych

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Na to pytanie aż 80% (40 osób) ankietowanych odpowiedziało, że program SOWA jest prosty. Taką odpowiedź dało najwięcej studentów z czwartego (17) i drugiego roku (13). Jest to potwierdzenie danych, zawartych wcześniej w tabeli 1. i w wykresie 1., mówiących o tym, że studenci z II i IV roku najczęściej odwiedzają bibliotekę, są więc dobrze zaznajomieni z programem komputerowym i dosyć samodzielnie poszukują informacji. Odpowiedzi, że program jest trudny, nie uzyskano. Znalazły się natomiast odpowiedzi „nie mam zdania” (20% ankietowanych), których najwięcej udzielili studenci z II roku (5 osób).

Następne pytanie ankiety dotyczyło korzystania przez studentów Akademii Morskiej ze zbiorów innych bibliotek w Szczecinie. Było to pytanie otwarte dające przy odpowiedzi „tak” możliwość wymienienia, z jakich bibliotek student korzysta. Dane te zebrano w tabeli nr 5., zaś wykres 5. przedstawia dane o korzystaniu przez badanych ze zbiorów innych bibliotek w Szczecinie w procentach.

Tabela 5. Czy korzysta Pan(i) ze zbiorów innych bibliotek Szczecina?

Tak Nie Razem
I rok (2 osoby) 2 - 2
II rok (18 osób) 7 11 18
III rok (9 osób) 3 6 9
IV rok (20 osób) 10 10 20
V rok (1 osoba) - 1 1
Razem 22 28 50

Dane z tabeli 5. wskazują, że tylko 22 osoby (44%) na 50 badanych korzysta ze zbiorów innych bibliotek w Szczecinie. Najwięcej jest tu studentów IV roku (10 osób). 28 osób (56%) odpowiedziało, że nie korzysta z innych bibliotek. W tej grupie najwięcej odpowiedzi „nie” udzielili studenci II roku (11 osób).

Wykres 5. Inne biblioteki, z jakich korzystają badani studenci AM

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Powyższy wykres ilustruje, które biblioteki w Szczecinie oprócz BG AM odwiedzają ankietowani. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się Książnica Pomorska w Szczecinie. Wymieniło ją aż 32% badanych studentów. Na drugim miejscu plasuje się Biblioteka US w Szczecinie (12%). Inne biblioteki wymienili jedynie nieliczni badani.

Pytanie ósme ankiety miało również charakter otwarty i dotyczyło określenia, czy i dlaczego ankietowani wolą korzystać ze zbiorów BG AM niż z innych bibliotek. Dane dotyczące odpowiedzi na to pytanie zawarte są w tabeli 6. i w wykresie 6.

Tabela 6. Czy woli Pan(i) korzystać ze zbiorów BG AM czy innych bibliotek?

Z Biblioteki AM Z innych bibliotek Razem
I rok (2 osoby) 2 - 2
II rok (18 osób) 18 - 18
III rok (9 osób) 8 1 9
IV rok (20 osób) 20 - 20
V rok (1 osoba) 1 - 1
Razem 49 1 50

Wykres 6. Z jakich bibliotek wolą korzystać badani studenci?

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Badani studenci Akademii Morskiej zdecydowanie wolą korzystać z zasobów własnej biblioteki. 98% wszystkich ankietowanych wybierze bibliotekę własnej uczelni. Tylko jedna osoba wybrała odpowiedź „z innych bibliotek”, uzasadniając swój wybór innym charakterem poszukiwanej lektury. Wybierając Bibliotekę Miejską, wskazała tam na dość bogaty wybór współczesnej literatury pięknej.

Następne pytanie ankiety dotyczyło znajomości i wykorzystania katalogu BG AM na stronach internetowych. Poniższa tabela 7. i wykres 7. zawierają dane zebrane na ten temat od ankietowanych.

Tabela 7. Czy korzysta Pan(i) z katalogu bibliotecznego na stronach internetowych BG AM?

Tak - często Tak - rzadko Nie Razem
I rok (2 osoby) - - 2 2
II rok (18 osób) - 1 17 18
III rok (9 osób) - 2 7 9
IV rok (20 osób) 2 5 13 20
V rok (1 osoba) - - 1 1
Razem 2 8 40 50

Wykres 7. Wykorzystanie bibliotecznego katalogu internetowego przez studentów

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Dane z tabeli 7. i wykresu 7. pokazują, że badani studenci w większości nie korzystają z katalogu internetowego. Aż 80% ankietowanych (40 osób) nie wykorzystuje katalogu bibliotecznego dostępnego przez WWW. Tylko 20% ankietowanych (10 osób) stosuje katalog internetowy do swoich poszukiwań, ale tylko 2 osoby (4%) robią to dość często. Nikłe wykorzystanie katalogu internetowego przez badanych może wynikać z lokalizacji biblioteki w jednym z budynków Akademii Morskiej, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne, w sąsiedztwie akademików. Łatwo więc można sprawdzić w bibliotece informację o zbiorach i od razu wypożyczyć potrzebne książki i inne materiały.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło oceny przez studentów szkoleń bibliotecznych, które wszyscy przechodzą na początku swojej nauki w AM. Dane zebrano w tabeli 8. i w wykresie 8.

Tabela 8. Czy szkolenie biblioteczne jest pomocne w poruszaniu się po bibliotece i zbiorach?

Tak Nie Nie mam zdania Razem
I rok (2 osoby) 2 - - 2
II rok (18 osób) 13 5 - 18
III rok (9 osób) 8 - 1 9
IV rok (20 osób) 12 5 3 20
V rok (1 osoba) - - 1 1
Razem 35 10 5 50

Wykres 8. Czy szkolenie biblioteczne jest pomocne w poruszaniu się po bibliotece i zbiorach?

[Rozmiar: 3377 bajtów]

Zebrane dane wskazują, że 35 badanych studentów (70%) uważa szkolenia biblioteczne za przydatne w korzystaniu z biblioteki. Najwięcej odpowiedzi twierdzących dali studenci II (13 osób) i IV roku (12 osób). Odpowiedzi „nie” udzieliło 10 ankietowanych (20%). Byli to również studenci II i IV roku. Znalazły się też odpowiedzi „nie mam zdania” - 5 osób (10%) wszystkich badanych. Wśród tych odpowiedzi były również dodatkowe wyjaśnienia, tłumaczące, że brak opinii wynika stąd, że dany respondent nie przechodził ze swoją grupą takiego szkolenia. Mogło się tak zdarzyć wskutek niedokładności planu zajęć dla studentów.

Podsumowanie i wnioski

 1. Studenci odwiedzają bibliotekę dość często, ponad połowa badanych (58%) bywa tu raz w tygodniu lub częściej. Najczęściej korzystają ze zbiorów studenci IV roku piszący prace dyplomowe.
 2. Największa liczba ankietowanych (92%) korzysta z wypożyczalni, w następnej kolejności wymieniane są: czytelnia książek (40%), czytelnia czasopism (32%) i na końcu - czytelnia informacji naukowej (24% badanych). Z usług tej ostatniej najczęściej korzystają studenci IV roku. Młodsi studenci nie wykorzystują w pełni zbiorów i możliwości informacyjnych tej agendy BG AM.
 3. Studenci poszukujący informacji w bibliotece w 64% deklarują samodzielność w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Częściej jednak (90% wszystkich respondentów) wolą korzystać w jakimś stopniu z pomocy bibliotekarza. Pomoc informacyjną studenci otrzymują głównie w czytelni informacji naukowej, jak również przy bezpośredniej obsłudze w wypożyczalni i czytelniach książek i czasopism.
 4. W wyszukiwaniu informacji w komputerowych katalogach studentom pomocny jest program biblioteczny SOWA, który 80% badanych określiło jako „prosty”, pozostali zaś nie mieli zdania na ten temat.
 5. Większość ankietowanych studentów (56%) nie korzysta ze zbiorów innych bibliotek, wystarczają im zbiory BG AM. Przyczyną tego jest prawdopodobnie specyfika księgozbioru bibliotecznego nastawionego na wspomaganie procesu dydaktycznego Akademii Morskiej. Mniej niż połowa badanych (44%) korzysta ze zbiorów innych bibliotek. Wśród nich największą grupę (10 osób) stanowią studenci IV roku, poszukujący dodatkowych materiałów do pisania pracy inżynierskiej.
 6. Badani studenci AM zdecydowanie wolą korzystać ze zbiorów własnej biblioteki (98% badanych), niż szukać materiałów w innych bibliotekach. BG AM ma dość bogaty fachowy księgozbiór oraz swoisty system niektórych wypożyczeń książek w wypożyczalni. Tytuły w niewielkiej liczbie egzemplarzy wypożycza się czytelnikom na krótki termin (kilka dni). Te tzw. wypożyczenia „na dokument”, pod zastaw karty bibliotecznej, pozwalają na częsty obieg książki potrzebnej jednocześnie wielu studentom. Dodatkowym atutem biblioteki jest jej usytuowanie - w pobliżu osiedla akademickiego, w jednym z budynków dydaktycznych.
 7. Studenci korzystający z BG AM w większości pozytywnie wypowiedzieli się o szkoleniu bibliotecznym (70% badanych). 20% respondentów uznało szkolenia za mało przydatne w nauce poruszania się po bibliotece i po bibliotecznych zbiorach.

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego mogą być początkiem analizy pracy biblioteki nad sposobem przygotowywania studentów AM do pełniejszego wykorzystania oferty bibliotecznej BG AM i innych bibliotek naukowych.

Przypisy:

[1] TARKA, M. Biblioteka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie przyjazna studentowi. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2000, nr 4, s. 59-60.

[2] KONARZEWSKI, K. Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, s. 137-138.

[3] EDELMAN, E. 30-lecie Biblioteki Głównej. Akademickie Aktualności Morskie 2000, nr 13, s. 19-20.; Edelman, E. Działalność Biblioteki Głównej w roku 2002. Akademickie Aktualności Morskie 2003, nr 1-2 (31-32), s. 26-27.

[4] CZARSKI, R. Uroczystości związane ze zmianą nazwy Uczelni. Akademickie Aktualności Morskie 2004, nr 2-3 (38-39), s. 1.

[5] GUCMA, S. Rozwój Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1994-2004. Akademickie Aktualności Morskie 2004, nr 1 (37), s. 25.

Załącznik:

ANKIETA

 1. Proszę podać rok studiów, kierunek i specjalność.
 2. Kiedy zapisał(a) się Pan(i) do Biblioteki AM? (proszę wybrać i zakreślić jedną odpowiedź):
  .....................................................................
  a) na pierwszym roku studiów,
  b) pisząc pracę dyplomową,
  c) przy innej okazji (jakiej?)
  .....................................................................
 3. Jak często odwiedza Pan(i) Bibliotekę? (proszę wybrać jedną odpowiedź):
  a) raz w tygodniu (lub częściej),
  b) raz w miesiącu (lub częściej),
  c) raz w roku,
  d) okazjonalnie, jak jest potrzeba.
 4. Z jakich agend Biblioteki korzysta Pan(i) najczęściej? (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) z wypożyczalni,
  b) z czytelni książek,
  c) z czytelni czasopism,
  d) z czytelni informacji naukowej.
 5. Czy poszukuje Pan(i) informacji w Bibliotece samodzielnie czy przy pomocy? (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) samodzielnie,
  b) korzystając z pomocy bibliotekarza,
  c) przy pomocy kolegów.
 6. Jak ocenia Pan(i) program biblioteczny SOWA i efekty poszukiwania potrzebnych materiałów? (proszę wybrać jedną odpowiedź):
  a) jest prosty, szybko i łatwo można wyszukiwać informacje,
  b) jest trudny, skomplikowane wyszukiwanie potrzebnych informacji.
 7. Czy korzysta Pan(i) ze zbiorów innych bibliotek w Szczecinie? (proszę wybrać jedną odpowiedź):
  a) tak (jakich?)
  ......................................................................
  b) nie.
 8. Czy woli Pan(i) korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej AM czy innych bibliotek?
  a) z Biblioteki AM,
  b) z innych bibliotek (dlaczego?)
  ......................................................................
 9. Czy korzysta Pan(i) z katalogu bibliotecznego na stronach internetowych Biblioteki Głównej AM?
  a) tak - często,
  b) tak - rzadko,
  c) nie.
 10. Czy szkolenie biblioteczne, które studenci odbywają na pierwszym roku studiów, jest pomocne w poruszaniu się po bibliotece i zbiorach bibliotecznych?
  a) tak,
  b) nie,
  c) nie mam zdania.
 Początek stronyPrzygotowanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do samodzielnego korzystania z biblioteki / Małgorzata Tarka// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2005 (69) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/69/tarka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187