EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Bogumiła Urban
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

„Sekcja aktywnych bibliotekarzy” na Górnym Śląsku


Wśród bibliotekarzy bibliotek szkół wyższych regionu górnośląskiego od lat prowadzone były próby zintegrowania naszego środowiska. Choć pewne formy współpracy oraz liczne kontakty osobiste zawsze miały miejsce, zarazem czuliśmy narastającą potrzebę podejmowania wspólnych działań na wielu polach. Idea taka wróciła po spotkaniu w Bibliotece Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu w maju 2004 roku.

Zastanawialiśmy się, jaką formę organizacyjną przyjmiemy, jakimi problemami zajmiemy się, czy pomysł nasz spotka się z zainteresowaniem koleżanek i kolegów. Dyskusji nie podlegał jedynie fakt, że współpraca taka jest potrzebna. Jasnym było dla nas również, iż to w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich znajdziemy najkorzystniejsze dla nas warunki rozwijania naszej inicjatywy.

Za jeden z głównych celów postawiliśmy sobie połączenie doświadczeń, wiedzy i pomysłowości bibliotekarzy uczelni publicznych i niepublicznych. Punktem wyjścia była konstatacja faktu, że wszyscy świadczymy te same usługi dla tych samych grup użytkowników (studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni), więc gros problemów mamy takich samych. Ale mamy też i odmienne doświadczenia. Biblioteki szkół publicznych są na ogół większe i starsze, z tego względu nierzadko mają bogatsze zasoby i dłuższą praktykę pracy z użytkownikiem. Biblioteki szkół niepublicznych powstały, tak jak ich uczelnie macierzyste, stosunkowo niedawno, zespoły bibliotekarzy są może mniejsze, ale bardzo zintegrowane, elastyczne i silnie utożsamiające się książnicą, którą najczęściej tworzyły od podstaw. Być może przez kilka poprzednich lat wyrosły w naszym gronie mylne stereotypy o sobie wzajemnie. Poznanie się, rozmowy o problemach zawodowych i dzielenie się doświadczeniem, realizacja wspólnych projektów będzie służyła zmianie tego nie zawsze przychylnego wobec siebie nastawienia. W toku dyskusji uznaliśmy, że nie możemy zamykać się przed sobą, trzeba otworzyć drzwi, przez które będzie mógł dołączyć do nas każdy bibliotekarz, a jedynym decydującym o tym czynnikiem będzie jego/jej wola włączenia się do naszej inicjatywy.

W maju 2004 roku w Bibliotece Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbyło się spotkanie założycielskie, inicjujące nową formę współpracy bibliotekarzy naszego regionu. Celem spotkania jest sformułowanie głównych założeń programowych i powołanie Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Decyzja o powołaniu Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych zapadła jednogłośnie. Spośród uczestników spotkania wybrano przedstawicieli do Zarządu Sekcji. Omawiane były także zmiany warunków funkcjonowania naszych książnic, jakie przynieść może przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój bibliotek naukowych.

Powołanie nowej sekcji uchwałą Zarządu Okręgu w Katowicach nr 1/2004 z 15 czerwca 2004

Zarząd Sekcji ukonstytuował się poprzez wybór spośród swego grona przewodniczącego, którym została Marzanna Chmielarska, kierownik Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, skarbnika - Bronisławę Burek, kierownika Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz sekretarza Bogumiłę Urban, dyrektora Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nie zakończył się jeszcze etap organizacyjny, pracowaliśmy dopiero nad regulaminem i programem pracy sekcji, a już w czerwcu 2004 roku miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach zainicjowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej I Forum Bibliotekarzy. Jego tematyka była odbiciem idei, której główną promotorką jest Marzanna Chmielarska z WSB w Dąbrowie Górniczej, mianowicie konieczności zmiany wizerunku bibliotekarza. Abyśmy jako grupa zawodowa byli lepiej postrzegani, musimy zacząć od zmiany w nas samych, wzrostu dumy z zawodu, który wykonujemy, podnoszenia kwalifikacji ogólnych oraz kompetencji pozazawodowych. Pierwszym krokiem były warsztaty interpersonalne prowadzone przez psychologów z elementami treningu z komunikacji społecznej i autoprezentacji.

Trud zorganizowania II Forum Bibliotekarzy spadł również na barki dąbrowskiej Biblioteki. Tym razem Marzanna Chmielarska zaprosiła prof. Wiesława Babika z Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem pod tytułem Digitalizacja i globalizacja informacji oraz dr. Stefana Kubowa z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, który przedstawił wykład pod tytułem Komercjalizacja czy non-profit. Bibliotekarz twórca czy handlowiec. Spotkanie miało miejsce w lutym 2005 roku.

W maju spotkamy się w Bibliotece Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na III Forum, którego tematyką będą zagadnienia informacji naukowej. Wstępną deklarację organizacji w listopadzie IV Forum zgłosiła Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Do ramowego planu pracy sekcji wprowadzono Konferencję Biblioteka - Media - Edukacja organizowaną w kwietniu przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu, warsztaty dotyczące zmiany wizerunku bibliotekarza przygotowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.

Niewątpliwie największym wydarzeniem, w którym nasza sekcja będzie uczestniczyć, jest VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych organizowana przez dąbrowską uczelnię, 8-9 września 2005 w Ustroniu (http://portal.wsb.edu.pl/sites/konferencje/konfbiblioteka). Ta cenna inicjatywa rozwijana od kilku lat przez środowisko bibliotekarzy nowopowstałych uczelni niepublicznych ma już swoją tradycję i prestiż. W tym roku organizatorzy przygotowują szerszy program, zawarty w tytule konferencji "Rola bibliotek w tworzeniu społeczeństwa wiedzy", mogący zainteresować także pracowników innych typów bibliotek. Ten wrześniowy zjazd bibliotekarzy może stać się wydarzeniem zbliżającym kręgi pracowników uczelni publicznych i niepublicznych, kolejnym krokiem przełamującym podziały, a tym samym budującym lepszy wizerunek naszego zawodu.

Zapraszamy na strony WWW naszej Sekcji http://portal.wsb.edu.pl/sites/sbp. Znajdziecie tam Państwo informacje o naszych działaniach i planach, wszystkie dokumenty sekcji i forum dyskusyjne. Aby nasza aktywność w jak najwyższym stopniu zadawalała nas wszystkich, przygotowana została ankieta, w której zawarte są pytania o atrakcyjne dla naszego środowiska formy działalności, zagadnienia i tematy. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie oraz o wszelkie inne Państwa sugestie co do proponowanych rozwiązań i planów.

Za nami najtrudniejszy okres przekonywania środowiska bibliotekarskiego co do słuszności naszej idei i tworzenia ram organizacyjnych. Nasze kręgi rozszerzają się, są wśród nas już koleżanki i koledzy z kilkunastu uczelni. Bardzo zależy nam na dotarciu do jak najszerszych gremiów. W najbliższym czasie ponowimy próby nawiązania indywidualnego kontaktu z tymi spośród Państwa, którzy do tej pory nie zetknęli się z naszą działalnością. Zachęcamy do przyjrzenia się naszej aktywności, a przede wszystkim do włączenia się w nią. Dalekosiężne plany sekcji są nie tylko ciekawe, ale i odważne. Rodzą się pomysły w rodzaju Balu Miłośników Książek czy też współpracy z firmami kosmetycznymi, odzieżowymi i redakcjami czasopism w celu zmiany powszechnego obrazu bibliotekarki i bibliotekarza jako osoby mało interesującej.

Jesteśmy przekonani, że podobne do naszej inicjatywy rozwijają się również w innych regionach naszego kraju. Być może cele, które postawiliśmy sobie na Śląsku, są tożsame z celami różnych projektów realizowanych przez kolegów i koleżanki z innych ośrodków w Polsce. Skoordynujmy nasze pomysły i zamierzenia. Popracujmy razem nad zmianą wizerunku naszego zawodu oraz rozwojem zawodowym i osobistym każdego z nas.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do współpracy.

Adres e-mail autorki: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

 Początek strony„Sekcja aktywnych bibliotekarzy” na Górnym Śląsku / Bogumiła Urban// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/urban.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187