EBIB 
Nr 4/2005 (65), Bibliotekarze na językach. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Małgorzata Serafin
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Leksyka języka haseł przedmiotowych KABA i języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej z zakresu bibliotekoznawstwa
Studium analityczno-porównawcze


Celem artykułu jest analiza i porównanie leksyki z zakresu bibliotekoznawstwa w jhp KABA i jhp Biblioteki Narodowej. Przedstawiona analiza nie wartościuje, ale prezentuje strukturę artykułów przedmiotowych obu języków haseł przedmiotowych oraz opisuje sposób dobierania słownictwa dla tematów i określników w hasłach wzorcowych w zakresie bibliotekoznawstwa.

Omówione języki funkcjonują w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych. Ich słowniki dostępne są on-line w Internecie: język KABA - http://www.nukat.edu.pl/katalog/, natomiast język Biblioteki Narodowej - http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=19. Jhp BN będzie także wykorzystywany (obok jhp KABA) w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Zakres i struktura ich słownictwa, które umożliwiają wyszczególniające katalogowanie przedmiotowe, czynią te języki przydatnymi dla różnych typów bibliotek.

Obszar pola semantycznego języka KABA, który zaprojektowano jako uniwersalny język informacyjno-wyszukiwawczy, jest wyznaczony przede wszystkim przez tematykę zbiorów gromadzonych w polskich bibliotekach naukowych, akademickich oraz coraz częściej w dużych bibliotekach publicznych. Jego zasób leksykalny jest bogatym zbiorem terminów z różnych dziedzin wiedzy. Słownictwo języka Biblioteki Narodowej, mające również charakter uniwersalny, jest odzwierciedleniem piśmiennictwa gromadzonego przez Bibliotekę Narodową i rejestrowanego w bieżącej bibliografii narodowej.

Struktura artykułu słownikowego

Artykuły słownikowe języka KABA zbudowane są z: tytułowego terminu przyjętego, ekwiwalentów (terminów odrzuconych), terminów w językach kompatybilnych (RAMEAU, RVM Laval, LCSH)[1], innych haseł wzorcowych związanych relacjami oraz odsyłaczy orientacyjnych uzupełniających. Rekordy mogą zawierać noty dotyczące znaczenia i zasad stosowania poszczególnych haseł oraz uwagi metodyczne. Rekordy w kartotece wzorcowej, dostępnej dla użytkowników w NUKAT oraz w katalogach on-line poszczególnych bibliotek, mają strukturę zgodną z formatem USMARC, ale dla przejrzystości analizowane przykłady zostały przedstawione w formie edycyjnej z użyciem kodów literowych[2]:

[Kod literowy hasła][3] [Termin przyjęty hasła wzorcowego]
  [Znaczenie wyrażenia przyjętego jako hasło wzorcowe]
  [Zasady stosowania hasła wzorcowego]
TO [Ekwiwalenty hasła wzorcowego]
TN [Terminy nadrzędne do hasła wzorcowego]
TK [Terminy skojarzone z hasłem wzorcowym]
zt. [Odsyłacze orientacyjne uzupełniające]
TP [Terminy podrzędne do hasła wzorcowego]
  [Źródła][4]

W nocie dotyczącej stosowania hasła wzorcowego zawarte są zwięzłe informacje o zasadach posługiwania się nim podczas katalogowania przedmiotowego. W przypadku terminów specjalistycznych podane mogą być także wyjaśnienia, znaczenia hasła w formie definicji.

Artykuł przedmiotowy w jhp Biblioteki Narodowej ma strukturę podobną[5]:

temat/określnik [Jednostka główna]
NU [Synonim]
TS [Termin szerszy]
TK [Termin kojarzeniowy]
TW [Termin węższy]
zt. [Odsyłacz orientacyjny]
Uwagi [Zasady stosowania]

W obu językach system relacji w rekordzie hasła obejmuje relacje ekwiwalencji, nadrzędności, skojarzenia oraz podrzędności. W relacjach ekwiwalencji z hasłem wzorcowym istnieją terminy nieprzyjęte do stosowania, ale mogące być brane pod uwagę w procesie wyszukiwania przedmiotowego. Są to przede wszystkim synonimy oraz skonstruowane w inny sposób tak samo znaczące wyrażenia jedno- lub wieloelementowe. Relacje hierarchiczne nadrzędności i podrzędności łączą wyrażenia zakresowo szersze z wyrażeniami zakresowo węższymi. W relacjach skojarzeniowych natomiast łączą się wyrażenia podobne pod względem treści.

Bardzo istotne funkcje wyszukiwawcze i metodyczne spełniają odsyłacze orientacyjne uzupełniające. Mogą to być odsyłacze do innych haseł wzorcowych, pełniących funkcję określników lub do bliskich znaczeniowo połączeń określników. W tekście odsyłaczy podane są zasady stosowania wskazanych określników i połączeń określników. Istnieją również odsyłacze informujące o hasłach zaczynających się od wyrazu lub wyrażenia identycznego z tytułowym hasłem wzorcowym, a także o hasłach zawierających w sobie wyraz lub wyrażenie stanowiące tytułowe hasło, od którego prowadzi odsyłacz.

Forma językowa haseł uwarunkowana jest przede wszystkim jej rozpowszechnieniem w piśmiennictwie oraz poprawnością. Jeśli więcej niż jedna forma spełnia te warunki, to w dalszej kolejności decyduje aktualne stosowanie, zwięzłość i pochodzenie językowe[6]. Największą część języka haseł przedmiotowych stanowią nazwy pospolite: dyscypliny naukowe, dziedziny wiedzy, życia społecznego, działalności praktycznej, kategorie osób, obiekty fizyczne, przedmioty, osoby prawne, instytucje, działania, czynności, kierunki, teorie naukowe, prawa, metody, wydarzenia historyczne, w tym: traktaty, systemy, programy komputerowe, jednostki abstrakcyjne, pojęcia itp. Pozostała część słownictwa to: nazwy geograficzne, nazwy osobowe, nazwy ciał zbiorowych, instytucji, organizacji, imprez, tytuły ujednolicone, tytuły serii, czasopism itp.

Hasła wzorcowe stosowane w funkcji tematu

Jednostki leksykalne języka haseł przedmiotowych występują jako hasła wzorcowe przeznaczone do używania w procesie tworzenia charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów (haseł przedmiotowych prostych i rozwiniętych) w określonych funkcjach. Najczęściej występują w funkcji tematu, który może sam stanowić zdanie języka haseł przedmiotowych. Temat jest elementem obligatoryjnym hasła przedmiotowego. Hasło przedmiotowe proste składa się tylko z tematu, którego rolą jest odzwierciedlanie przedmiotu opracowanego dokumentu.

W zasobie leksykalnym języków KABA i Biblioteki Narodowej z zakresu bibliotekoznawstwa występują trzy jednakowe tematy o najogólniejszym zakresie znaczeniowym: Bibliotekoznawstwo, Bibliotekarstwo i Bibliotekarze:

Jhp KABA Jhp BN
NP Bibliotekoznawstwo.
   Nauka obejmująca badanie historii, organizacji i funkcji społecznej bibliotek
TO Biblioteki -- organizacja
TO Nauka o bibliotece.
TO Biblioteki -- zarządzanie
TK Bibliografia.
TK Bibliotekarstwo.
TK Nauka o informacji.
   KABA
temat/okr. Bibliotekoznawstwo
TS Nauki społeczne
TK Bibliologia
TK Bibliotekarstwo
TW Bibliotekarstwo - badanie
NP Bibliotekarstwo.
   Zespół umiejętności praktycznych odnoszących się do realizacji i wszystkich funkcji bibliotecznych
   Stosuje się do prac ogólnych dotyczących całokształtu problematyki bibliotekarstwa
TO Biblioteki -- organizacja
TO Biblioteki -- zarządzanie
TO Organizacja biblioteki.
TO Bibliothéconomie [f]
TO Library science [a]
TN Bibliologia.
TN Dokumentacja.
TN Nauka o informacji.
TK Bibliografia.
TK Biblioteki -- udostępnianie.
TK Bibliotekoznawstwo.
zt. hasła zaczynające się od wyrazu Bibliotekarstwo
TP Biblioteki -- administracja.
TP Biblioteki -- personel.
TP Informatyka dokumentacyjna.
TP Katalogowanie.
TP Komunikacja w bibliotekarstwie.
TP Procesy biblioteczne.
TP Biblioteki -- rozbudowa zbiorów.
   RAMEAU
temat/okr. Bibliotekarstwo
NU Biblioteki
TK Bibliotekarze
TK Biblioteki naukowe
TK Biblioteki prywatne
TK Biblioteki publiczne
TK Biblioteki specjalne
TK Biblioteki szkolne
TK Biblioteki związkowe
TK Biblioteki wirtualne
TK Bibliotekoznawstwo
TK Czasopisma bibliotekarskie
TK Informacja naukowa
TK Książka
TK Księgozbiory domowe
TK Pedagogika biblioteczna
TK Sigla
TK Służba informacyjna biblioteczna
TK Wyszukiwanie informacji
TK Zbiory biblioteczne TW Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych zt. odpowiednie tematy z określnikiem - bibliotekarstwo, np.: Czasopisma - bibliotekarstwo, Kraków (woj. małopolskie) - bibliotekarstwo
NP Bibliotekarze.
   Stosuje się do prac dotyczących zarówno bibliotekarzy mężczyzn, jak i kobiet lub tylko mężczyzn. Do prac dotyczących tylko kobiet bibliotekarzy stosuje się hasło Bibliotekarki <--OG>[7]
TO Bibliothécaires [f]
TO Librarians [a]
TN Biblioteki -- personel.
TK Archiwiści.
TK Bibliografowie.
TK Dokumentaliści.
zt. hasła zaczynające się od wyrazu Bibliotekarze
TP Bibliotekarki.
   RAMEAU
temat/okr. Bibliotekarze
NU Bibliotekarstwo - zawód
TS Zawód
TK Bibliotekarstwo
TW Nauczyciele-bibliotekarze

W jhp KABA hasło Bibliotekoznawstwo nie zostało powiązane z żadnym terminem szerszym i węższym znaczeniowo. Połączone jest tylko relacją skojarzeniową z terminami: Bibliografia, Bibliotekarstwo i Nauka o informacji. Przypisane zostały tu terminy nie używane: Biblioteki -- organizacja, Biblioteki -- zarządzanie i Nauka o bibliotece. Natomiast w jhp BN hasło to nie posiada przypisanych terminów synonimicznych. Ma jeden termin hierarchicznie nadrzędny - Nauki społeczne. Terminami skojarzonymi są: Bibliologia i Bibliotekarstwo, a terminem węższym znaczeniowo jest Bibliotekarstwo -- badanie (w jhp KABA istniejące tylko jako hasło rozwinięte, a więc bez żadnych powiązań z innymi hasłami, Bibliotekarstwo -- badania).

Oprócz tego w języku KABA osobne hasło stanowi temat Biblioteki (który w języku Biblioteki Narodowej jest terminem nie używanym, a wskazującym do stosowania na hasło Bibliotekarstwo):

NP Biblioteki.
   Stosuje się do prac ogólnych na temat biblioteki i typów bibliotek
   Jako określnik związany -- biblioteki stosuje się po temacie Prawo autorskie
TO Biblioteki -- organizacja
TO Organizacja biblioteki.
TO Bibliotheques [f]
TO Libraries [ac]
TN Bibliografia.
TN Dobra kultury.
TN Edukacja.
TN Instytucje publiczne.
TN Książki i czytanie.
TN Obiekty kulturalne.
TK Mediateki.
TK Służby informacyjne.
zt. określnik -- biblioteka po nazwach osobowych, rodzin, rodów, instytucji i organizacji
zt. hasła zaczynające się od wyrazu Biblioteki
zt. nazwy własne bibliotek
zt. określnik -- biblioteki <--OG> po nazwach pospolitych, po nazwach wojen i konfliktów zbrojnych oraz po nazwach instytucji i organizacji
zt. określnik -- służby informacyjne po nazwach własnych i pospolitych
zt. określnik -- zbiory dokumentalne <--OG> po nazwach pospolitych i własnych
TP Archiwa.
TP Zbiory biblioteczne.
TP Ekslibris biblioteczny.
TP Biblioteki akademickie.
TP Ośrodki bibliograficzne.
TP Biblioteki -- gromadzenie.
TP Książki ksylograficzne.
   RAMEAU online 2000

W zasobie leksykalnym obu języków na oznaczenie kategorii pracowników merytorycznych bibliotek istnieje hasło Bibliotekarze. W jhp KABA hasło to ma ściśle sprecyzowany zakres stosowania do prac dotyczących zarówno bibliotekarzy mężczyzn, jak i kobiet lub tylko mężczyzn. Do prac dotyczących tylko kobiet bibliotekarzy w języku KABA stosuje się hasło Bibliotekarki. Oba hasła natomiast należą do szerszej kategorii wszystkich pracowników bibliotek, która oznaczona jest hasłem Biblioteki -- personel:

NP Bibliotekarki. TO Bibliotekarze (kobiety). TO Femmes bibliothécaires [f] TO Women librarians [a] TN Bibliotekarze. TN Biblioteki -- personel. 670 RAMEAU

Hasła z zakresu bibliotekoznawstwa występują w obu językach również w postaci wyrażeń wieloelementowych: Temat + rzeczownik lub wyrażenie przyimkowe, Temat + "i" + rzeczownik oraz Temat + przymiotnik.

Hasła wzorcowe o konstrukcji: Temat + rzeczownik lub wyrażenie przyimkowe oraz Temat + "i" + rzeczownik

Struktura jednostek leksykalnych omawianych języków haseł przedmiotowych, które składają się z wielu elementów, ma swoje źródło w gramatyce języka polskiego. Dlatego w licznych wielowyrazowych hasłach przedmiotowych został zachowany naturalny szyk wyrażeń. Dotyczy to obu omawianych języków.

Spójnik "i", który łączy elementy w tematach wielowyrazowych, pełni dwie funkcje. Jest naturalnym łącznikiem, dzięki któremu powstaje nazwa zbiorcza lub stanowi wskaźnik pewnej relacji pomiędzy pojęciami wyrażonymi elementami składowymi hasła, np.

Jhp KABA Jhp BN
NP. Biblioteki i niepełnosprawni wzrokowo.
TO Biblioteki -- usługi i służby dla niepełnosprawnych wzrokowo.
TO Biblioteki -- usługi i służby dla niewidomych.
TO Biblioteki dla niewodowych.
TO Biblioteki i niewidomi.
TO Niepełnosprawni wzrokowo i biblioteki.
TO Niewidomi i biblioteki.
TO Bibliotheques et handicapés visuels [f]
TO Libraries and people with visual disabilities [ac]
TO Libraries and the visually handicapped [ac]
TN Biblioteki i niepełnosprawni.
TN Biblioteki specjalne.
TN Niepełnosprawni wzrokowo -- książki i czytanie.
   RAMEAU
temat/okr. Biblioteki dla niewidomych
TK Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych
TK Niewidomi

W języku Biblioteki Narodowej w zakresie bibliotekoznawstwo nie występują hasła zawierające spójnik "i" na oznaczenie relacji (w KABA np. Biblioteki i niepełnosprawni), ale tylko jako łącznik w wyrażeniach wieloelementowych (np. Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych).

Hasła wzorcowe o konstrukcji: Temat + przymiotnik

W wyrażeniach, w których temat jest dookreślony przez przymiotnik utworzony od nazwy języka, religii, dziedziny wiedzy, stylu epoki itp., rzeczownik występuje na pierwszym miejscu, a przymiotnik dopiero po nim. Wynika to z porzeczownikowego szyku wyrazów, który dominuje w gramatyce języka polskiego, np.:

Jhp KABA Jhp BN
NP Biblioteki akademickie.
   Stosuje się do prac ogólnych na temat bibliotek szkół wyższych
TO Biblioteki uczelni.
TO Biblioteki uniwersytetów i uczelni.
TO Biblioteki szkół wyższych.
TO Biblioteki uniwersyteckie.
TO Uniwersytety i uczelnie -- biblioteki.
TO Bibliotheques universitaires [f]
TO Academic libraries [ac]
TK Bibliotekarze bibliotek akademickich.
TK Biblioteki.
TK Biblioteki Grandes écoles.
TK Biblioteki naukowe.
TK Biblioteki specjalne.
zt. określnik -- biblioteki po nazwach poszczególnych uczelni
zt. nazwy własne poszczególnych bibliotek szkół wyższych
TP Biblioteki i studenci.
TP Ośrodki informacji naukowej i technicznej.
TP Prawo -- biblioteki.
   RAMEAU
temat/okr. Biblioteki akademickie
NU Biblioteki szkół wyższych
NU Szkolnictwo wyższe - bibliotekarstwo
TS Biblioteki naukowe
TK Szkolnictwo wyższe
zt. odpowiednie tematy z określnikami - szkolnictwo wyższe - bibliotekarstwo, np.: Technika - szkolnictwo wyższe - bibliotekarstwo

W jhp KABA istnieje odsyłacz orientacyjny ogólny, który wskazuje metody tworzenia i zalecane formy wieloelementowych haseł przedmiotowych z przymiotnikiem:

   bibliotekarze [przymiotnik od nazwy narodowości]
zob. hasła typu Bibliotekarze [przymiotnik od nazwy narodowości] <--OG> lub Bibliotekarki [przymiotnik od nazwy narodowości] <--OG>, w tym określnik -- za granicą w odniesieniu do prac przedstawiających bibliotekarzy pozostających poza ich krajem ojczystym
TO Bibliothécaires [adjectif de nationalité] [f]
   RAMEAU

NP Bibliotekarze francuscy.
TO Bibliothécaires français [f]
TN Francuzi.
   RAMEAU online 1995

Hasła wzorcowe stosowane w funkcji określnika

Określniki to wyrażenia, które nie mogą same stanowić zdań w języku haseł przedmiotowych. Mogą one wystąpić w zdaniu tylko po temacie (bezpośrednio lub po innym określniku). Określniki są prezentowane jako hasła wzorcowe w oddzielnych rekordach z wyraźnym zaznaczeniem swojej funkcji. Przy określnikach podaje się zasady ich połączenia/łączenia z pewnymi tematami lub grupami tematów.

Dwa z przedstawionych już wyżej haseł mogą pełnić podwójną funkcję tematu i określnika:

Jhp KABA Jhp BN
O biblioteki.
   Jako określnik -- biblioteki <--OG> stosuje się po nazwach pospolitych do prac na temat bibliotek specjalistycznych, np. Sztuka -- biblioteki oraz po nazwach wojen i konfliktów zbrojnych
   Określnika biblioteki nie stosuje się po nazwach osobowych, rodów, rodzin i instytucji posiadających jedną tylko bibliotekę
   Jako określnik związany -- biblioteki stosuje się po temacie Prawo autorskie
   Jako określnik -- biblioteki (bez określnika geograficznego) stosuje się po nazwach instytucji i organizacji do prac na temat wielu bibliotek danej instytucji.
TO Bibliotheques [f]
TO Libraries [ac]
TO Biblioteki -- organizacja
TO Organizacja biblioteki.
TN edukacja.
TN książki i czytanie.
TK biblioteka.
TK służby informacyjne.
TP archiwa.
TP zbiory dokumentalne.
   RAMEAU online 2000
temat/okr. bibliotekarstwo
Uwagi określnik - bibliotekarstwo - stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata, po nazwach ciał zbiorowych i po tematach ogólnych

Oprócz tego istnieją hasła wzorcowe stosowane wyłącznie w funkcji określnika swobodnego lub stałego połączenia określników, np. w języku KABA:

O biblioteka.
   Określnik -- biblioteka stosuje się po nazwach osobowych, rodzin, rodów oraz po nazwach instytucji i organizacji. Nie stosuje się po nazwach typów instytucji. Po nazwach instytucji i organizacji stosuje się tylko wtedy, gdy biblioteka nie posiada statutu instytucji i nie może być obiektem hasła wzorcowego dla nazwy instytucji.
TO Bibliotheque [f]
TO Library [ac]
TO Kolekcje czasopism.
TO Kolekcje książek.
TO Kolekcje rękopisów.
TK biblioteki.
TP biblioteka -- marginalia.
TP biblioteka -- katalogi.
TP biblioteka -- katalogi aukcyjne.
   RAMEAU online 1999

O biblioteka -- katalogi.
   Połączenie określników -- biblioteka -- katalogi stosuje się jako określnik formy po nazwach osobowych, rodzin, rodów, instytucji i organizacji, z wyjątkiem typów instytucji i organizacji.
TO Bibliotheque -- catalogues [f]
TO Library -- Catalogs [ac]
TN biblioteka.
   RAMEAU

Hasła wzorcowe o konstrukcji: [Temat] -- [określnik]

Słownictwo języka haseł przedmiotowych tworzone jest według ściśle określonych zasad gramatyki pozycyjnej. Dotyczą one konstruowania rozwiniętych haseł przedmiotowych, które składają się z tematu i określników, stanowiących kategorię pomocniczą. Ich zadaniem jest wskazywanie ujęć, aspektów (także chronologicznych i przestrzennych), właściwości i cech przedmiotów wyrażonych przez temat oraz form i przeznaczenia opracowanych dokumentów.

Ze względu na łączliwość z tematami w języku KABA rozróżnia się dwa rodzaje określników: określniki swobodne (rzeczowe, geograficzne, chronologiczne oraz formy), które można stosować powszechnie, i określniki związane, których stosowanie jest bardzo ograniczone (zwykle tylko do jednego lub kilku tematów). W jhp Biblioteki Narodowej określniki nie mają statusu swobodnych lub związanych.

Hasła przedmiotowe rozwinięte o konstrukcji: [Temat] -- [określnik] są konieczne dla dopełnienia związków semantycznych w językach haseł przedmiotowych. Są często stosowane zamiast tematów wieloelementowych, np. dla określenia komputeryzacji bibliotek stosuje się odpowiednio hasła:

Jhp KABA Jhp BN
NP Biblioteki -- informatyka.
zt. nazwy poszczególnych systemów lub projektów automatyzacji bibliotek
TO Automatyzacja bibliotek.
TO Biblioteki -- automatyzacja.
TO Komputeryzacja bibliotek.
TO Bibliotheques -- informatique [f]
TO Libraries -- Automation [a]
TO Libraries -- Data processing [a]
TK Bibliotekarstwo -- innowacje.
TP Bibliotekarstwo -- oprogramowanie.
TP Biblioteki -- zasoby internetowe.
TP Biblioteki i Internet.
TP Biblioteki i mikrokomputery.
TP Biblioteki i multimedia.
TP Biblioteki i sieci lokalne (informatyka).
TP Systemy kart perforowanych.
TP Wydawnictwa ciągłe -- systemy kontroli -- automatyzacja.
   RAMEAU
temat/okr. Bibliotekarstwo - komputeryzacja
NU Biblioteki naukowe - komputeryzacja
NU Biblioteki publiczne - komputeryzacja

Zestawienie leksyki języków Biblioteki Narodowej i KABA

Poniższa tabela zawiera przykładowe zestawienie słownictwa z zakresu bibliotekarstwa. Jako reprezentatywne uznano wszystkie hasła w języku Biblioteki Narodowej zaczynające się od wyrazów: Bibliotekoznawstwo, Bibliotekarstwo, Bibliotekarze i Biblioteki. Przyporządkowano im odpowiednie hasła wzorcowe oraz rozwinięte hasła przedmiotowe z języka KABA.

Jhp BN Jhp KABA
Bibliotekoznawstwo Bibliotekoznawstwo
Bibliotekarstwo Bibliotekarstwo
Bibliotekarstwo - badanie Bibliotekarstwo -- badania
Bibliotekarstwo - budownictwo Biblioteki (budynki)
TO Budownictwo biblioteczne
Bibliotekarstwo - encyklopedia Bibliotekarstwo -- encyklopedie
Bibliotekarstwo - komputeryzacja Biblioteki -- informatyka
TO Komputeryzacja bibliotek
Bibliotekarstwo - oprogramowanie Bibliotekarstwo -- oprogramowanie
Bibliotekarstwo - organizacja -
Bibliotekarstwo - straty wojenne -
Bibliotekarstwo - szkolnictwo Bibliotekarstwo -- studia i nauczanie
Bibliotekarstwo - terminologia Bibliotekarstwo -- terminologia
Bibliotekarstwo - użytkowanie Biblioteki -- wykorzystanie
TO Użytkowanie zbiorów bibliotecznych
Bibliotekarstwo - wyposażenie Biblioteki -- aparatura i sprzęt
TO Wyposażenie bibliotek
Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych
NU Biblioteki szpitalne
Biblioteki i niepełnosprawni
Biblioteki szpitalne
Bibliotekarze Bibliotekarze
Biblioteki akademickie Biblioteki akademickie
Biblioteki akademii nauk Akademie i towarzystwa naukowe -- biblioteki
Biblioteki dla niewidomych Biblioteki i niepełnosprawni wzrokowo
Biblioteki dziecięce Biblioteki dla dzieci
Biblioteki fachowe Biblioteki specjalne
TO Biblioteki fachowe
Biblioteki fundacyjne -
Biblioteki klasztorne Biblioteki klasztorne
Biblioteki kościelne Biblioteki katolickie
Biblioteki parafialne
Biblioteki narodowe Biblioteki narodowe
Biblioteki naukowe Biblioteki naukowe
Biblioteki parlamentarne Biblioteki rządowe
TO Biblioteki parlamentarne
Biblioteki pedagogiczne Pedagogika -- biblioteki
Biblioteki prywatne Biblioteki prywatne
Biblioteki publiczne Biblioteki publiczne
Biblioteki ruchome Biblioteki ruchome
Biblioteki składowe -
Biblioteki specjalne Biblioteki specjalne
Biblioteki szkolne Biblioteki szkolne
Biblioteki wirtualne Biblioteki wirtualne
Biblioteki wojskowe Biblioteki wojskowe
Biblioteki związkowe Związki zawodowe -- biblioteki

Jak widać jeszcze nie wszystkie hasła istniejące w języku BN mają swoje odpowiedniki w języku KABA. Natomiast w jhp KABA istnieje wiele szczegółowych haseł, których nie ma w jhp BN. Są to najczęściej nazwy różnych kategorii bibliotekarzy, a także hasła o konstrukcji: Biblioteki -- [określnik rzeczowy] oraz Biblioteki + "i" + rzeczownik.

Struktura jednostek leksykalnych języków haseł przedmiotowych jest tworzona z zachowaniem podstawowych zasad języka polskiego. Nie zawsze jednak zachowanie tych zasad jest możliwe i dlatego w językach KABA i BN istnieje wiele rozwiązań schematycznych. Spowodowane jest to tym, że przyjęte rozwiązania mają na celu ułatwienie wyszukiwania oraz konstruowania typowych wyrażeń w słowniku haseł przedmiotowych dla różnego typu terminów i sformułowań, które występują w interesującej użytkownika literaturze. Znalezienie w łatwy sposób odpowiedniego hasła umożliwiają: szczegółowe w treści noty zakresów stosowania, wskazywanie na bezpośrednie relacje hierarchiczne i skojarzeniowe oraz duża liczba (zwłaszcza w jhp KABA) informacji w postaci naprowadzających odsyłaczy[8]. Są to narzędzia przydatne przede wszystkim katalogującym bibliotekarzom, ponieważ nie można oczekiwać, że użytkownik będzie z uwagą wczytywał się w treść uwag zawartych w poszczególnych rekordach. O jakości i przydatności słownika języka haseł przedmiotowych świadczy bowiem jednoznaczność, standaryzacja i spójność leksyki.

Planowane współistnienie języków KABA i BN w NUKAT spowoduje wzbogacenie charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów, które mogą być opracowane za pomocą kilku języków jednocześnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że użytkownik katalogu, przeszukując ogólny indeks haseł przedmiotowych, będzie widział w jednym ciągu alfabetycznym hasła wszystkich języków, co może powodować dezorientację. Warto się zastanowić, czy nie zrezygnować z dostępu do takiego indeksu dla użytkowników, pozostawiając możliwość wyszukiwania w osobnych indeksach dla każdego z używanych języków haseł przedmiotowych.

Dla bibliotekarzy istnienie wspólnego indeksu dla wszystkich języków haseł przedmiotowych może mieć walor łatwiejszego porównania rozwiązań gramatycznych poszczególnych języków oraz charakterystyk wyszukiwawczych stworzonych w językach używanych w NUKAT.

Obecne słownictwo języka KABA oraz języka Biblioteki Narodowej jest w dużej mierze odzwierciedleniem stanu terminologii w tej dziedzinie, zawartej w opracowanych dokumentach. Jednak nie należy zapominać, że leksyka języka haseł przedmiotowych powinna podążać za wciąż rozwijającą się wiedzą oraz uwzględniać zmieniający się obszar pojęć, powiększając się o nową terminologię. Jest to niekończący się proces.

Przypisy

[1] Terminy w językach kompatybilnych są oznaczane w następujący sposób: [f] - terminy z RAMEAU, [fl] - terminy z RVM Lavala, [a], [ac] lub [c] - terminy z LCSH.

[2] Zob. Język haseł przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000, s. 25.

[3] Kody literowe poprzedzające termin przyjęty oznaczają różne rodzaje nazw: NP - nazwa pospolita, NG - nazwa geograficzna, NO - nazwa osobowa, NK - nazwa korporatywna, czyli instytucji, imprez itp., TU - tytuł ujednolicony, TS - tytuł serii lub czasopisma, O - określnik swobodny.

[4] Źródłem w większości przypadków jest kartoteka RAMEAU (najnowszą wersję kartoteki dostępną w Internecie oznacza się dodatkowo wyrazem "online" z podaniem roku ostatniej modyfikacji). Innymi źródłami mogą być: RVM, LCSH i KABA (w sytuacji, gdy hasło nie ma odpowiednika w kompatybilnych językach).

[5] Zob. SADOWSKA, J. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: poradnik. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001, s. 23.

[6] Zob. WOŹNIAK, J. Redakcja językowa haseł KABA. In Materiały z konferencji nt.: Język haseł przedmiotowych KABA: stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot 9-11.09.1997. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1998, s. 28.

[7] Kod <--OG> wskazuje na możliwość łączliwości z określnikiem geograficznym.

[8] Zob. Materiały z konferencji nt.: Język haseł przedmiotowych KABA : stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot 9-11.09.1997. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1998, s. 15.

Bibliografia

 1. GŁOWACKA, T. Język KABA i języki haseł przedmiotowych nowej generacji. Przegląd Biblioteczny 2003, nr 1-2, s. 125-137.
 2. GŁOWACKA, T. Kartoteka wzorcowa języka KABA: stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1997. ISBN 83-85778-77-2.
 3. Kartoteka wzorcowa języka KABA. Cz. 1. Nazwy własne. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1994. ISBN 83-85778-21-7.
 4. Język haseł przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa. Praca zbiorowa pod red. Teresy Głowackiej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000. ISBN 83-87629-54-5.
 5. KLENCZON, W., STOLARCZYK, A. Analiza języka haseł przedmiotowych KABA. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998, nr 4, s. 31-35.
 6. Materiały z konferencji nt.: Język haseł przedmiotowych KABA: stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot 9-11.09.1997. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1998. ISBN 83-87629-10-3.
 7. SADOWSKA, J. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: poradnik. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001. ISBN 83-7009-340-X.
 8. SADOWSKA, J. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: studium analityczno-porównawcze. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2003. ISBN 83-7009-498-8.
 9. ŚCIBOR, E. Języki informacyjno-wyszukiwawcze u progu XXI w.: próba oceny. In Informacja, wiedza, gospodarka. Pod red. Wandy Pidlowej i Diany Pietruch-Reizes. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2001, s. 309-328. ISBN 83-904561-4-1.
 10. STANIS, A. Dziesięciolecie kartoteki haseł wzorcowych języka KABA. Bibliotekarz 2003, nr 11, s. 13-16.
 11. STOLARCZYK, A., KLENCZON, W. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998, nr 4, s. 28-31.
 12. WOŹNIAK, J. Cechy dobrego języka informacyjno-wyszukiwawczego. Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2, s. 3-17.
 Początek stronyLeksyka języka haseł przedmiotowych KABA i języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej z zakresu bibliotekoznawstwa / Małgorzata Serafin// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2005 (65) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/65/serafin.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187