EBIB 
Nr 3/2005 (64), Książka dla dzieci i młodzieży. Warto wiedzieć
 Poprzedni artykuł   

 


Aleksander Radwański
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Z prasy SBP


Bibliotekarz

1/2005
Pierwszy numer Bibliotekarza przynosi kilka interesujących artykułów. Elżbieta Barbara Zybert w artykule Organizacyjna kultura jakości w bibliotekach porusza bardzo ważny temat jakości w kontekście organizacyjnym. Wskazuje na problemy i bariery, charakteryzuje kulturę prokliencką (również wobec klienta wewnętrznego), zwraca uwagę również na zjawiska patologiczne (w tym mobbing). W konkluzji wspomina o kształtowaniu wizerunku i więzi z otoczeniem. Jerzy Maj omawia Aktualną kondycję bibliotek publicznych. W artykule znajdziemy różnorakie statystyki i analizy ilustrowane wykresami. Barbara Budyńska i Małgorzata Jezierska są autorkami artykułu Pięć lat bibliotek powiatowych; relacjonują postęp powoływania bibliotek powiatowych. Wciąż jeszcze nie powołano wszystkich, zaś artykuł próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego.
Pełny spis treści numeru można znaleźć pod adresem:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=bibliotekarz&nr=1_2005.

2/2005
W drugim numerze warto zwrócić uwagę na Listy, gdzie znajdujemy Pismo Dyrekcji WiMBP w Łodzi do Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Kultury w sprawie wyjaśnienia statusu bibliotek publicznych wchodzących w skład innych jednostek organizacyjnych oraz Odpowiedź na ww. pismo Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Kultury w dn. 30.11.2004 r. Wśród artykułów znajdziemy obszerny Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych Katarzyny Winogrodzkiej zawierający opracowanie wyników ankiety dotyczącej ponad 8,6 tys. placówek bibliotecznych. Skomplikowaną tematykę ochrony praw autorskich porusza Bolesław Howorka w artykule Dozwolony użytek chronionych utworów w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poruszany problem jest bardzo ważny dla bibliotek, gdyż stan prawny kształtuje rodzaje i zakres niektórych usług bibliotecznych. Same usługi wymagają natomiast pomiaru efektywności i wdrażania najlepszych praktyk. Pisze o tym Ewa Głowacka w artykule Benchmarking w bibliotekach.
Pełny spis treści numeru:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=bibliotekarz&nr=2_2005.

3/2005
W chwili pisania tego tekstu nie dotarł do nas jeszcze numer marcowy. Jednak przeglądając spis zawartości znajdujemy kilka tytułów, które zapowiadają ciekawe treści. W dziale Listy znajdziemy wypowiedź Krystyny Kuźmińskiej Podzwonne dla Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wśród artykułów na pewno warto zapoznać się z następującymi tekstami:

  • Maria Rydz, Standardy komputeryzacji bibliotek publicznych;
  • Janina Małachowska, Czasopisma w bibliotekach a oczekiwania czytelników;
  • Bolesław Howorka, Biblioteki a sprawa podatku od towarów i usług.

Pełny spis treści numeru:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=bibliotekarz&nr=3_2005.

Poradnik Bibliotekarza

1/2005
W pierwszym numerze poradnika znajdziemy frapujący artykuł Barbary Szczepańskiej Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek? Znakiem zapytania kończy się również tytuł artykułu Grażyny Szpulak - Nie lubię komputera...?, gdzie autorka doceniając narzędzie, jakim jest komputer, krytykuje pogarszającą się jakość podręczników i deprecjację książki. Warto również zapoznać się z obszernym omówieniem wyjazdu studyjnego zatytułowanym Architektura i usługi bibliotek francuskich. W dziale Prawo w bibliotece warto zwrócić uwagę na tekst Krystyny Kuźmińskiej Kwalifikacje i wynagrodzenia bibliotekarzy. Cz. 1. Numer przynosi jeszcze wiele ciekawych tekstów, wśród których warto zauważyć co najmniej dwie pozycje Z warsztatu metodyka, które przydadzą się do wzbogacenia warsztatu wielu bibliotekarzy:

  • Justyna Bauza, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w bibliotece;
  • Maria Włosek, Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena. Scenariusz przedstawienia.

Pełny spis treści publikujemy pod adresem:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=poradnikbibliotekarza&nr=1_2005.

2/2005
Numer drugi przynosi dwa obszerniejsze teksty: Bogumiła Woźniakowskiego Działalność instrukcyjno-metodyczna w sieci bibliotek publicznych oraz publikowany równolegle w Bibliotekarzu raport Katarzyny Winogrodzkiej Automatyzacja bibliotek publicznych 2004. Tematykę wynagrodzeń kontynuuje w dziale prawnym Lucjan Biliński w artykule Zmiany w zasadach wynagradzania pracowników instytucji kultury; Tryb uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jak zawsze Poradnik przynosi szereg relacji, komunikatów, recenzji - aż po materiały metodyczne, wśród których warto zauważyć tekst Małgorzaty Pietrzak Trudny odbiorca poruszający tematykę komunikacji w bibliotece.
Z pełnym spisem treści można zapoznać się pod adresem:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=poradnikbibliotekarza&nr=2_2005.

W chwili powstawania tego tekstu nie dysponowaliśmy jeszcze numerem trzecim. Marcowy spis treści Poradnika można znaleźć na stronie:
http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?tytul=poradnikbibliotekarza&nr=3_2005.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony spisów pod adresem: http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czasopismo.php?spisy=tak. Redakcja EBIB-u dokłada wszelkich starań, by spisy treści ukazywały się tak szybko, jak to możliwe, najczęściej przed publikacją opisywanych periodyków.

 Początek stronyZ prasy SBP / Aleksander Radwański// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2005 (64) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/64/radwanski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187