EBIB 
Nr 3/2005 (64), Książka dla dzieci i młodzieży. Felieton
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


„Guliwer”
Czasopismo o książce dla dziecka


W biografii Guliwera, znanego i cenionego kwartalnika poświęconego literaturze dla dzieci i młodzieży, przed dwoma laty nastąpiły kolejne, istotne zmiany. Po trzyletniej współpracy z wydawnictwem Ossolineum losy pisma związane zostały z Biblioteką Śląską w Katowicach. Właśnie w jej nowoczesnym gmachu przy Placu Rady Europy 1 znalazła siedzibę nowa redakcja pisma, zaś bezpośrednim wydawcą zostało Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Dzięki wzajemnej współpracy ukazały się dwa kolejne roczniki pisma.

[...] Nie jest łatwa sytuacja zespołu przejmującego czasopismo tak ważne i tak znakomite, jakim jest "Guliwer". I to nie ze względu na szarą rzeczywistość redakcyjną, zawierającą w sobie gromadzenie materiału, opracowanie i przygotowanie do druku, lecz coś nieuchwytnego, co nazywa się ciężarem tradycji - tymi słowami wstępu do pierwszego numeru 2003 r. autorstwa prof. Jana Malickiego, redaktora naczelnego, rozpoczęto nowy rozdział w historii Guliwera.

W skład ówczesnej redakcji katowickiej weszli: prof. Jan Malicki (redaktor naczelny), dr Aleksandra Pethe (zastępca redaktora naczelnego), mgr Aneta Satława (sekretarz redakcji) oraz mgr Maria Marjańska-Czernik, dzięki której ogromnemu doświadczeniu w dotychczasowym prowadzeniu pisma udało się pokonać trudności przy przygotowywaniu pierwszych trzech numerów Guliwera.

Wtedy też postanowiono rozdzielić dwie sfery: redakcję i radę naukową. W pracach rady naukowej zgodzili się wówczas uczestniczyć: prof. Joanna Papuzińska (Warszawa), która kieruje nią do dziś, prof. Irena Socha (Katowice), prof. Alicja Baluch (Kraków), dr Magdalena Ślusarska (Warszawa) i Liliana Bardijewska (Warszawa). W tym roku do tego szacownego grona dołączyły też prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice) i dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Warszawa). To właśnie rada naukowa współdecyduje wraz z redakcją o profilu pisma, kierunku przekształceń, a także w jej gestii będzie w przyszłości wydawanie nowej serii Archiwum Guliwera, czyli prac o charakterze monograficznym poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży, powstających w różnych środowiskach naukowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Profil pisma nie uległ jak dotąd żadnym radykalnym zmianom i stanowi kontynuację tradycji Guliwera. Wszelkie późniejsze przekształcenia, które z pewnością nastąpią, ponieważ pismo musi oczywiście spełniać pokładane w nim oczekiwania swoich odbiorców i powinno przecież spełniać kryterium aktualności, będą konsultowane właśnie z radą naukową.

Guliwer to nadal czasopismo (zgodnie z jego trzynastoletnią tradycją) przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, adresowane do środowisk mających zawodowo do czynienia z książką dla dziecka, czyli do nauczycieli (także akademickich, kształcących przyszłych pedagogów i bibliotekarzy), bibliotekarzy, wydawców, księgarzy, twórców - pisarzy, ilustratorów, krytyków literackich, badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, ale także do rodziców pragnących zapewnić dzieciom wartościową lekturę. Dlatego też tak ważna jest nie tylko merytoryczna wartość artykułów, ale także forma podawcza. W najbliższym czasie wprowadzone więc zostaną pewne zmiany graficzne i edytorskie tak, aby Guliwer zyskał na atrakcyjności.

W każdym kolejnym numerze pisma publikowane są recenzje nowości wydawniczych, wywiady z pisarzami, ilustratorami książek dla dzieci oraz z wydawcami; teksty historyczno-literackie, eseje, rozprawy dotyczące klasyki literatury dla dzieci i młodzieży; artykuły mówiące o doświadczeniach bibliotekarzy i nauczycieli związanych z upowszechnianiem czytelnictwa w kraju i poza jego granicami.

Oczywiście kontynuowana jest też cenna akcja "Kufer z Książkami", która polega na przekazywaniu książek małej, ubogiej bibliotece lub szkole, należącej do grona prenumeratorów Guliwera.

W listopadzie 2004 r. pismo po raz pierwszy przyznało swoje nagrody "Guliwera w Krainie Liliputów" - dla twórcy dojrzałego, wybitnego, o znaczącym dorobku artystycznym lub naukowym (laureatką została Wanda Chotomska) oraz "Guliwera w Krainie Liliputów" - dla twórcy wkraczającego dopiero na drogę naukowych poszukiwań i twórczych pasji (otrzymał ją wówczas 13-letni Maciej Bożydar Przebieracz). Warto też podkreślić, że pismo objęło swoim patronatem medialnym Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego przyznawaną corocznie autorowi dziecięcej książki roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.

Redakcja "Guliwera"

Obecny skład redakcji Guliwera:
Jan Malicki - redaktor naczelny
Magdalena Skóra - zastępca redaktora naczelnego
Aneta Satława - sekretarz redakcji
Ewa Paździora - redaktor

Adres redakcji:
Biblioteka Śląska,
Redakcja Guliwera
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
guliwer@bs.katowice.pl

 Początek strony„Guliwer” / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2005 (64) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/64/guliwer.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187