EBIB 
Nr 1/2005 (62), Szkolenia dla użytkowników. Prawo
 Poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 19


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dz. U. nr 213 poz. 2155.
Ustawa wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

Finansowanie nauki, zob. Dział B. Biblioteki naukowe.

Podróże służbowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Dz. U. nr 271 poz. 2686.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 236 poz, 1990) dotyczy wysokości dobowej diety (21 zł) oraz stawek zwrotu kosztów przejazdu pojazdem pracownika..

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Archiwa

Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. nr 202 poz. 2065.
Zmiany przepisów art. 14 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1386 z późn. zm.) dotyczą zwrotu archiwaliów nieprawnie wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga: W publikacji: T. Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, w adresie wydawniczym poz. 1383 należy dopisać: "z 2004 r. nr 202 poz. 2065".

Biblioteki (wszystkie)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Dz. U. nr 238 poz. 2390.
W art. 37 ustawa wprowadza zmiany do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 poz. 539, z 1998 r. nr 106 poz. 668, z 2001 r. nr 129 poz. 1440 i z 2002 r. nr 113 poz. 984). Zmiany dotyczą składu tytularnego Krajowej Rady Bibliotecznej (art. 7 ust. 3).
Uwaga: W Aneksie /* w adresie wydawniczym poz. 1635 należy dopisać: "z 2004 r. nr 238 poz. 2390".

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. nr 241 poz. 2416.

W załączeniu: jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.; przepis art. 208 ust. 4 pkt 2 stanowi, że przedmiotem świadczeń rzeczowych na cele obrony Państwa nie mogą być m.in. biblioteki, muzea, archiwa i zabytki. Zob. też: T. Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, poz. 743.
Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1767.

Biblioteki jednostek badawczo-rozwojowych

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Dz. U. nr 238 poz. 2390.
W art. 32 ustawa wprowadza zmiany w przepisach art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. nr 33 poz. 388, z 2002 r. nr 74 poz. 676, nr 113 poz. 984 nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1683 i nr 240 poz. 2052). Zmiany dotyczą działalności Rady Głównej Jednostek Badawczo - Rozwojowych.
Uwaga: W publikacji: T. Zarzębski. Polskie prawo biblioteczne 1773-1990 w adresie wydawniczym poz. 1450 należy dopisać: "z 2004 r. nr 238 poz. 2390".

Biblioteki naukowe

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Dz. U. nr 238 poz. 2390.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia (3 listopada 2004 r.), równocześnie traci moc obowiązującą ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U z 2001 r. nr 33 poz. 389 i z 2003 r. nr 39 poz. 335).
Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1768, a w adresie wydawniczym poz. 1521 umieścić następujący zapis: "uchylony - zob. Dz. U. z 2004 r. nr 238 poz. 2390".

Biblioteki publiczne

Ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz. U, nr 261 poz. 2598.Zmiana ustaw z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późn. zm.) dotyczy przepisów art. 21, 25 i 26 odnoszących się do: wspólnych instytucji kultury, ich likwidacji oraz rozkładu czasu pracy w instytucjach kultury.
Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1540 należy dopisać: "z 2004 r. nr 261 poz. 2598

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Dz. U. nr 255 poz. 2561.

Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1999 r. (Dz. U. m* 45 poz. 446 z późn. zm.) dotyczy stawek uposażenia m.in. pracowników bibliotek publicznych.
Uwaga:
W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1681 należy dopisać: "z 2004 r. nr 255 poz. 2561".

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dz. U. nr 194 poz. 1986.

,,§ 11. Szkoły są obowiązane gromadzić i udostępniać księgozbiór biblioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli". Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2004 r., równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 27 marca 2002 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 44 poz. 409).
Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1769, a w adresie wydawniczym poz. 1738 (nowa) umieścić zapis: "uchylone - zob. Dz. U. z 2004 r. nr 194 poz. 1986".

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. Dz. U. 256 poz. 2572.
W załączeniu: tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r., przepis art. 67 odnosi się imiennie do biblioteki szkolnej.
Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1535 należy dopisać: "z 2004 r. 256 poz. 2572 (tekst jednolity)".

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. nr 260 poz. 2593.
Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1770.

Ochrona zabytków

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Dz. U. nr 212 poz. 2153. Przepisy wykonawcze do art. 88 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. nr 96 poz. 959). "§ 1.1. Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega na planowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem".
Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1771.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Dz. U. nr 238 poz. 2390.
W art. 40 ustawa wprowadza zmiany w przepisach art. 83 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz.1568 i z 2004 r. nr 96 poz. 959). Zmiany dotyczą m.in. przyznawania środków finansowych na badania i prace konserwatorskie przy zabytkach.
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1755 (nowa) należy dopisać: "z 2004 r. nr 238 poz. 2390".

 

Przypisy

*,,Aneks I" - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990 -2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 19 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2005 (62) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/62/prawo19.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187