EBIB 
Nr 1/2005 (62), Szkolenia dla użytkowników. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Irena Augustynowska
Czytelnia Instytutu Goethego WiMBP we Wrocławiu

Możliwości potwierdzenia znajomości języka obcego


Znajomość języków obcych ma w obecnym czasie bardzo duże znaczenie. Szczególnie w Europie, gdzie idea integracji europejskiej i wspólnego rynku zatacza coraz szersze kręgi. Wspólna waluta staje się powoli faktem, a posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi - codziennością. Współpraca w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym wymaga umiejętności szybkiego i dobrego porozumiewania się, a do przyjaznego współistnienia wypadałoby potrafić formułować przynajmniej podstawowe wypowiedzi w języku interlokutora czy adwersarza. Szczególnie państwa sąsiadujące ze sobą - w celu lepszego poznania i łatwiejszych kontaktów - powinny poznać nawzajem swoją kulturę i język. Językiem naszych zachodnich sąsiadów - niemieckim - jako macierzystym posługuje się w Europie ponad 100 milionów ludzi, tzn. co siódmy Europejczyk. Niezależnie od tego, że językiem międzynarodowej komunikacji w Unii Europejskiej jest język angielski (również za sprawą Niemców, którzy uczą się go jako pierwszego języka obcego), skutecznie zastępując tradycyjny język światowej dyplomacji - język francuski, język niemiecki ma niezaprzeczalnie coraz większe znaczenie. Niemcy są trzecim co do wielkości światowym potentatem przemysłowym i jednym z najważniejszych państw eksportujących na świecie. Posiadając świadectwo (Zertifikat) lub dyplom (Diplom) Instytutu Goethego potwierdzający znajomość języka niemieckiego, zwiększamy swoje szanse na europejskim rynku pracy, uzyskujemy nową perspektywę zawodową i nowe możliwości awansu.

Niektóre świadectwa umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach niemieckich, bez dodatkowych egzaminów potwierdzających znajomość języka, inne są dokumentem niezbędnym do uzyskania stopnia awansu zawodowego lub dodatku finansowego przysługującego za znajomość języka obcego. Jeszcze inne uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych nauczycieli oraz przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument wymagany od pracowników ministerstwa. Niektóre świadectwa mogą zwalniać z egzaminów wstępnych kandydatów na wyższe uczelnie; niestety, od 2004 r. żaden z niżej wymienionych egzaminów nie zwalnia z egzaminów maturalnych.

Struktura egzaminów prowadzonych przez Instytut Goethego w około 95. państwach jest jednakowa, cena identyczna (euro przeliczone na walutę danego kraju), a zadania egzaminacyjne takie same. Certyfikaty i dyplomy, niezależnie od miejsca wydania, uznawane są na całym świecie. Corocznie odbywają się dwie sesje egzaminacyjne - wiosenna (maj - czerwiec) i jesienna (listopad - grudzień). Zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminów przyjmuje się miesiąc wcześniej.

Wszystkie egzaminy wymienione poniżej odpowiadają standardom określanym przez Association of Language Testers in Europa (ALTE) dla egzaminów z języków obcych.

Zertifikat Deutsch (ZD) potwierdza podstawową znajomość języka niemieckiego, którą można uzyskać po 400-500 godzinach lekcyjnych intensywnej nauki. Dokumentuje umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w sprawach życia codziennego i zawodowego w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Pod względem stopnia trudności odpowiada egzaminowi First Certificate in English (FCE) Cambridge Level 3 dla języka angielskiego oraz Diplome d`Etudes en Langue Francaise I-go stopnia (DELF 1) dla języka francuskiego.

Zentrale Mittelstufe Prüfung (ZMP) świadczy o dobrej znajomości języka niemieckiego uzyskanej po około 800-1000 godzin lekcyjnych nauki. Certyfikat ZMP jest honorowany na niektórych polskich i niemieckich uczelniach jako dowód znajomości języka niemieckiego. Zwalnia z egzaminów wstępnych do kolegiów na uczelniach wyższych w Niemczech. Znajomość języka na tym poziomie potwierdza umiejętność swobodnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na poziomie zaawansowanym w każdym zakresie z wyjątkiem akademickiego. Pod względem trudności odpowiada Certificate in Advanced English (CAE) Cambridge Level 4 dla języka angielskiego oraz Diplome d`Etudes en Langue Française II-go stopnia (DELF 2) dla języka francuskiego.

Zentrale Oberstufe Prüfung (ZOP) - to egzamin stwierdzający zaawansowaną znajomość języka niemieckiego. Od uczestników wymaga się znajomości szerokiej gamy środków językowych, dużego zróżnicowania wypowiedzi i bogatego repertuaru wyrażeń idiomatycznych. Umiejętności te można uzyskać po około 1200 godzinach zajęć z języka niemieckiego. Egzamin ZOP jest honorowany jako dowód zaawansowanej znajomości języka niemieckiego. Potwierdza opanowanie języka niemieckiego w zakresie dotyczącym wszystkich dziedzin życia prywatnego, zawodowego i publicznego oraz zwalnia kandydatów na studia we wszystkich niemieckich szkołach wyższych z obowiązkowego dla cudzoziemców testu językowego. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawnia nauczycieli niebędących germanistami do nauki języka niemieckiego w szkołach państwowych. Pod względem trudności odpowiada Certificate of Proficiency in English (CPE) Cambridge Level 5 dla języka angielskiego oraz Diplome Approfondi de Langue Française (DALF) dla języka francuskiego.

Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) - warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, wychodząca poza zakres egzaminu ZOP, ukończenie dwujęzycznej szkoły średniej z językiem niemieckim jako wykładowym lub szkoły w Niemczech. Potwierdza znajomość języka niemieckiego we wszystkich zakresach życia prywatnego, zawodowego i publicznego. Wymaga opanowania wszystkich podstawowych kompetencji językowych. KDS zwalnia z egzaminu wstępnego we wszystkich niemieckich szkołach wyższych. Pod względem trudności odpowiada egzaminowi Diplome de Langue Française (DL) dla języka francuskiego. W języku angielskim nie ma świadectwa odpowiadającego dyplomowi KDS.

Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem o najwyższym stopniu trudności. Świadczy o znajomości języka niemieckiego zbliżonej do znajomości języka ojczystego, na poziomie wyższym. Stawia on przed kandydatami najwyższe wymagania i stwierdza opanowanie języka niemieckiego we wszystkich zakresach kultury, życia prywatnego, zawodowego i publicznego. Sprawdza kompetencje językowe na bardzo zaawansowanym poziomie. Dyplom GDS zwalnia z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego we wszystkich niemieckich szkołach wyższych. Pod względem trudności odpowiada egzaminowi Diplome Superieur Culture (DSC) dla języka francuskiego.

Zertifikat Deutsch für Beruf - warunkiem przystąpienia do tego egzaminu jest znajomość języka niemieckiego na poziomie ZD oraz realizacja 180 godzin lekcyjnych języka fachowego. Świadczy o podstawowej znajomości języka niemieckiego w zakresie tematyki związanej z wykonywaniem pracy zawodowej, potwierdza umiejętność rozumienia prostych tekstów, redagowania pism z zakresu funkcjonowania firmy oraz właściwej reakcji w komunikacji codziennej w obrębie firmy niezależnie od dziedziny i wykonywanego zawodu. Pod względem trudności i przydatności odpowiada Le Française des affaires (CCIP) dla języka francuskiego.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie ZMP oraz opanowanie języka z zakresu handlu i ekonomii w stopniu zaawansowanym. Uczestnicy tego egzaminu powinni wykazać się wysokim poziomem umiejętności z zakresu komunikacji w mowie i piśmie oraz umiejętnością prezentacji materiałów informacyjnych na tematy gospodarcze i zawodowe. Dyplom PWD jest przyznawany wspólnie przez Instytut Goethego, Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHT) i Centra Carla Duisberga (CDC). W Polsce przeprowadzany jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Egzamin ten uznawany jest w wielu krajach za dowód kwalifikacji zawodowych. Pod względem trudności i przydatności odpowiada Business English Certificate (BEC) dla języka angielskiego oraz DELF II-go stopnia Sciences Economiques (SE) dla języka francuskiego.

Powyższe egzaminy można zdawać w 152. Instytutach Goethego[1] mających siedziby w 52. państwach na świecie, w tym również w Warszawie i Krakowie oraz kilkunastu autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych na terenie Polski. Adresy, terminy, odpłatności, inne, bardziej szczegółowe informacje oraz niezbędne materiały można uzyskać w bibliotekach ww. instytutów lub w czterech działających w Polsce Czytelniach Niemieckich. Czytelnie Niemieckie w Katowicach i Poznaniu funkcjonują w strukturach organizacyjnych bibliotek uniwersyteckich, a w Szczecinie i Wrocławiu przy wojewódzkich bibliotekach publicznych. Instytucjami właściwymi do przeprowadzania egzaminów językowych są: British Council dla języka angielskiego[2] i Alliance Française dla języka francuskiego[3].

Przypisy

[1] Goethe-Institut Warschau, 00-021 Warszawa ul. Chmielna 13A: Goethe-Institut [on-line]. 2004 [dostęp 12 grudnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.goethe.de/.

[2] British Council - Poland, 00-459 Warszawa Al. Jerozolimskie 4: British Council - Poland [on-line]. [dostęp 12 grudnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.britishcouncil.org/.

[3] Instytut Francuski w Warszawie, 00-095 Warszawa ul. Senatorska 38: Institut Français Varsowie [on-line]. 2004 [dostęp 12 grudnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifv.pl/.

Bibliografia

  1. Język niemiecki - egzaminy. Warszawa - Kraków - Łódź, Instytut Goethego Inter Nationes. Łódź 2001, s. 20.
  2. Goethe Institut Warschau. Sprachkurse. Warszawa 2002, s. 44.
  3. Willkommen. Das Magazin der Goethe Institut in Deutschland 2000, Heft 2, s. 37.
  4. Tamże, 2000, Heft 3, s. 29.
  5. Tamże, 2001, Heft 1, s. 35.
  6. Certyfikaty językowe - matura 2004. In Gdańskie Liceum Autonomiczne [on-line]. [dostęp 12 grudnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://gla.gfo.pl/certyfikaty.htm.
  7. International House 2003/2004 - szkoła języka nieobcego. Bielsko-Biała, Katowice, Opole, Wrocław, 2003, s. 21.
 Początek strony// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2005 (62) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/62/.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187