EBIB 
Nr 7/2004 (58), Jednoosobowe zarządzanie biblioteką. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Joanna Zoń
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Książnica Kopernikańska w Toruniu

Ogólnopolska Konferencja: Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001
Toruń, 17-18 czerwca 2004


Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu wraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu zorganizowały w dniach 17-18 czerwca 2004 r. ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom wdrażania sytemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w organizacjach non-profit. Odbiorcami konferencji byli między innymi przedstawiciele (kadra kierownicza) bibliotek publicznych, akademickich oraz instytucji użyteczności publicznej. Konferencja charakteryzowała się konwencją seminaryjno-warsztatową i została podzielona na dwa bloki tematyczne:

  • dzień I - misja i strategia;
  • dzień II - ISO 9001 i zarządzanie jakością.

Pierwszego dnia prof. Bohdan Godziszewski, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, przedstawił zagadnienia związane z misją organizacji: sprecyzował istotę misji, wyjaśniając jej funkcje, oraz opisał proces jej formułowania. Kolejny wykład odwoływał się do strategii organizacji. Autor wystąpienia, prof. Andrzej Kaleta, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, omówił między innymi procedurę zarządzania strategicznego, pozwalającą na formułowanie strategii, która musi ulec uelastycznieniu, łącząc elementy misji, wizji z analizami strategicznymi, wyborami strategii i sposobami jej wdrażania.
Pierwszy dzień obrad kończyła sesja warsztatowa:

  • Metodyka analizy SWOT przeprowadzona przez dr Ewę Rybińską, prezesa Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Różnorodność faktycznego stanu funkcjonowania bibliotek, których przedstawiciele brali udział w analizie SWOT, często inicjowała ożywione dyskusje przy omawianiu poszczególnych aspektów.
  • Kolejne zajęcia były poświęcone zarządzaniu strategicznemu organizacji, które poprowadził Jacek Dziwulski z Katedry Marketingu Politechniki Lubelskiej.
  • Pierwszy dzień obrad zakończyła analiza wybranych wskaźników obsługi klientów bibliotek, przeprowadzona przez Teresę E. Szymorowską, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Drugi dzień konferencji poświęcony był wdrożonemu systemowi zarządzania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Dyrektor Biblioteki, jako pierwsza tego dnia prelegentka, omówiła strategię organizacji, przedstawiając proces jej tworzenia oraz wskazując punkty, które z perspektywy doświadczenia świadczą o konieczności aktualizacji. Kolejny wykładowca - prof. Ewa Głowacka, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii, w swoim wystąpieniu omówiła i porównała podstawowe założenia oraz walory podejść związanych z zarządzaniem jakością: norm ISO serii 9000 oraz TQM. Zwróciła uwagę na ewolucję norm oraz kontynuację ich założeń w podejściu TQM. Dokonała próby analizy jednego z podstawowych rezultatów wdrażania zarządzania jakością, a mianowicie wprowadzania kultury "learning organization", kultury tworzącej infrastrukturę społeczną dla zarządzania wiedzą w organizacjach.

Wystąpienie kończące drugi dzień obrad, a zarazem całą konferencję, wygłosiła dr Joanna Zoń. Prelegentka przedstawiła zidentyfikowane w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu procesy i podprocesy wraz z udokumentowanymi procedurami. Jednocześnie podkreśliła wagę ciągłego doskonalenia i aktualizacji wdrożonego systemu.

Materiały z konferencji organizatorzy wydali w formie elektronicznej i zawierają one, oprócz referatów wszystkich wystąpień seminaryjnych, prezentacje multimedialne przedstawiające organizatorów oraz System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 wdrożony i utrzymywany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Konferencja oceniona pozytywnie przez uczestników - w końcowej ankiecie - rozpoczyna cykl spotkań na temat strategii i polityki jakości, które będą sukcesywnie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu

 Początek stronyOgólnopolska Konferencja: Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001 / Joanna Zoń// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/58/zon.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187