EBIB 
Nr 7/2004 (58), Jednoosobowe zarządzanie biblioteką. Prawo
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 18


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Dotacje rządowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania. Dz. U. nr 144 poz. 1518. Programy i zadania objęte mecenatem państwa obejmują również sprawy związane z działalnością bibliotek.

Uwaga: W Aneksie I[1] opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1761.

Prawo autorskie

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Dz. U. nr 96 poz. 959.
Na mocy przepisów art. 12 i 81 tej ustawy wprowadza się odpowiednie zmiany w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904, z późn. zm.).

Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1588 należy dopisać: "z 2004 r. nr 96 poz. 959 (art. 12 i 81)".

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki dla niewidomych

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz niewidomych lub ociemniałych. Dz. U. nr 167 poz. 1753.
Jest to akt wykonawczy do przepisów art. 30 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130 poz. 1188, z późn. zm.) dotyczących zwolnienia od opłat pocztowych przesyłek dla osób niewidomych. W załączniku nr 1. wymieniono: Bibliotekę Centralną polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz 16-cie bibliotek publicznych.

Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1762, a przy poz. 1537 - zapis: "uchylony zob. Dz. U z 2004 r. nr 167 poz. 1753".

Biblioteki szkolne

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 179 poz. 1845.
Zmiana przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112, z późn. zm.) - dotyczy także nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Uwaga: W Aneksie I w dziale "Nowelizacje aktów prawnych" (s. 65) - w adresie wydawniczym poz. 1351 należy dopisać: "z 2004 r. nr 179 poz. 1843".

Biblioteki szkół wyższych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. Dz. U. nr 187 poz. 1931.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. nr 107 poz. 1182, z 2003 r. nr 11 poz. 115 i nr 141 poz. 1364) dotyczy wprowadzenia nowych stawek wynagrodzeń także dla pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz dla bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1728 (nowa) należy dopisać: "z 2004 r. nr 187 poz. 1931".

Biblioteki zakładów opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz. U. nr 117 poz. 1227.
Zmiana przepisów rozporządzenia z dnia 8 czerwca 1999 r. (Dz. U. nr 52 poz. 543, z późn. zm.) wprowadza nowe tabele wynagrodzeń - także dla pracowników bibliotek tych zakładów.

Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1682 należy dopisać: "z 2004 r. nr 117 poz. 1227".

Nadzór nad bibliotekami

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury. Dz. U. nr 134 poz. 1430. "Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego".

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dz. U. nr 134 poz. 1426.
"Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) kultura fizyczna i sport; 2) oświata i wychowanie; 3) szkolnictwo wyższe".

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji. Dz. U. nr 134 poz. 1431.
"Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) informatyzacja; 2) nauka".

Opieka nad zabytkami

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Dz. U. nr 96 poz. 959.
Na mocy przepisów art. 99 tej ustawy wprowadza się zmiany w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568) in. - wprowadza przepis odnoszący się do "zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego".

Uwaga: W Aneksie I w adresie wydawniczym poz. 1755 (nowa) należy dopisać: "z 2004 r. nr 96 poz. 959 (art. 99)".

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Dz. U. nr 124 poz.1302.
Wśród 14-tu dziedzin rzeczoznawstwa wymieniono: 10) materiały biblioteczne i archiwalne, 13) zabezpieczenie techniczne zabytków, 14) ocena i wycena zabytków ruchomych. Dalsze przepisy określają tryb ubiegania się o uprawnienia rzeczoznawcy, prawa i obowiązki rzeczoznawcy. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi listę rzeczoznawców, gromadzi dokumentację z ich działalności oraz okresowo ocenia ich działalność.

Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1763.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Dz. U. nr 124 poz. 1305.

Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1764.

Pracownicy bibliotek

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. nr 101 poz. 1050.

Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1765.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Dz. U. nr 154 poz. 1629.

Uwaga: W Aneksie I opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1766.

 

Przypisy

[1] Aneks I - skrótowe oznaczenie publikacji: ZARZĘBSKI, Tadeusz. Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 18 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2004 (58) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/58/prawo18.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187