EBIB 
Nr 2/2004 (53), Biblioteki a prawo. Prawo
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy Prawne nr 16


(ZOB. WSTĘP DO TEGO DZIAŁU ----> EBIB NR 18/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

BHP

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 169 poz. 1650
W załączeniu tekst rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w tej sprawie, uwzględniający wszystkie jego wcześniejsze zmiany.

Powszechny obowiązek obrony RP

Ustawa z dnia 29 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. nr 210 poz. 2036
Zmiana ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. (tekst jednolity - Dz. U. nr 2002 r. nr 21 poz. 205) obejmuje rozszerzenie przepisów art. 208 i 218, które wyłączają także biblioteki z obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych oraz chroniące dobra kultury.

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dz. U. nr 228 poz. 2258
Dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatku do tego zasiłku oraz świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Uchwała Nr 36/2003 Komitetu Badań Naukowych z dna 18 września 2003 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji. Dz. Urz. Ministra Nauki i komitetu Badań Naukowych nr 12 poz. 48 Bibliotekoznawstwo i informację naukową umieszczono w Zespole Nauk Humanistycznych (H-1.1).

Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna

Zarządzenie Nr 6 Ministra Infrastruktury dnia 13 maja 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Dz. Urz. Ministra Infrastruktury nr 5 poz. 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 1 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2000 (Dz. Urz. MTiGM nr 1 poz. 2). W załączeniu - statut Ośrodka.

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1757

Nadzór nad bibliotekami

Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. Dz. Urz. MENiS nr 3 poz. 11
Sprawy bibliotek szkolnych należą do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej (§ 16 pkt 40), pedagogicznych - Departamentu Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli (§ 20 pkt. 16), szkół wyższych - Departamentu Szkolnictwa Wyższego (§ 21 pkt 29). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc zarządzenie Nr 11 z dnia 39 sierpnia 2002 r. w tej sprawie (Dz. Urz. MENiS nr 2 poz. 17).

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1758.

Zarządzenie Nr 26 Ministra Kultury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury. Dz. Urz. MK nr 7 poz. 41
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 28 z dnia 26 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. MK nr 2 poz. 31, nr 6 poz. 86, z 2003 r. nr 3 poz. 12, nr 4 poz. 24 i 28). Sprawy biblioteczne umieszczono w zakresie działania Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury. Załączony do zarządzenia "Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury obejmuje: Bibliotekę Narodową, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej. Pomaturalne Studia Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie, Krośnie, Opolu, Wrocławiu.

Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1759, a w adresie wydawniczym poz. 1745 (nowa) - adnotację: " Uchylony zob. poz. 1759".

Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji, Mon. Pol. nr 58 poz. 913 Zmiana przepisów zarządzenia Nr 37 z dnia 26 maja 2003 r. (Mon. Pol. Nr 28 poz. 386) dotyczy struktury organizacyjnej Ministerstwa.

*Aneks I. - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy Prawne nr 16 / Tadeusz Zarzębski// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2004 (53) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/53/prawo16.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187