EBIB 
Nr 6/2003 (46), Internet i copyright. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Fundusze unijne dla bibliotek


Szanowni Państwo,

14 stycznia 2003 roku Rada Ministrów przyjęła Narodowy Plan Rozwoju. Powstał on w celu zaprogramowania pomocy wspólnotowej dla Polski oraz zapewnienia efektywnego jej wdrażania. Jednym z programów operacyjnych NPR jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Program ten rozwija cele NPR, określa priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. ZPORR został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie rozesłany do urzędów marszałkowskich. Urzędy marszałkowskie będą odpowiedzialne za identyfikację projektów, a urzędy wojewódzkie za kontrolę, monitoring, weryfikację i potwierdzenia płatności.

Zasadniczą część ZPORR stanowi opisanie priorytetów i działań polityki regionalnej państwa w zakresie realizacji NPR. Problemy i potrzeby bibliotek znajdują swoje miejsce w części dotyczącej rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Cele cząstkowe rozbudowy i modernizacji infrastruktury to między innymi poprawa powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

W tych dniach urzędy marszałkowskie poszczególnych województw pracują nad projektami regionalnych programów operacyjnych, w których identyfikują potrzeby danego województwa. Następnie dokumenty te będą poddane społecznej konsultacji. Pod koniec tego roku znany będzie ostateczny kształt dokumentów programowych, ale prace nad projektami powinny się zacząć jak najwcześniej i jak najwcześniej powinny trafić do urzędów marszałkowskich.

Priorytety, w które wpisują się biblioteki

 1. Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna

  Preferowane będą projekty dotyczące przede wszystkim budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażenia istniejących obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej, służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej na poziomie wyższym. W szczególności działanie to dotyczy:
  - pomieszczeń dydaktycznych,
  - bibliotek.

  Beneficjentami końcowymi będą między innymi szkoły wyższe publiczne i prywatne.

 2. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

  Jednym z głównych celów tego działania jest wzrost znaczenia kultury oraz ułatwienie dostępu do kultury, realizowane poprzez poprawę infrastruktury służącej działaniom kulturalnym oraz rozpowszechnienie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, informacji o kulturze i o możliwościach zapoznania się z dorobkiem kultury regionalnej. W szczególności będą wspierane działania dotyczące wykorzystania sieci komputerowych i Internetu do umożliwienia szerokiego dostępu do zbiorów spuścizny narodowej.

  Oczekiwane rezultaty działania obejmują, między innymi, wzrost liczby zinwentaryzowanych, zdigitalizowanych zbiorów, źródeł bibliograficznych oraz fotografii należących do dziedzictwa kulturowego. Beneficjentami, obok samorządów, mogą być również fundacje i stowarzyszenia.

 3. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

  W ramach tego działania będą realizowane projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, które stanowią element regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa, między innymi projekty i działania zapewniające dostęp do Internetu w miejscach publicznych (bibliotekach, domach i centrach kultury).

Zasady postępowania:

 • Zainteresowani wypełniają wnioski i składają je do urzędów marszałkowskich (formularze wniosków są właśnie opracowywane, na razie można skorzystać z internetowego systemu ewidencji kart projektów - ISEKP). [1]
 • Urzędy marszałkowskie oceniają wnioski pod względem formalnym i przesyłają do panelu ekspertów i komitetu sterującego.
 • Panel ekspertów i komitet sterujący oceniają wnioski pod względem merytorycznym i rekomendują je do wpisania na listę projektów dofinansowywanych.

Niezmiernie ważne jest, jak projekt będzie opisany. Szanse będą miały duże projekty, rozwiązania systemowe, kompleksowe. Dobrze, jeśli będą komplementarne do już istniejących. Jeśli o dofinansowanie zechce wystąpić np. mała biblioteka, musi uzasadnić swoje działanie jako integrujące z większym projektem.

Bardzo istotne jest, aby już teraz uzmysławiać lokalnym decydentom potrzeby bibliotek i znaczenie ich rozwoju dla rozwoju lokalnego. Stajemy przed szansą wykorzystania unijnych funduszy. Nie zmarnujmy jej. Wszystkich bibliotekarzy zachęcamy do zapoznania się z Narodowym Planem Rozwoju.

Ze swej strony służymy pomocą przy przepływie informacji, gdzie i jakie projekty powstają. W lipcowym numerze EBIB znajdą się następne artykuły na temat funduszy, które można wykorzystać na rozwój bibliotek.

Redakcja Elektronicznej Biblioteki

Przypisy

[1]  W celu zapewnienia jak najlepszego przygotowania przyszłych polskich beneficjentów do korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP). Tworzona baza pełnić będzie rolę informacyjną na temat liczby i stanu przygotowania potencjalnych projektów do współfinansowania z tych funduszy, a beneficjentom pozwoli na zapoznanie się z formalnymi wymogami ubiegania się o środki strukturalne oraz z procedurą przygotowania wniosku aplikacyjnego. Internetowa baza projektów ISEKP funkcjonuje pod adresem: http://isekp.mg.gov.pl. W celu uzyskania dostępu do części informacyjnej, można zalogować się na stronie internetowej bazy ISEKP, wpisując obok słów "użytkownik" i "hasło" słowo "info". Moduł informacyjny zawiera formularze kart opisu projektu, instrukcje wypełnienia kart oraz stosowne akty prawne UE, a także aktualizowane na bieżąco teksty polskich dokumentów programowych, w których przewidziana jest interwencja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz teksty dokumentów strategicznych dla Funduszu Spójności.

 Początek stronyFundusze unijne dla bibliotek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2003 (46) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/46/fundusze.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187