EBIB 
Nr 3/2003 (43), Dzieci, książka, biblioteka. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Komunikat z posiedzenia Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych


13 lutego 2003 roku w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. W spotkaniu udział wzięli: Stefan Czaja, Elżbieta Dudzińska, Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Henryk Hollender, Artur Jazdon oraz Henryk Szarski.

Na wstępie Rada Wykonawcza wzięła udział w konferencji prasowej związanej z oficjalnym uruchomieniem Politechniki Wirtualnej, z inicjatywą utworzenia której wystąpiła swego czasu Politechnika Warszawska, mająca w zakresie zdalnego nauczania spore doświadczenie. Władze Politechniki Warszawskiej zaproponowały realizację tego przedsięwzięcia innym uczelniom technicznym (Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej). Podczas konferencji zaprezentowane zostały cele, zadania, program kształcenia, organizacja i koszty funkcjonowania Politechniki Wirtualnej. W konferencji uczestniczyli rektorzy, prorektorzy bądź pełnomocnicy rektorów ds. wyżej wymienionego projektu. Ze strony mediów w spotkaniu uczestniczyli dziennikarze prasowi (m.in. z Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Computer World). W pierwszej części obecna była także telewizja. Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę zebranych na obecność Rady Wykonawczej, która wyraziła potrzebę szukania ciekawych form współpracy w świadczeniu usług nowej grupie użytkowników.

Po trwającej około 1,5 godz. konferencji, członkowie Rady odbyli spotkanie robocze, podczas którego omówionych zostało kilka spraw, m.in. przekazane zostały informacje o:

  • zebraniu Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego; 
  • działaniach mających na celu nowelizacje ustawy o zamówieniach publicznych;
  • obowiązku rejestracji baz bibliotecznych zawierających dane osobowe; 
  • Polskiej Bibliotece Internetowej.

Przewodnicząca zebrania - Elżbieta Dudzińska - poinformowała o tym, że Ministerstwo Kultury wstrzymało prace związane z nowelizacją ustawy o bibliotekach. Niemniej jednak Krajowa Rada Biblioteczna, Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego i Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podtrzymują dotychczasowe ustalenia.

Kontynuowane są również starania o nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. Sprawa ta była omawiana na posiedzeniu przedstawicieli porozumienia stowarzyszeń i organizacji z obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej. Elżbieta Dudzińska utrzymuje stały kontakt w tej sprawie z posłami, spotykając się z zaangażowaniem i zrozumieniem problemów także z ich strony. Dowodem na to jest propozycja zaproszenia przewodniczącej na posiedzenie komisji sejmowej, które prawdopodobnie odbędzie się jesienią. 

Elżbieta Dudzińska nawiązała również kontakt z przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży, której zamierza przedstawić uwagi bibliotekarzy, związane z projektem ustawy o finansowaniu nauki. 

Rada zapoznała się również z treścią pisma do rektorów - prof. Tomasza Goban-Klasa, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu - który w nawiązaniu do pisma prokuratora krajowego zwraca uwagę na niedopełnienie przez biblioteki, także szkol wyższych, obowiązku rejestracji prowadzonych przez nie zbiorów danych osobowych. Obowiązek rejestracji danych wynika z ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw, 2002, nr 101, poz. 926) Z obowiązku tego mogą być zwolnione biblioteki tylko w oparciu o art. 43.1 ust. 4. W pozostałych wypadkach należy wystąpić o rejestrację na formularzu zamieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1998 roku, nr 80, poz. 522, zał. 2.

Członkowie Rady mieli także okazję zapoznać się z informacją o stanie prac nad Polską Biblioteką Internetową. Pewne informacje przekazane zostały za pośrednictwem pisma rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Czesława Tadeusiewicza, skierowanego do członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (tekst ten opublikowany został w Biuletynie EBIB). Należy dodać, że po wstrzymaniu wprowadzania dalszych, dalece niespójnych danych do bazy PBI, nie wdrożony został dotychczas żaden program naprawczy. Nadal nie istnieje ani koncepcja, ani żaden szczegółowy projekt PBI. 

Rada Wykonawcza rozważała również konieczność wyartykułowania stanowiska Rady wobec wielu inicjatyw, związanych z tworzeniem bibliotek internetowych. Nowa inicjatywa została m.in. zasygnalizowana w czasie konferencji prasowej w Politechnice Warszawskiej przez rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Janusza Rachonia i dotyczyła powołania Centralnej Rozproszonej Biblioteki Nauk Przyrodniczych i Technicznych. 

Elżbieta Dudzińska poinformowała członków rady wykonawczej o tym, iż ani ZG SBP ani Rada Wykonawcza nie otrzymali odpowiedzi na złożony wspólnie do KBN-u wniosek dotyczący dofinansowania prac, które miałyby na celu opracowanie raportu o stanie bibliotek polskich. 

Ewa Dobrzyńska-Lankosz przekazała zebranym informację o kontynuacji prac zespołu ds. standaryzacji, który testuje zweryfikowaną wersję ankiety. 

Na koniec zebrani zwrócili uwagę na fakt, że w tym roku kończy się kadencja Rady Wykonawczej i najprawdopodobniej na wrzesień konieczne będzie zaplanowanie konferencji sprawozdawczo-wyborczej. 

Komunikat został opracowany przez Bożenę Bednarek-Michalską, na podstawie informacji zamieszczonej na liście dyskusyjnej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych.

 Początek stronyKomunikat z posiedzenia Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2003 (43) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/43/srwkdba.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187