EBIB 
Nr 2/2003 (42), Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie. Prawo
 Poprzedni artykuł   

 


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 12


(zob. wstęp do tego działu--->EBIB NR 9/2000)

A. PRZEPISY OGÓLNE

Komitet Badań Naukowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych. Dz. U. nr 163 poz. 1343
Zmiana dotyczy przepisów rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1998 r.
Uwaga: W Aneksie I.,[1] w adresie wydawniczym poz. 1655 należy umieścić zapis: "z 2002 r. nr 163 poz. 1343".

Zarządzenie Nr 16/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 24 października 2002 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych. Dz. Urz. Ministra Nauki i KBN nr 11 poz. 50

Prawo autorskie

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 197 poz. 1662
Zmiany dotyczą także zasad kopiowania tekstów.
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1588 należy umieścić zapis: "z 2002 r. nr 197 poz. 1662".

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Archiwa

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz. U. nr 171 poz. 1396.
Uwaga: w publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773 - 1990, w adresie wydawniczym poz. 1383 - należy umieścić adnotację: "Tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1396".

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dz. U. nr 167 poz. 1375
Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1748, a w publikacji: T. Zarzębski Polskie prawo biblioteczne 1773 - 1990, przy poz. 1427 - adnotację: "uchylony zob. Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1396".

Biblioteki szkolne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli [...]. Dz. U. nr 160 poz. 1323
Zmiana "tabel zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego" dotyczy także nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych.
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1703 należy umieścić adnotację: "z 2002 r. nr 160 poz. 1323".

Normalizacja

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz. U. nr 169 poz. 1389 "Art. 1. Ustawa określa podstawowe cele i zasady normalizacji oraz jej organizację  i finansowanie".
Uwaga: W Aneksie I., opis tego aktu należy umieścić pod nową poz. 1749, a w adresie wydawniczym poz. 1570 - adnotację: "uchylona, zob. Dz. U, z 2002 r. nr 169 poz. 1389".

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Dz. U. nr 176 poz. 1444
Dotyczy rozporządzenia z dnia 15 marca 1994 w sprawie obowiązkowego stosowania norm: PN-74/N-01206 Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN), PN-76/N-01207 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych. Aktualnie w tych sprawach obowiązują normy międzynarodowe: PN-IS0 3297 i PN-IS0 2108.
Uwaga: W Aneksie I., w adresie wydawniczym poz. 1591 należy umieścić adnotację: "uchylony - zob. Dz. U. z 2002 r. nr 176 poz. 1444; aktualnie obowiązują normy międzynarodowe: PN-IS0 3297 i PN-IS0 2108".

Przypisy:

[1] Aneks I." - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne.
Aneks I. 1990 - 2000. Warszawa 2000.

 Początek stronyPrzepisy prawne nr 12 / Tadeusz Zarzębski, // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 2/2003 (42) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/42/zarzebski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187