EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Elisabeth Simon
Association for the Advancement of West-East-Information Transfer
Berlin

Od informacji biznesowej do zarządzania informacją.
Nowa dziedzina aktywności zawodowej czy narzędzie zarządzania?

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Czym jest informacja biznesowa

Po upadku komunizmu żaden z terminów związanych z bibliotekarstwem i informacją nie rozpowszechnił się tak szybko w bibliotekach byłych państw bloku socjalistycznego jak termin informacja biznesowa. Zdaje się ona być pomostem do lepszej przyszłości, w której każdy może zostać biznesmenem, a biblioteki pomagają w tej drodze do sukcesu. Działalność bibliotek w zakresie informacji biznesowej może pomóc w pozyskiwaniu, w niewielkich co prawda nakładach, ale jednak, tak potrzebnych funduszy, których już się im nie zapewnia. Wizja prowadzenia informacji biznesowej stała się tak popularna, że wszelkie dane na jej temat szybko przetłumaczono na języki narodowe,[1] a samo zagadnienie spotkało się z dużym zainteresowaniem.[2] W krajach Europy Środkowej i Wschodniej zaczęto wydawać pierwsze czasopisma związane z informacją biznesową, np. w Czechach.[3] Zorganizowano pierwsze biblioteki czy oddziały informacji biznesowej, np. w Państwowej Bibliotece Technicznej w Moskwie, powołano do życia pierwsze stowarzyszenie bibliotek fachowych działające w ramach moskiewskiego Centrum Informacji Edukacyjnej.[4]

Wciąż zapominamy, że tradycja i kultura wpływają na funkcjonowanie bibliotek i prowadzenie usług informacyjnych. Sam termin "informacja biznesowa", jak i kryjąca się pod tą nazwą usługa długo nie były znane w Niemczech i we Francji, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich, gdzie usługi biblioteczne miały od początku bardziej informacyjny charakter. Wynikało to z odmiennej roli, jaką biblioteka, zwłaszcza publiczna, pełniła w tych państwach. W Niemczech i we Francji biblioteki były dobrze zorganizowanymi i utrzymanymi miejscami przechowywania zbiorów, biblioteki miejskie natomiast, głównie we Francji, troszczyły się także o dziedzictwo kulturowe i gromadziły stare, zabytkowe książki. W Niemczech natomiast większy nacisk kładziono na edukacyjną rolę bibliotek publicznych.

Wprowadzenie informacji biznesowej do oferty usług bibliotecznych rozpoczęto w Niemczech od zorganizowania przez British Council, Foreign Relation Office (oddział the German Library Institute) i the Anglo-German Foundation (Fundację Angielsko-Niemiecką) dwóch brytyjsko-niemieckich konferencji poświęconych informacji biznesowej.[5] Ten rodzaj usług był zupełnie obcy większości niemieckich bibliotekarzy, którym bliższa była kwestia organizowania serwisów dla imigrantów (przeważnie tureckich) oraz dla czytelników z uboższych środowisk. Obecnie biblioteki stają w obliczu zmian ekonomicznych, niosących ze sobą nowe technologie i nowe struktury organizacyjne niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu bibliotekami. W czasie, kiedy podejmowano próby wprowadzenia informacji biznesowej do bibliotek, dwie duże biblioteki publiczne w Stuttgarcie i Kolonii zdobywały pierwsze doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju serwisu. Zwłaszcza ta ostatnia osiągnęła spore sukcesy dzięki Frankowi Danielowi,[6] odpowiedzialnemu za jego prowadzenie. Frank Daniel miał możliwość zapoznania się z tego typu usługami w czasie czterotygodniowego pobytu w jednej z brytyjskich bibliotek publicznych.

Termin "informacja biznesowa" próbowano zdefiniować między innymi w związku z dostarczaniem tego rodzaju informacji do międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji.[7] Stwierdzono wówczas, że informacja biznesowa może być dostarczana tylko w sieci współpracy międzynarodowej. I rzeczywiście dzieje się tak, zwłaszcza w wypadku takich przedsięwzięć, których celem jest włącznie się i działanie na rynku międzynarodowym. Jeżeli zarząd przedsiębiorstwa nie bierze pod uwagę zarówno różnorodności kulturowej związanej z działalnością na arenie międzynarodowej, jak i odmiennych potrzeb swoich klientów, łatwo można zaobserwować negatywne tego skutki.

Jednakże termin "informacja biznesowa" ciągle nie doczekał się jednoznacznej definicji. Może to być zaletą wówczas, gdy weźmiemy pod uwagę rolę, jaką odgrywa informacja biznesowa w strukturze serwisów informacyjnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W państwach tych termin "biznes" rozumiany jest znacznie szerzej niż na zachodzie Europy. W większości wypadków każda informacja ogólna, nie związana ściśle z naukową czy kulturalną, jest nazywana informacją biznesową. Większość serwisów tworzona jest zgodnie z potrzebami klientów, co oznacza przeciwstawienie klientów "prywatnych" klientom "publicznym". Zatem, problem definicji informacji biznesowej wiąże się z pytaniem, dla kogo ten rodzaj informacji jest adresowany.

Adresaci informacji biznesowej

Pytanie, dla kogo powinna być przeznaczona informacja biznesowa, jest niezwykle istotne.

Informacja biznesowa może być prowadzona z kilku powodów:

  • dzięki niej możliwe są korzyści finansowe,
  • może ona pomóc w rozwoju regionu (instytucji czy korporacji).

Różne instytucje komercyjne, które zajmują się informacją biznesową, oferują w ramach swoich usług różne rodzaje baz danych. Jest to typowo komercyjne podejście, polegające na sprzedaży dostępu do baz danych, a także innych materiałów niezbędnych do uzyskania informacji biznesowej, takich jak książki czy czasopisma, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. W związku z tym, że informację biznesową można obecnie uzyskać dzięki płatnemu dostępowi do ogromnych baz danych oraz materiałów elektronicznych, wiele dużych firm podjęło decyzję o zlikwidowaniu działów informacji czy bibliotek.

Rozwój instytucji czy regionu może sprzyjać wprowadzeniu informacji biznesowej. Istnieją przykłady takiej zależności. W Irlandii kilka lat temu opracowano narodowy plan wprowadzenia informacji biznesowej do różnych bibliotek kraju w celu wspierania procesu odbudowy gospodarczej tego państwa, tak bardzo osłabionego przez terror i panujące bezrobocie. John Coll podaje przykład oddziału informacji biznesowej w Szkockiej Bibliotece Narodowej,[8] którego działalność miała do spełnienia dwa zadania: usprawnienie i rozreklamowanie usług biblioteki narodowej w celu przekształcenia jej w narodowe "centrum informacji" oraz wykorzystanie prowadzonych przez nią serwisów do pobudzenia rozwoju ekonomicznego kraju, co w rezultacie doprowadziłoby do transformacji Szkocji w kraj wysoko rozwinięty. W 1997 roku w Würzburgu podczas konferencji na temat informacji biznesowej Anne Schmidt przytoczyła przykład powołania do życia w bibliotece publicznej w Aarhus w Danii działu informacji biznesowej, którego rolą była pomoc w rozwoju ekonomicznym tej części Danii.[9] Działania te traktowano jako środek wspomagający rozwój regionu i jako takie finansowano z kasy publicznej. Te same zasady mogą być stosowane w wypadku bibliotek prywatnych, pozostających na usługach korporacji. We wszystkich tych działach przemysłu, w których prowadzenie badań i ciągły rozwój odgrywają ogromną rolę, informacja biznesowa jest niezbędna, gdyż te gałęzie przemysłu opierają się nie tylko na materiałach i informacjach potrzebnych do prowadzenia badań i ciągłego rozwoju, muszą także nadążyć za nieustająco zmieniającym się rynkiem, a do tego potrzeba jest aktualna, bieżąca informacja.

W ostatnich latach ośrodki informacji oraz biblioteki prowadzące informację biznesową działały pod ogromną presją, gdyż musiały udowodnić, że są opłacalne. Niektóre przedsiębiorstwa zdecydowały, że będą zlecać tego typu usługi firmom zewnętrznym, czy nawet wejdą w porozumienie z bibliotekami, tak jak to miało miejsce w wypadku hut stali w mieście Czerepowiec w regionie Wołgi[10] lub też zapłacą za dostęp do baz danych. Stało się oczywiste, że szereg firm i korporacji nie jest zainteresowanych dalszym utrzymywaniem własnych ośrodków informacji. W tym kontekście można by wskazać na bardzo sprawnie w ostatnich latach działające biblioteki ambasad Stanów Zjednoczonych. Dostarczają one informacji biznesowej, ale tylko w ramach struktur, w których funkcjonują, tzn. służą ambasadom, a ich klienci to w większości wypadków przedsiębiorcy czy inne osoby pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, a nie z krajów, w których znajdują się ambasady. Zatem przepływ informacji odbywa się tylko w jednym kierunku. Może to w rezultacie prowadzić do zawężonego obrazu sytuacji. Z tego powodu, np. Ambasada Amerykańska w Berlinie i jej Centrum Zasobów Informacyjnych zorganizowały w 1999 roku wraz z szeregiem niemieckich partnerów konferencję Elektronische Informationsdienste als Instrumente der Aussenhandelsförderung.[11]

Serwisy informacyjne w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów nie mogą promować jedynie eksportu, muszą także pomagać w tworzeniu sieci współpracy. Projekty współpracy międzynarodowej centrów informacji tylko wówczas mogą odnieść sukces, gdy będą zajmować się równocześnie promocją eksportu i importu. Zorganizowana trzy lata temu konferencja Potentials of International Information Transfer. Opportuniteis and Challenges of Global Networking[12] wykazała potrzebę stworzenia ram dla międzynarodowej współpracy różnych instytucji, służącej otrzymywaniu i rozpowszechnianiu informacji wysokiej jakości.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Jak już wykazano, rozwój gospodarczy jest celem nie tylko rządów wszystkich państw, ale także celem Unii Europejskiej, która powstała jako unia gospodarcza. Należy sprostać tym wymaganiom nie tylko na poziomie kraju, ale także w skali regionu. Zatem obok wielu baz danych oferowanych przez firmy prywatne różnym działom gospodarki, wspieranie rozwoju gospodarczego jest celem wielu instytucji publicznych. Jak już wyżej wspomniano, w Wielkiej Brytanii cała sieć bibliotek, od the British Library do małych bibliotek publicznych, współpracuje ze sobą, aby ten cel osiągnąć. W Niemczech obok dwóch wymienionych wcześniej bibliotek publicznych także ZBW Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaft (Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft Kiel)[13] oferuje, również międzynarodowej klienteli (na zasadzie nieformalnego porozumienia), informacje, dokumentacje, dostarczanie materiałów na wszelkie tematy związane z gospodarką. Biblioteka ta, mieszcząca się w okazałym nowym budynku, należy do sieci bibliotek narodowych w Niemczech i oferuje profesjonalne usługi, a także udostępnia swoje bardzo bogate zbiory.

Także ambasady coraz aktywniej działają na rzecz wspierania współpracy gospodarczej. Wspomniano już usługi, jakie świadczy w tym zakresie ambasada amerykańska. Polska również wydała w języku niemieckim informator Business in Polen 2001, co jest zrozumiałe, ponieważ Niemcy to obecnie największy partner gospodarczy Polski. Informator ten został opracowany przez Biuro UNIDO/ITPO[14] w Warszawie (UNIDO - ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego; ITPO - Biuro Promocji Inwestycji i Technologii) przy wsparciu ministerstwa gospodarki, finansów, spraw zagranicznych itp. Publikacja ta ma za zadanie nakreślenie aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce. Z założenia informacje te nie są w stu procentach wiarygodne, gdyż należy pamiętać o zmianach w systemie prawnym, administracji publicznej, podatkowym itp. Oznacza to, że informator ułatwia wstępne rozeznanie w sytuacji społeczno-gospodarczej tym, którzy chcą współpracować z partnerami polskimi lub inwestować w Polsce. Szczególnie interesująca jest broszura dotycząca Wrocławia, znaleźć w niej można także adres Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.[15] Trudno zaprzeczyć, że informator Business in Polen prezentuje ogólny przegląd sytuacji w Polsce, ale zapewnia potencjalnym inwestorom jedynie wstępne informacje o tym czy infrastruktura sprzyja inwestowaniu w tym kraju. Bardziej użyteczna dla przyszłych partnerów, czy inwestorów może się okazać publikacja Polen ihr Geschäftspartner.[16] Na jej treść składa się krótki przegląd różnych dziedzin gospodarki oraz informacje o polskiej infrastrukturze ekonomicznej. Zawiera także listę adresów przydatnych w dalszych kontaktach, np. adresy konsulatów i ambasad w Niemczech. Wadą publikacji jest to, że adres strony WWW, np. Ambasady Polskiej w Berlinie nie jest już aktualny, a ambasada utworzyła stronę internetową, na której - jak to zostało powiedziane w czasie przyjęcia zorganizowanego w Königsallee w Berlinie przez Ambasadę Polską - będą zamieszczane informacje biznesowe. Niezmiernie istotne we współpracy jest wzajemne przenikanie się różnych informacji oraz czynnik ludzki. W większości wypadków ludzie, którzy chcą prowadzić interesy w innym państwie, nie mają dokładnych informacji na temat kraju swoich przyszłych partnerów. Zatem po zapoznaniu się z informatorem Business in Polen 2001, strony internetowe mogą być innych cennym źródłem ogólnych informacji.[17] Strona internetowa, będąca narzędziem komunikacji, bywa często pierwszym źródłem informacji i odpowiednio wykorzystana może stać się doskonałym środkiem rozpowszechniania informacji biznesowej. Niekiedy jednak potrzebna jest konkretna osoba, do której można by zwrócić się bezpośrednio i która posiadałaby nie tylko ogólne rozeznanie, ale potrafiłaby udzielić profesjonalnej porady. Informacja biznesowa opiera się na komunikacji personalnej i to może być jeden z powodów, dla których książki, broszury, informacje w telewizji i Internecie, a także bazy danych nie są w pełni wykorzystywane.

Informację biznesową można ogólnie podzielić na trzy grupy:

  • dokładne informacje o konkretnym sektorze i działających w nim firmach,
  • informacje dla potrzeby "bycia konkurencyjnym",
  • informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji.

Rozłożenie kompetencji

Kiedy ponad dwadzieścia lat temu Industrie und Handelskammern w Niemczech oferował pierwsze serwisy informacji elektronicznej oraz dostęp do baz danych, nie były one wykorzystywane w takim stopniu, jak się spodziewano. Industrie und Handelskammern jest podstawowych źródłem informacji dla handlu i przemysłu. Członkostwo w nim jest obowiązkowe, co spotyka się z rosnącą niechęcią. Usługi informacyjne Industrie und Handelskammern, chociaż sprostały wymaganiom rozwijającego się rynku międzynarodowego, nie były w pełni wykorzystywane. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy była ogromna liczba dokumentów, prawdopodobnie zupełnie nieadekwatnych, przekazywana klientom, których przeważającą część stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. Nic zatem dziwnego, że do tego typu firm adresowanych było wiele projektów europejskich i że przedsiębiorstwa te niejednokrotnie stanowiły przedmiot rozmów politycznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają dostępu do potrzebnej im informacji, zwłaszcza gdy specjalizują się w konkretnej dziedzinie i chcą zaoferować swoje produkty na szerszym, może nawet międzynarodowym rynku. Zrozumiały jest zatem fakt, że w Stanach Zjednoczonych tworzy się specjalne konsorcja, co ułatwia wchodzącym w ich skład przedsiębiorstwom zaistnienie na rynku międzynarodowym.[18] Większość z tych przedsiębiorstw napotyka bowiem na trudności, kiedy próbuje oferować swoje produkty na rynku międzynarodowym. W związku z tym powstała Deutsche-Polnische Wirtschaftsförderungsgeselsllschaft AG[19]. Ta ciekawa inicjatywa - jak oznajmił podczas konferencji w Berlinie dr Reinhard Klein - pozwala na ułatwienie współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.[20] Instytut ten - którego pracownikami są zarówno Niemcy jak i Polacy - prowadzi konsultacje i udziela porad w obydwu językach specjalistom z Niemiec i z Polski. Jest to doskonałe rozwiązanie służące poprawie sytuacji gospodarczej w tym pozbawionym przez długi czas możliwości rozwoju regionie, w którym w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie populacji niemieckiej z powodu braku ekonomicznych perspektyw. Młodsi szukają pracy, a starsi podążają za nimi, jak stwierdził dyrektor biblioteki publicznej w Weisswasser. Niemiecko-polski obszar przygraniczny wykazuje opóźnienie w rozwoju ekonomicznym, powstałe w okresie zamknięcia granic z powodów politycznych. Życie społeczne, kulturalne i gospodarcze w większości europejskich terenów przygranicznych doskonale się rozwija, dzięki ruchowi za granicę i z powrotem. Podczas wspominanej już konferencji, stwierdzono, że podstawowym warunkiem rozwoju terenów przygranicznych jest ruch graniczny w obydwu kierunkach oraz znajomość języków krajów ze sobą sąsiadujących.[21] Otwarcie granic w Europie w ostatnich latach przyczyniło się do poprawy sytuacji gospodarczej rejonów przygranicznych, np. w Kaiserstuhl i Elsass. Oferując wino, dobre jedzenie i atrakcje turystyczne, obydwie strony czerpią niemałe zyski. Instytut dr. Reinharda Kleina jest doskonałym sposobem promocji rozwoju handlu, ponieważ jest w stanie pomóc w podejmowaniu trudnych, ale niezbędnych dla regionu decyzji.

Jednakże informacja biznesowa nie jest związana jednie z tworzeniem koncernów, z przemysłem spożywczym czy odzieżowym. Wciąż musi oferować i promować nowe pomysły i nowe produkty. Zatem niezmiernie istotna jest wymiana kulturowa. W Konsulacie Generealnym Niemiec we Wrocławiu attache kulturalny Niemiec Rainer Sachs wydaje literaturę pomocniczą, prezentującą dorobek jego życia - Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945.[22] Ta niezwykła praca może mieć duże znaczenie jako narzędzie wspierające w przyszłości rozwój sztuki i rzemiosła. Kto jednak spośród osób zajmujących się zawodową sztuką stosowaną wie o istnieniu takiej publikacji, oczywiście poza bibliotekarzami i bibliotekami, które bardzo chciałyby zakupić tę książkę, ale może okazać się nierealne z powodu braku funduszy? Innym przykładem może być rodzący się rynek mody w Pradze, który wydaje się łączyć teraźniejszość z przeszłością, gdyż to właśnie Praga przed pierwszą wojną światową była miejscem, w którym damy chciały kupować stroje. Obecnie poza turystami, którzy mogą podziwiać i kupować te wyroby podczas pobytu w Pradze, mało kto jednak wie o tej "drobnej wytwórczości".

Rozłożenie kompetencji może okazać się jednym z największych wyzwań informacji biznesowej w nadchodzącym czasie. Jak już wyżej wspomniano, zniknąć mogą biblioteki różnych firm, ale potrzeba uzyskania profesjonalnej informacji będzie coraz większa z powodu rozwoju Internetu, co w rezultacie doprowadzi w następnych latach do powstania zupełnie nowej infrastruktury informacyjnej.

Zarządzanie wiedzą

Hartmut Kroll swoją publikację, która miała trzecie wydanie w 1990 roku,[23] zatytułował Informationsvermittlung in der Industrie. Traktuje ona o podstawach profesjonalnego systemu informacji, zwracając także uwagę na wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, odpowiednią koncepcją, a następnie realizację usługi informacji biznesowej. Chociaż dwa powiedzenia, stanowiące doskonałe wprowadzenie do jej tematu, są nadal aktualne: Jeżeli chcesz poznać ludzi, nie idź do świątyni, idź na targowisko (Schwäbisches Spichwort) i inne autorstwa Samuela Johnsona (1709-1984). Istnieje dwojakiego rodzaju wiedza: sami znamy zagadnienie albo wiemy, gdzie szukać informacji na jego temat. Internet oraz multimedialny rynek informacji sprawiły, że problem stał się bardziej złożony. Obecnie, w czasie zachodzących przemian, określenie "informacja biznesowa" w wielu wypadkach zastąpił termin "zarządzanie wiedzą", który może wydawać się nieco dziwny, jako że wiedza kojarzona jest zazwyczaj z nauką i bywa przeciwstawiana terminowi "zarządzanie". O problemie tym mowa jest nawet w końcowym raporcie Bundersministerium für Bildung und Forschung (Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych) Przyszłość informacji naukowej i technicznej w Niemczech.[24] Podkreśla się w nim konieczność dalszego wspierania przez ministerstwo rozwoju informacji naukowo-technicznej, którego celem powinna być optymalizacja procesu dostarczania informacji do placówek badawczych, edukacyjnych, a także dla potrzeb wielkiego przemysłu oraz średnich i małych przedsiębiorstw. Jest to rzetelnie i dokładnie opracowany dokument, jednak dotyczy on przede wszystkim środowiska naukowego. Taki stan rzeczy dało się zauważyć już od początku istnienia programu federalnego, czyli od lat 80-tych i sytuacja ta nadal nie uległa zmianie. Mowa jest o tym w rozdziale 1.2 raportu na stronie 4:
Usługi informacyjne nie są adekwatne do potrzeb użytkowników, zwłaszcza przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw i handlu (Informationsangebote sind nicht bedarfsgrecht /unternehmungsadäquat aufbereitet (Privatwirtschaft)).
a także na stronie 18:
... W przyszłości dużego znaczenia nabierze powiązanie informacji naukowo-technicznej z innymi poziomami informacyjnymi i komunikacyjnymi również w badaniach akademickich i nauce. Koncepcje zintegrowanego zarządzania informacją i wiedzą w miarę zdobywania w coraz większym stopniu centralnej roli w przemyśle (Knowledge Management) będą zdobywać centralną rolę również w sferze akademickiej.
(...die Verknüpfung der wissenschaftlichen technischen Information mit anderen Informations- und Kommunikationsebenen auch in der akademischen Forschung und Lehre in Zukunft stark an Bedeutung gewinnen wird. Konzepte eines integrierten Informations und Wissensmanagements, wie sie in der Industrie unter dem Schlagwort Knowledge Management zunehmend eine zentrale Rolle erlangen, werden damit in Zukunft auch zu einem zentralen Anliegen des Informationsmanagement im akademischen Bereich).

To z pewnością prawda, chociaż można zastanawiać się, czy termin ten jest dobrze znany i czy spełnia oczekiwania tej szczególnej i ważnej klienteli, jaką stanowi środowisko akademickie. Zarządzanie wiedzą to termin bardzo ogólny, utworzony, by sprostać nowym warunkom, w jakich instytucje obecnie działają lub będą działać w przyszłości. To także pewien model, nieustannie poprawiany zgodnie z wymaganiami lokalnego i międzynarodowego środowiska. Nie ma potrzeby powtarzania celów i charakterystyki zarządzania wiedzą, gdyż można je znaleźć w literaturze przedmiotu.[25] W zarządzaniu wiedzą ważne jest "twórcze przemieszanie pracowników", niekoniecznie w obrębie jednego działu, oraz tworzenie hybrydowych zespołów na takim poziomie, na którym są one w danej chwili niezbędne. To właśnie stanowi istotę zarządzania wiedzą. Jednakże nie można ani stworzyć kreatywnego zespołu, ani zarządzać wiedzą bez dostępu do informacji. Najważniejszym celem jest udoskonalenie działalności organizacji, jak rozwój zdolności indywidualnych.[26]

Wnioski

Zbieranie, odnajdywanie i dostęp do informacji biznesowej są dzisiaj łatwe dzięki pomocy Internetu i możliwościom korzystania z licznych baz danych, dostępnych zwłaszcza dla sektora gospodarczego. Zdobycie informacji, do których kiedyś trudno było dotrzeć, takich jak patenty, dane faktograficzne i statystyczne, nie przedstawia dzisiaj większego problemu dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą, jak i gdzie znaleźć dostęp do pożądanych informacji. Terminy "informacja biznesowa" czy "zarządzanie wiedzą" mają jednak szersze znaczenie, na które składa się dostarczanie informacji oraz indywidualna współpraca ze wszystkimi klientami, jednakowo ważnymi i trudnymi. Zarządzanie wiedzą wymaga predyspozycji kulturowych i społecznych, a także znajomości języków obcych, jeżeli firma działa na arenie międzynarodowej. Odnalezienie informacji, dzięki rozwojowi zasobów informacyjnych, jest obecnie łatwiejsze. Znacznie trudniejsze stały się natomiast selekcja i ocena informacji. Dostarczanie informacji precyzyjnie przygotowanej i zorientowanej na użytkownika staje się dla specjalisty informacji w sektorze prywatnym kwestią "być albo nie być". Zarządzanie wiedzą tylko wówczas jest opłacalne, jeżeli w efektywny sposób pomaga w procesie podejmowania decyzji. W zarządzaniu wiedzą konieczne jest zrozumienie struktur ekonomicznych. Oto prosty przykład. Poszukiwanie i gromadzenie zasobów dla potrzeb naukowych zawsze wymaga odnalezienia jak największej ilości materiałów, a zebrane materiały muszą być kompletne i dokładne. Ta sama zasada dotyczy informacji biznesowej oraz zarządzania wiedzą, ale w tym wypadku zazwyczaj konieczna jest też fachowa selekcja materiału, która pomoże kierownictwu firmy w podjęciu decyzji. Istotą zarządzania informacją czy wiedzą jest ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji. Wymaga to aktywnej postawy, umiejętności przewidywania potrzeb klienta oraz wychodzenia im naprzeciw. Może to w efekcie doprowadzić do zmniejszenia roli bibliotek, ale dobrze pracujący specjalista, który jest w stanie przewidzieć oczekiwania klientów, posiada ogromny zasób informacji i potrafi informacje te przekazać pracownikom, jest obecnie na rynku pracy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej poszukiwany. Nie wystarczy przesiadywanie przed ekranem komputera, a udział w internetowych listach dyskusyjnych nie zastąpi dostępu do ważnej, rzetelnej informacji. Potrzebna jest umiejętność przeszukiwania zasobów informacyjnych różnego rodzaju oraz znajomość języków obcych. Konieczna jest także głęboka świadomość celów działalności firmy (instytucji, korporacji). Dobry specjalista zarządzania wiedzą może i powinien być kluczową postacią w firmie. Załamanie się rynku międzynarodowego związane jest z informacją lub jej brakiem. Dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak wielkie straty przyniosły światowej gospodarce informacje nieprawdziwe oraz brak wiarygodnych źródeł informacji. Rzetelna informacja biznesowa może być podstawą przetrwania, sukcesu i wiarygodności firmy (instytucji) w oczach klientów, co z kolei może okazać się czynnikiem decydującym o jej powodzeniu w przyszłości.

Tłum.: Joanna Grześkowiak

Przypisy:

[1] Pierwsze informacje dotyczące międzynarodowego seminarium zorganizowanego w Würzburgu w dniach 29 czerwca-4 lipca 1997 roku na temat informacji biznesowej zostały natychmiast opublikowane w języku rumuńskim: Cooperarea internationala - vitala pentru domeniul informational. Bibliotheca 1997 nr 8, s. 238-239.

[2] Die Öffentliche Bibliothek. Informationszentrum für die Bevölkerung, für Bildung und Wirtschaft. Materialien des deutsch-russischen Seminars. Moskau-Rjasan, 13-18 September 1998. Ed. I. B. Michnowa. Moskwa 1999.

[3] INFOCUS - wydawany w Pradze czeski miesięcznik poświęcony zasobom, serwisom i tworzeniu sieci informacji.

[4] G. Tsessarskaia: Interregional Association of Business Libraries: Experiences and perspectives of cooperation. [W:] Business Information. Proceedings of the International Seminar 1997. Berlin 1997, s. 327-332.

[5] Library Services to Industry - niemiecko-brytyjska konferencja zorganizowana w Kolonii, w 1988 roku oraz Informationsdienste für Handel und Industrie - warsztaty zorganizowane w Hatfield w 1989 roku.

[6] F. Daniel: Establishing Business Information Services in a Metropolitan Area. [W:] Business Information..., s. 78-94.

[7] E. Simon: The Need for international cooperation for providing information services with special reference to Business Information. [W:] Proceedings of the international seminar of "Information Technologies and Information Services". Shanghai 20-24 October 1994. Shanghai 1994, s. 288-294.

[8] J. Coll: Business information from a national library. The Scottisch Experience. [W:] Business Information..., s. 66-77

[9] Business Information Arhus. In Erhvervs Bibliotekerne Information I Arhus AMT [on-line]. [dostęp 5 grudnia 2002]. Dostępny w Word Wide Web: <http://www.erhvervs-information.dk/>.

[10] N. Sheveleva: Information service for business persons in the library of a big industrial city. [W:] Business Information..., s. 287- 295.

[11] E. Simon, W. Bredemeier: Elektronische Informationsdienste als Instrument der Außenhandelsförderung. nfd 1999 nr 3, s. 179-186.

[12] Międzynarodowe seminarium zorganizowane przez Förderkreis für West- Ost- Informationstransfer e.V. Association for the Advancement of West- East Information Transfer, Berlin 2002.

[13] Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel, Information 0431/8814-383 und 555 Fax 0431/8814520 e-mail: info@zbw.-kiel.de, http://www.uni-kiel.de/ifw/zbw/econis.htm

[14] Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO ITPO Warszawa [on-line]. [dostęp 5 grudnia 2002]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.unido.pl>.

[15] Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranica, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław, tel.( +4871)3408261 Tel/Fax (+4871) 3437924, bp@um.wroc.pl, http://www.wroclaw.pl.

[16] Wydana w Warszawie w 2001 roku przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, ul. Frascati 2, 00-483 Warszawa, e-mail: koniunkt@ikchz.warszawa.pl, http://www.ikchz.warszawa.pl/.

[17] Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec. Wydział Ekonomiczno-Handlowy. [on-line]. [dostęp 5 grudnia 2002]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.wirtschaft-polen.de/>.

[18] M. Goiri, A. Edigo, J. Martinez: Consorgio Ferrex. Journal of Business Research 2000 nr 50 (1), s. 41-46.

[19] ul. Kobylogórska 68, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. (095) 720 83 40, fax 720 83 4, e-mail: klein@twg.pl, http://www.twg.pl.

[20] Berliner Intiative Mittel und Osteuropakompetenz die Mittel und Osteuropakompetenz der Stadt Berlin, Chancen und Herausforderungen. Conference at October 25th, 2002 at the Embassy of the Hungarian Republic, at Berlin.

[21] Zdolności językowe są warunkiem koniecznym powodzenia współpracy kulturalnej i ekonomicznej. Propozycja Rady Europy z 24 maja 2000 roku zawarta jest w dokumencie: Vorschlag für eine Entscheidung des Rates über eine mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zur Unterstützung der Entwicklung und Nutzung europäischer digitaler Inhalte in globalen Netzen und zur Förderung der Sprachenvielfalt in der Informationsgesellschaft. (Propozycja rozstrzygnięcia Rady Europy sprawy wieloletniego programu wspólnotowego wspierania rozwoju i wykorzystania europejskich zasobów cyfrowych w sieciach globalnych oraz wspierania wielojęzyczności społeczeństwa informacyjnego).

[22] Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław, fax 071 342 41 14, tel. 071 377 27 31.

[23] H. Kroll: Informationsvermittlung in der Industrie. Grundzüge eines betrieblichen Fachinformationssystems. Eschborn 1990, s. 126.

[24] Schlußbericht Zukunft der wissenschaftlichen und technischen Information in Deutschland hrsg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Arthur D. Little GmbH und Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH. September 2002, 119 p.

[25] Skills for Knowledge Management. Building a Knowledge Economy. A report by TFPL Ltd. London 1999.

[26] Tamże, s. 30-31.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówOd informacji biznesowej do zarządzania informacją. Nowa dziedzina aktywności zawodowej czy narzędzie zarządzania?/Elisabeth Simon // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/simon.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów