EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Komunikat
 Poprzedni artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


ePolska.
Nowa wersja strategii

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Po szerokich dyskusjach z różnymi środowiskami naukowymi i społecznymi opracowano w Komitecie Badań Naukowych nowa wersję strategii ePolska, która w szerszy sposób niż poprzednia uwzględnia rolę bibliotek i bibliotekarzy w budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Pod koniec roku 2001 i na początku 2002 ocenialiśmy w EBIB-e strategię dość surowo. Braliśmy również udział w dyskusjach na temat jej zmienionego kształtu. Udało się nam się (jako przedstawicielom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) współpracując z KBN-em zamieścić w strategii wiele zapisów, które nadają odpowiednią rangę bibliotekom i wpisują nas, bibliotekarzy w budowanie nowej Polski opartej o społeczeństwo wiedzy. Wydaje się nam, że jest to znaczące osiągnięcie, które może przynieść wiele korzyści w przyszłości, pod warunkiem czynnego udziału bibliotekarzy w procesach innowacyjnych kraju.

Wbrew powszechnemu mniemaniu bibliotekarzy o tym, że nie mają oni żadnego wpływu na to, co dzieje się w Polsce, stwierdzamy, że nasze konsekwentne działania i współpraca (czasem bardzo trudna) dają zadawalające wyniki i warto podejmować trud analizowania polskiej rzeczywistości i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nasz głos doradczy.

Zachęceni tym sukcesem, powinniśmy wszyscy zweryfikować swoje postawy i budować wspólne platformy porozumienia i lobbingu na rzecz wzmacniania naszej pozycji zawodowej w Kraju.

Poniżej zamieszczam te fragmenty dokumentu ePolska, które dotyczą nas bezpośrednio lub pośrednio i mogą być dla nas ważne. Nie są to wszystkie elementy istotne, powinniśmy przeczytać strategię w całości i mieć ją zawsze w bibliotece pod ręką, jako dokument, na który powołamy się wówczas, kiedy będziemy u siebie w bibliotece próbowali realizować jej zapisy. Może to wzmocnić naszą pozycję przetargową i upewnić władze lokalne czy bezpośrednich przełożonych, że nasze działania są zgodne z przyjętymi przez państwo założeniami.

Uwaga! Czcionką pogrubioną zaznaczone zostały te miejsca, które dotyczą bezpośrednio bibliotek.

Bożena Bednarek-Michalska
Wiceprzewodnicząca KWE SBP

FRAGMENTY STRATEGII ePOLSKA
(wybór i podkreślenia autorki komunikatu)

CEL 1. ROZWÓJ BEZPIECZNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

Mieszkańcy terenów wiejskich mają problemy związane nie tylko z brakiem dostępu do edukacji i informacji, ale również z dystrybucją towarów i usług. Istotną rolę mogą odegrać publiczne punkty dostępu do Internetu, w tym m.in. tworzone w gminach ośrodki multimedialne - telecentra, będące wielofunkcyjnym pomieszczeniem, a docelowo pracownią multimedialną wyposażoną m.in. w sprzęt biurowy oraz stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, zlokalizowaną w gminnych domach kultury, szkołach, bibliotekach i innych miejscach skupiających społeczności lokalne.

CEL 2: POWSZECHNY, SZYBSZY I TAŃSZY INTERNET

Rozwój Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną jest ograniczony możliwościami dostępu do terminali internetowych. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wpływa na obniżanie kosztów budowy podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Największą w Polsce sieć placówek publicznych posiada Poczta Polska i biblioteki. Kilkanaście tysięcy bibliotek publicznych, szkolnych, naukowych, ośrodków informacji i innych będzie stanowić wsparcie budowanego systemu powszechnego dostępu do zasobów informacyjnych.

Budowie infrastruktury informatycznej i logistycznej opartej na sieci Internet, pokrywającej terytorialnie sieć bibliotek publicznych w Polsce, służy realizacja projektu INFOBIBnet.[1] Głównym zadaniem jest zapewnienie współpracy bibliotekarzy w budowie wspólnych zasobów wiedzy i platformy komunikacji, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i edukacyjnych Polaków. Projekt realizowany jest poprzez tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla środowisk lokalnych, współtworzenie dobrej jakości zasobów informacyjnych, promowanie informacji o Unii Europejskiej, podnoszenie poziomu edukacji w regionie oraz realizację wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych.

Zadanie Jednostki realizujące Termin realizacji
Opracowanie zasad wspólnego korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej:
 • monitorowanie i ocena ofert ramowych,
 • rozstrzyganie sporów międzyoperatorskich
URTiP praca ciągła
Prace nad zasadami przejścia na IPv6. KBN, jednostki naukowe, sektor prywatny zgodnie z pracami w krajach UE
Budowa publicznych punktów dostępu do sieci. administracja publiczna, biblioteki, Poczta Polska praca ciągła

CEL 3. ROZWÓJ USŁUG E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

a) Administracja rządowa

Wykaz podstawowych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

Usługi dla osób fizycznychUsługi dla podmiotów gospodarczych
1. Podatek dochodowy.1. ZUS.
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy.2. Podatek dochodowy.
3. Ubezpieczenia społeczne.3. VAT.
4. Wydawanie dokumentów tożsamości.4. Rejestracja działalności gospodarczej.
5. Rejestracja pojazdów.5. Zasoby danych statystycznych.
6. Wydawanie pozwoleń na budowę.6. Deklaracje celne.
7. Przyjmowanie zgłoszeń na policji.7. Zezwolenia i certyfikaty.
8. Zasoby bibliotek publicznych.8. Zamówienia publiczne.
9. Wydawanie aktów urodzeń i małżeństwa.
10.Zgłoszenia kandydatów na wyższe uczelnie.
11. Zmiana miejsca zamieszkania.
12. Służba zdrowia.

CEL 4. INWESTOWANIE W LUDZI I UMIEJĘTNOŚCI

a) Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

Wykształcenie społeczeństwa nie może być traktowane wyłącznie jako indywidualna sprawa osób uczących się, lecz jako strategiczne zadanie dla państwa. Obowiązkiem rządu jest zapewnienie powszechnego nauczania, posługiwania się nowymi technikami, stworzenie warunków dostępu do programów i narzędzi informacyjnych dla nauczycieli i młodzieży we wszystkich typach szkół. Niezwykle istotne jest opracowanie i przyjęcie Narodowego Programu Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Priorytetem - obecnym na wszystkich etapach prac - powinno być wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej oraz osób niepełnosprawnych.

Cele:

 • Dostosowanie programów edukacyjnych wszystkich poziomów do potrzeb rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 • Budowa bazy zasobów edukacyjnych, tematycznych portali edukacyjnych, elektronicznych bibliotek wirtualnych, serwerów z materiałami edukacyjnymi, tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych.
 • Opracowanie programów i systemu kształcenia ustawicznego.

NrZadanieJednostki realizujące Termin realizacji
1.Wyposażenie gimnazjów w 10-stanowiskowe pracownie internetowe.MENiS2002
2.Stopniowe wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w 15 stanowiskowe pracownie internetowe z serwerem.MENiS2004
3.Stopniowe wyposażanie bibliotek w szkołach ponadgimnazjalnych w 4 stanowiskowe zestawy z dostępem do sieci Internet.MENiS2004
4.Wyposażenie szkół podstawowych w pracownie informatyczne.MENiS2006
5.Budowa bazy zasobów edukacyjnych: tematycznych portali edukacyjnych, elektronicznych bibliotek, serwerów materiałów edukacyjnych, mulitimedialnych aplikacji edukacyjnych.MENiSpraca ciągła
6.Organizacja studiów podyplomowych w zakresie wykorzystania narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych dla nauczycieli.MENiS2003
7.Wprowadzenie wymogu osiągnięcia przez wszystkich nauczycieli do końca 2006 roku kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w nauczaniu (powiązane z awansem zawodowym nauczyciela).MENiS, organy prowadzące szkoły do ustalenia
8.Szkolenie administracji szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych do zarządzania oświatą i w dydaktyce.MENiSpraca ciągła
9.Wprowadzenie dla nowo zatrudnionych nauczycieli wymogu posiadania kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w realizacji zadań pedagogicznych.MENiS2002
10.Opracowanie koncepcji systemu kształcenia ustawicznego.MENiS2002
11.Opracowanie Planu Informatyzacji Edukacji Narodowej w latach 2002-2005.MENiS2002
12.Opracowanie standardów przygotowania nauczycieli szkół wszystkich szczebli w zakresie informatyki i zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu.MENiS2002
13.Opracowanie standardów edukacyjnych i zasad akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie informatyki i zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu.MENiS2003
14.Zastosowanie narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych w szkoleniach centralnych dla członków korpusu służby cywilnej i studium zarządzania strategicznego dla dyrektorów generalnych.USC2003
15.Opracowanie koncepcji wdrażania, rozwoju i koordynacji systemu zdalnej edukacji oraz systemu certyfikacji.MENiS do ustalenia
16.Opracowanie koncepcji wdrażania, rozwoju i koordynacji systemu zdalnych szkoleń (tzw. e-learning) w służbie cywilnej.USC2003
17.Określenie zasad kontroli poziomu formalnego i merytorycznego aplikacji edukacyjnych.MENiS, organizacje pozarządowe do ustalenia
18.Dostosowanie programów nauczania szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy, wyposażenie wybranych szkół w sprzęt komputerowy, opracowanie i wdrożenie modułowych programów szkolenia zawodowego w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych i ich zastosowania w działalności zawodowej.MPiPS, MENiS, samorządy lokalne 2002 - 2004
19.Utworzenie komputerowej bazy danych o modułowych programach szkolenia zawodowego, w tym: o programach szkoleń w dziedzinie technologii informacyjnej i instytucjach realizujących ww. programy.MPiPSI kwartał 2003
20.Utworzenie komputerowej bazy danych o rynku usług szkoleniowych. MPiPS2003
21.Szkolenie bibliotekarzy w zakresie posługiwania się narzędziami informacyjnymi i komunikacyjnymi.MENiSpraca ciągła
22.Wspieranie dostępu do Internetu placówek oświatowych.MENiS, MIpraca ciągła

b) Przygotowanie potencjału intelektualnego dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

W społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy nie można ograniczać się do wykorzystywania dorobku światowego w dziedzinie nauki. Niezbędne jest tworzenie własnych zasobów wiedzy i nabywanie umiejętności, które mogą stać się podstawą przyszłej aktywności społecznej i gospodarczej. Istnieje potrzeba właściwego ukierunkowania badań naukowych. Priorytety badawcze zostały zaproponowane przez Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" działający przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.[2]

Dalsze zwiększone nakłady są jednak niezbędne, gdyż warunkują one przyśpieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Należy położyć nacisk na kształcenie nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy badawczej i dydaktycznej oraz na tworzenie powszechnie dostępnych zasobów wiedzy dla wszystkich szczebli systemu edukacji i ogółu społeczeństwa. W celu pełniejszego przygotowania potencjału intelektualnego dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, niezbędne jest rozpoczęcie strategicznych programów badawczych inicjowanych przez KBN, Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Gospodarki w wymienionych dziedzinach.

d) Polskie zasoby kultury w sieci

ZadanieJednostki realizujące Termin realizacji
Wspieranie dostępu do Internetu placówek kulturalnych. MENiS, MI, MKpraca ciągła
Budowa Portalu Kultury Polskiej, wdrożenie pilotażowej wersji drugiego etapu budowy Portalu - Encyklopedii Kultury Polskiej.MK, IDN2002
Opracowanie Kulturalnej Mapy Polski.IDN2002
Opracowanie i utrzymanie portalu www.culture.pl w celu umożliwienia dostępu do informacji o kulturze polskiej oraz portalu www.iam.pl tworzących zintegrowaną sieć stron internetowych Instytutów Polskich, także w wersji anglojęzycznej.MSZ, Instytut im. A. Mickiewiczapraca ciągła
Opracowanie informatycznego systemu opisu, inwentaryzacji i udostępniania archiwaliów.NDAP2003
Udostępnienie w sieci Internet szczególnie cennych dokumentów polskich archiwów państwowych.NDAP i NASK2002
Opracowanie i udostępnienie w sieci Internet informacji o zasobach archiwów państwowych.NDAP i archiwa państwowe2002

CEL 5. STYMULOWANIE LEPSZEGO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

b) Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy

Szybki i stały postęp naukowo-techniczny, nowe produkty i usługi na rynku oferowane konsumentom oraz nowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw stawiają nowe wymagania pracownikom. Będą oni musieli nadążyć z podnoszeniem swoich kwalifikacji, a niekiedy głęboko się przekwalifikować, aż do zmiany zawodu włącznie. Duża wiedza i umiejętności, a co za tym idzie zdolność do wszechstronnego wykorzystania możliwości oferowanych przez nowe urządzenia i usługi, wpływają na styl i jakość życia obywateli.

Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej będzie wywierać coraz bardziej istotny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy. Przejawem tego będą:

 • zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych działów gospodarki, wynikające ze wzrostu możliwości uzyskiwania i przetwarzania informacji.

W ostatnich latach rynek pracy w Polsce ulega dynamicznym przeobrażeniom zarówno w układzie branż, jak i sektorów gospodarki. Zachodzące procesy restrukturyzacyjne powodują zanik wielu zawodów i powstawanie innych. Bieżąca obserwacja tych procesów jest konieczna dla kreowania racjonalnej polityki rynku pracy i stymulowania pożądanych zmian w strukturze zatrudnienia. Będzie ona znacznie ułatwiona dzięki zastosowaniu informacyjnych technologii zbierania, przetwarzania i publikowania informacji. Ich zastosowanie może również w znaczący sposób ułatwić obserwację i rejestrowanie zjawisk zachodzących na rynku pracy.

CEL 6. INTEGRACJA SPOŁECZNA

a) Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia informacyjnego

Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą transformacja do społeczeństwa informacyjnego, jest problem wykluczenia ze społeczeństwa. Uważa się, że przyczyną takiego wykluczenia jest zjawisko tzw. digital divide, czyli podziału społeczeństwa na tych, którzy mają i tych, którzy nie mają dostępu do technik cyfrowych. Termin digital divide podkreśla stronę techniczną zagadnienia. Tymczasem niezwykle istotną przyczyną wykluczenia ze społeczeństwa jest nienadążanie za rozwojem zarówno pojedynczych osób, mniejszych społeczności (np. grup zawodowych), jak i całych krajów.

Zjawiska wykluczenia informacyjnego zachodzą również obecnie w naszym społeczeństwie. Liczne badania wykazują, że różnica w poziomie życia ludzi na wsi i w mieście w Polsce jest bardzo duża, a mieszkańcy zaniedbanych społecznie i gospodarczo obszarów w niewielkim stopniu odczuwają korzyści płynące z transformacji ustrojowej ostatnich lat.

Cele:

 • Zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowych zasobów informacji.
 • Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.
 • Istnienie w sieci bogatych zasobów informacyjnych opracowanych w taki sposób (język, komunikatywność, aktualność itp.), aby dawały możliwości wszechstronnego rozwoju.
 • Niskie koszty dostępu zarówno do infrastruktury komunikacyjnej, jak i samej informacji.
 • Pokonywanie barier mentalnych.
 • Zapewnienie możliwości kształcenia ustawicznego.

Warszawa 2002

Przypisy:

[1] http://ebib.oss.wroc.pl

[2] "Jaka polityka naukowa dla Polski? Priorytety badawcze", Warszawa 2002.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówePolska. Nowa wersja strategii/ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/michalska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów