EBIB 
Nr 11/2002 (40), Informacja biznesowa. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Janusz Glapa
Książnica Pomorska w Szczecinie

Informacja gospodarcza w Książnicy Pomorskiej

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Dlaczego informacja gospodarcza, a nie ekonomiczna czy biznesowa?

Nawet pobieżnie analizowane użycia - więc także zakresy znaczeń - wyrażeń informacja gospodarcza, informacja ekonomiczna, informacja biznesowa wskazują na dosyć niesprecyzowane pola konceptualne tych pojęć, sugerują możliwą identyczność czy pokrewieństwo znaczeń, także "synonimiczność wyobrażeń" o wyróżnionych i tak nazwanych kategoriach informacji. Z pewnej perspektywy i wyprzedzając proste wnioski leksykograficzne można powiedzieć, że wszystkie tu kluczowe terminy charakteryzują się semantyczną "nieostrością", nakładaniem się zakresów znaczeń. Wyraźnie sygnalizują brak paradygmatu terminologicznego[1] dla tego typu informacji. Pytanie o sensowne użycie i rozumienie owych wyrażeń pociąga za sobą pytanie czy desygnują one inne obiekty, inne typy informacji, inne jej dziedzinowe zakresy? O informacji biznesowej można powiedzieć, że jest rozumiana synonimicznie wobec pojęcia informacji gospodarczej,[2] jednak nie jest to stwierdzone konsekwentnie i jednoznacznie, gdyż pisze się także, że informacja gospodarcza jest zakresowo bardziej "obszernym" pojęciem, zawiera więcej cech/własności;[3] wynikałoby więc, że owa para pojęć jest względem siebie bądź w relacji równoważności znaczeniowej bądź w relacji partytywnej,[4] (część-całość). W związku z tym w artykule tym rezygnuję z użycia terminu "informacja biznesowa", biorąc pod uwagę "ustalone" w literaturze jej cechy, na rzecz pojęcia i wyrażenia "informacja gospodarcza".

Wydaje się, że określenie "informacja gospodarcza" - często charakteryzowane jako wyrażenie używane i rozumiane intuicyjnie,[5] udziela swoich cech semantycznych i casusu bycia pojęciem "nieostrym" - wyrażeniu "informacja ekonomiczna". Kluczowe dla tego artykułu będzie skonfrontowanie ze sobą owych pojęć. Zasadniczą i niedocenianą różnicą między nimi jest to, iż informacja gospodarcza, w przeciwieństwie do ekonomicznej, jest informacją faktograficzną.[6] Przy obu wyrażeniach określenie ich znaczeń będzie polegało na wymienieniu maksymalnej liczby cech różnicujących, dystynktywnych. W tej sytuacji jest to chyba najlepsza metoda definicyjnego opisu i porównania.

W literaturze i środowiskowo często stosowane jest słowo informacja ekonomiczna. Podobnie jak z quasi-terminem [7] "informacja gospodarcza", użycia określenia "informacja ekonomiczna" wskazują na to, że jest ono rozumiane bardzo pojemnie i nie ma jednoznacznej definicji. Jacek Czerniak podaje między innymi takie jej eksplikacje:

 • wiedza obserwatora o systemie ekonomicznym i jego otoczeniu;
 • treść: ilościowych i jakościowych charakterystyk części składowych systemu ekonomicznego;
 • całokształt wzajemnych powiązań części składowych systemu ekonomicznego;
 • wiadomości o obiekcie gospodarczym, niezbędne dla obserwatora do rozwiązania danego zadania zarządzania;
 • wiadomości zmniejszające nieokreśloność sytuacji w systemie ekonomicznym z punktu widzenia rozwiązania przez obserwatora danego zadania zarządzania. [8]

W Słowniku matematyki i cybernetyki ekonomicznej czytamy, że informacja ekonomiczna - informacja o społecznych procesach produkcji, podziału, wymiany i spożycia dóbr materialnych.[9] Definicja ta jest nieprecyzyjna. Słownik terminologiczny informacji naukowej[10] dla tego leksemu podaje wyjaśnienie: informacja o osiągnięciach nauk ekonomicznych oraz ich zastosowaniach w praktyce gospodarczej.[11]

Spotykane w literaturze definiowanie informacji gospodarczej jest zazwyczaj także dosyć ogólne, polegające raczej na aproksymacji.[12] Jedną z tych, które wyznaczają szerokie pole semantyczne pojęcia jest ta, która mówi, że informacja gospodarcza to informacja o społecznych procesach produkcji, podziału i spożycia.[13] Ciekawą definicję przedstawia Wojciech Januszko: Informacja gospodarcza to informacja o: przedsiębiorstwach, o produktach i usługach firm, o potrzebach kooperacyjnych firm, o targach i wystawach, o misjach i wizytach gospodarczych, o kształceniu i szkoleniach, o usługach w zakresie prowadzenia specjalistycznej dokumentacji handlu zagranicznego, statystyczna i analityczna, o wspomaganiu finansowym, o przepisach prawnych, o różnorodnych organizacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach wspierających działalność podmiotów gospodarczych, o krajach, bibliograficzno-dokumentacyjna, referencyjna, o ludziach gospodarki.[14]

Zważywszy na porównane znaczenia, stopień definicyjnego doprecyzowania oraz cechę typu/kategorii informacji, które oba wyrażenia reprezentują/wskazują, przychylam się do wyboru określenia "informacja gospodarcza", mając na uwadze przede wszystkim pragmatyczny aspekt odpowiadania, adekwatności pojęcia w stosunku do profilu i rodzaju czynionych przez Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej usług informacyjnych. O czym poniżej.

Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Rozmiar: 17469 bajtów
Księgozbiór ekonomiczny oraz katalogi gospodarcze
Rozmiar: 20211 bajtów
Księgozbiór prawniczy oraz wydawnictwa normalizacyjne

Ośrodek Informacji Gospodarczej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie rozpoczął działalność w IV kwartale 1993 roku. Idea powstania ośrodka zrodziła się w szczecińskim środowisku bibliotekarskim po zapoczątkowaniu przemian politycznych i ekonomicznych w Polsce. Transformacja polskiej gospodarki zaowocowała powstaniem tysięcy nowych firm na Pomorzu Zachodnim. Firmy te, tworzone od nowa lub po przekształceniach własnościowych, muszą oprzeć się na nowych w polskich warunkach zasadach. Zasady te jednak już od bardzo dawna obowiązują w krajach kapitalistycznych z doskonale rozwiniętą gospodarką rynkową. Możliwość pozyskania zachodniego partnera, który dysponowałby dużym doświadczeniem w informacji gospodarczej, powstała w 1991 roku podczas pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, w którym uczestniczył pan Carleton Earl z Wielkiej Brytanii (dyrektor bibliotek Hrabstwa Dorset). Zainteresował się on pomysłem szczecińskim, informując nas, że istnieje szansa otrzymania środków finansowych z Funduszu "Know How" na powstanie i rozwój Ośrodka Informacji Gospodarczej w naszej bibliotece. Po zmianach w Europie Środkowej i Wschodniej w 1989 roku, rząd brytyjski uruchomił źródła finansowe do wspierania demokracji i sektora biznesu prywatnego w tej części Europy. Sporządzony wspólnie przez brytyjską i polską stronę projekt ośrodka uzyskał finansowe wsparcie Funduszu "Know How". Ośrodek nasz jest zatem efektem współpracy Książnicy Pomorskiej i Hrabstwa Dorset w Wielkiej Brytanii. Ośrodki informacji gospodarczej podobne do naszego działają już od 30 lat w bibliotekach publicznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ośrodki Informacji Gospodarczej poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Polską działają także w bibliotekach publicznych w krajach skandynawskich (Dania i Szwecja) oraz w Holandii. Współpracujemy z ośrodkami w tych krajach, wymiana doświadczeń przynosi wymierne rezultaty dla współpracujących partnerów. Podstawowym celem działania strony brytyjskiej i polskiej było stworzenie więzi pomiędzy ośrodkiem a systemem informacji biznesowej Hrabstwa Dorset. Chcąc to osiągnąć Ośrodek Informacji Biznesowej został w 1994 roku członkiem brytyjskiej sieci informacji biznesowej HATRICS (sieć ta działa w południowych hrabstwach (Dorset, Hampshire, Avon, Sommerset) Wielkiej Brytanii.[15] Mieliśmy okazję bezpośredniej wymiany doświadczeń z bibliotekarzami z innych krajów podczas Drugiego Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy "Informacja biznesowa w bibliotece" zorganizowanego w Szczecinie w październiku 1994 roku. Uczestniczyli w nim bibliotekarze z 11 krajów świata. Pokłosiem sympozjum jest bardzo ciekawa publikacja, którą gorąco Państwu polecam.[16] W roku 1996 ośrodek rozszerzył swoją działalność o informację prawną, w wyniku czego powstał Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej.

Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej mieści się na parterze Książnicy Pomorskiej w pomieszczeniu o powierzchni 100 m2. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, m.in.: komputerami z napędami CD-ROM i DVD, nagrywarką CD-ROM, drukarkami (sieciową laserową i kolorową atramentową), skanerami (czarno białym skanerem sieciowym formatu A3 oraz kolorowym formatu A4), cyfrową kserokopiarką, faksem. Wymieniony sprzęt jest intensywnie wykorzystywany w naszej codziennej pracy z czytelnikami. Posiadamy szybki dostęp do Internetu (łącze o przepustowości 10MB/s). W ośrodku zatrudnionych jest na pełnych etatach pięć osób, które posiadają wykształcenie specjalistyczne (bibliotekoznawcze, ekonomiczne, prawnicze). Dysponujemy czytelnią i skromną pracownią (gdzie są opracowywane zbiory normalizacyjne). Chodziło nam o stworzenie dla naszych czytelników przyjaznych warunków pracy: jest wolny dostęp do zbiorów, które udostępniamy na miejscu, w bibliotece. Układ na półkach - rzeczowy, nie jest powiązany z żadnym językiem informacyjno-wyszukiwawczym. Dokumenty biblioteczne ułożone są według dziedzin wiedzy. W ramach układu rzeczowego zastosowano układ formalny: podział chronologiczny (akcesyjno-chronologiczny). W organizacji przestrzennej zbiorów wyróżnia się formalno-treściowe grupy piśmiennictwa: dokumenty zwarte (reprezentujące profil ośrodka), słowniki językowe i encyklopedie ogólne, czasopisma, informatory, publikacje urzędów władzy państwowej i administracyjnej). Powstała również kolekcja wydawnictw normalizacyjnych. Korzystanie ze zbiorów ośrodka jest bezpłatne. Pobieramy symboliczne opłaty za korzystanie z niektórych baz (np. Lex, Kompass) oraz wydruki i kserokopie. Czytelnicy mogą korzystać z naszych usług od poniedziałku do soboty.

Książnica Pomorska była jedną z pierwszych bibliotek publicznych w Polsce rozszerzającą tradycyjne usługi biblioteczne o informację gospodarczą. Jak trafny to był projekt może świadczyć wysoka frekwencja odwiedzin w naszym ośrodku. W 1994 roku skorzystało z naszych usług 1300 użytkowników, w 2001 roku - 8455. Jak Państwo możecie zauważyć, w ciągu ośmiu lat nastąpił wzrost liczby odwiedzin o 550%. W 2001 roku udostępniono 24320 wol. druków zwartych, 16380 wol. druków ciągłych, udzielono 3000 informacji oraz przygotowano 185 kwerend. Udostępniono przeszło 3500 egzemplarzy norm (Polskie Normy oraz norm europejskich i międzynarodowych) i wydawnictw normalizacyjnych. Nasze członkostwo w brytyjskiej sieci informacji gospodarczej HATRICS umożliwiło 178 czytelnikom skorzystanie ze zbiorów sieci (normy ISO, British Standards, patenty oraz katalogi firm).

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2001 roku wynosił 4350 wol. wydawnictw zwartych (3150 z zakresu ekonomi i 2000 z zakresu prawa), 980 wol. katalogów gospodarczych, 180 informatorów, oraz 63 tytułów czasopism (polskich i zagranicznych, w tym 25 prawniczych). Najbardziej popularne czasopisma to: Bank, Bank i Kredyt, Businessman Magazine, Business Week, Doradca Podatnika, Gazeta Prawna, Firma i Rynek, Manager, Marketing i Rynek, Monitor Podatkowy, Poradnik Gazety Prawnej, Profit, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Spółek, Puls Biznesu, Rynek Kapitałowy, Rzeczpospolita, Twój Pieniądz, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika. Nasz zbiór wydawnictw zwartych i ciągłych to już spory zbiór, gdy przypomnimy sobie, że zaczynaliśmy działalność ze 150 wol. wydawnictw zwartych, 10 tytułami wydawnictw ciągłych i 25 katalogami. Jako jedyna biblioteka w naszym regionie posiadamy kompletny zbiór norm (Polskie Normy - wszystkie grupy dziedzinowe, Branżowe Normy, normy ISO, normy EIC oraz normy EN - razem około 63200 wol.), które są na bieżąco aktualizowane. Czytelnicy często korzystają z posiadanych przez nas 2800 wol. katalogów firmowych i kosztorysowych. Jest to najpełniejszy zbiór norm i wydawnictw normalizacyjnych na Pomorzu Zachodnim. Nasz zbiór wydawnictw multimedialnych (encyklopedie, słowniki, bazy danych) na CD-ROM-ach liczy 86 tytułów. Nam jako bibliotekarzom i naszym czytelnikom marzy się dostęp do międzynarodowych baz danych on-line (Dialog, Datastar, STN), nasz budżet nie pozwala na ich realizację. Głównymi źródłami nabywania zbiorów przez ośrodek są: egzemplarz obowiązkowy, zakup, granty oraz wymiana (zagraniczna i krajowa).

Nasi czytelnicy to studenci oraz pracownicy naukowi szczecińskich wyższych uczelni, ludzie przedsiębiorczy prowadzący własną działalność gospodarczą, czytelnicy indywidualni i młodzież szkół średnich. Struktura naszych użytkowników przedstawia się następująco:

 1. 50% studenci i pracownicy naukowi szczecińskich uczelni.
 2. 30% ludzie przedsiębiorczy prowadzący własną działalność gospodarczą.
 3. 20% czytelnicy indywidualni i uczniowie szkół średnich.

Studenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni. W naszym województwie znajduje się kilkanaście uczelni kształcących studentów (studia magisterskie i licencjackie) na wydziałach ekonomicznych i prawa. Większość uczelni (przeważająco prywatnych) nie posiada dobrze zaopatrzonych bibliotek. Studenci zaoczni płacą za swoje studia i około 80% z nich pracuje zawodowo, aby zarobić na czesne. Wykształcona kadra ekonomistów i prawników jest bardzo ważna dla sukcesu naszej gospodarki. Studenci korzystają głównie z książek, czasopism i baz danych z zakresu ekonomii (zarządzanie, ekonomia, marketing, finanse, logistyka, rachunkowość) i prawa (prawo międzynarodowe, cywilne, gospodarcze, podatkowe).

Przedsiębiorcy. Na terenie naszego województwa działało w 2001 roku około 179000 podmiotów gospodarczych.[17] Podmiotem gospodarczym jest każdy podmiot dopuszczony do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez odrębne przepisy.[18] 75% tych podmiotów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw (większość z nich stanowią małe firmy rodzinne zatrudniające od pięciu do 15 osób) nie stać na posiadanie własnych działów marketingowych, dlatego korzystają oni z informacji dostarczanych przez nasz ośrodek i sieć ośrodków tworzonych w naszym województwie. Oczywiście jesteśmy dla nich jednym ze źródeł informacji gospodarczej, której poszukują. Są oni zainteresowani literaturą z zakresu ekonomi (m.in.: zarządzanie, przedsiębiorstwo, jakość produktów, marketing, finanse, TQM) i prawa (szczególnie prawo gospodarcze, celne i podatkowe) oraz bazami danych o przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Bazy te są niezbędne w znajdowaniu odbiorców oraz partnerów gospodarczych. Księgozbiór umożliwia im lepsze zarządzanie oraz marketing własnych przedsiębiorstw. Po kilku latach pracy w ośrodku miałem okazję poznać potrzeby naszych użytkowników. Niektóre z nich mogliśmy już zrealizować, m.in. dzięki uzyskanym grantom, lecz głównym problemem dla nich i dla nas pozostają ograniczone środki finansowe, szczególnie teraz, gdy nasza gospodarka znajduje się w głębokiej recesji.

Bezrobotni (osoby w wieku od 18 do 60 lat). Radzimy im, jak napisać CV, jak się przygotować do rozmowy z pracodawcą, jak założyć własną firmę, które banki udzielają najkorzystniejszych kredytytów na działalność gospodarczą, jak przygotować plany biznesowy oraz marketingowy wymagane przez banki. Mamy dostęp do ofert pracy oferowanych zarówno przez prywatne biura pośrednictwa pracy oraz Rejonowy Urząd Pracy. Dużą grupą zainteresowaną ofertami pracy są absolwenci szkół średnich i coraz częściej wyższych. Brak doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców stawia ich na ostatnim miejscu w kolejce po pracę. Pomagamy w wyszukiwaniu informacji o kursach przekwalifikowujących dla bezrobotnych organizowanych tak przez urząd pracy, jak i organizacje pozarządowe. Informacje te mogą pomóc im w znalezieniu innej pracy, ewentualnie w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, zważywszy na fakt, że w niektórych powiatach naszego województwa bezrobocie przekracza 40%.

Pozostałymi czytelnikami są uczniowie szkół średnich i osoby indywidualne. Uczniowie szkół średnich mogą korzystać z naszej bazy informacyjnej o szkołach i uczelniach naszego regionu. Często korzystają z księgozbioru rozszerzającego ich wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych. Dzięki szerokiej informacji z naszego ośrodka, mogą zdecydować o dalszym wyborze nauki. Czytelnicy indywidualni korzystają głównie z kodeksów prawnych (prawo cywilne, rodzinne, mieszkaniowe) oraz szukają pomocy w przygotowaniu pism procesowych oraz umów cywilno-prawnych.

Warsztat informacyjny ośrodka dysponuje informacją dokumentacyjną i faktograficzną. Stanowią go:

 1. Katalogi i kartoteki tworzone drogą elektroniczną:
  • katalog księgozbioru Ośrodka Informacji Gospodarczej i Prawnej,
  • kartoteka czasopism o tematyce ekonomicznej i prawniczej znajdujących się w Książnicy Pomorskiej,
  • kartoteka artykułów dotyczących zagadnień ekonomicznych i prawnych tworzona na podstawie opisów z autopsji (czasopisma specjalistyczne nie rejestrowane przez Bibliografię Zawartości Czasopism i prasa regionalna),
  • kartoteka firm (zawiera krótkie informacje o najważniejszych firmach regionu).
 2. Katalog główny Książnicy Pomorskiej (kartkowy i on-line).
 3. Materiały drukowane:
  • wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony),
  • wydawnictwa zwarte i ciągłe z zakresu ekonomii i prawa,
  • katalogi i informatory gospodarcze,
  • normy i wydawnictwa normalizacyjne.
 4. Wydawnictwa informacyjne oraz bazy danych na CD-ROM-ach.
 5. Bazy danych on-line (m.in.: Kompass, EBSCO, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism).

W 1999 roku Książnica Pomorska zakupiła zintegrowany system biblioteczny ALEPH, który jest doskonałym narzędziem w procesach opracowania zbiorów oraz ich udostępniana czytelnikom biblioteki.

Głównym użytkownikiem informacji gospodarczej świadczonej przez nasz ośrodek jest tzw. sektor MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw, kto jest małym, a kto średnim przedsiębiorcą określa ustawa),[19] dlatego chciałbym przedstawić kilka najpopularniejszych wśród ludzi przedsiębiorczych źródeł informacji gospodarczej dostępnych w naszym ośrodku.

1. Yellow Pages
Pierwszym krokiem w poszukiwaniu informacji o przedsiębiorstwie jest przeglądanie książek telefonicznych, tzw. yellow pages. Na rynku polskim najbardziej znana jest Panorama Firm, która swoim zasięgiem w 2002 roku obejmuje obszar 16 województw. Znajdziemy tutaj tylko dane teleadresowe poszczególnych firm. Dzięki indeksowi branżowemu i alfabetycznemu korzystanie z wydawnictwa jest bardzo łatwe.

Innymi podobnymi wydawnictwami są Branżowe Książki Telefoniczne oraz Polskie Książki Telefoniczne poszczególnych województw. Mają one podobny układ jak Panorama Firm.
Pomocniczym źródłem informacji są także książki telefoniczne poszczególnych województw wydawane przez Telekomunikację Polską SA. Korzystanie jest trudniejsze, ponieważ musimy znać nazwę firmy, a tzw. żółte strony nie są tak rozbudowane jak w książkach branżowych.
Yellow Pages są wydawane w większości uprzemysłowionych państw świata. W naszych zbiorach posiadamy książki Berlina oraz pięciu hrabstw Wielkiej Brytanii. Wszyscy wydawcy yellow pages wydają jednocześnie swoje produkty na CD-ROM-ach oraz udostępniają je on-line.

2. Katalogi gospodarcze (wersja drukowana).
Jak poprzednio wspomniałem, najprostszym źródłem informacji jest książka telefoniczna. Z wyjątkiem płatnych reklam, zawarte w niej dane są zbyt ogólnikowe. Przedsiębiorca potrzebuje czegoś więcej. Jedną z ważniejszych informacji jest to, jak długo potencjalny partner działa na rynku, jaka jest suma kapitału założycielskiego spółki, jej roczne obroty, jakie jest zadłużenie spółki, kim są członkowie zarządu, co firma oferuje. Te i inne informacje zawierają katalogi gospodarcze. Do najstarszych wydawnictw należą: Compalmanach, Hoppenstedt, Kompass, które są od kilku lat obecne w naszym kraju. Oferują one katalogi firm z innych krajów oraz firm działających na polskim rynku. Na standardową sylwetkę firmy składa się: nazwa, adres, numery telefonów, faksów, REGON, NIP, numery rejestru handlowego i kont bankowych, rok założenia i kapitał, dane personalne kierownictwa, liczba zatrudnionych, roczne obroty, profil działania. Poniżej przedstawię kilka najbardziej popularnych w naszym ośrodku katalogów gospodarczych:

 • Katalog Duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 2002 wydawany przez Hoppenstedt Bonnier Information Polska Sp. z o.o. w jednym tomie, obejmuje ponad 10000 dużych i średnich firm działających w Polsce. Każda z nich spełnia przynajmniej jedno kryterium; ponad 10 mln złotych obrotów, zatrudnienie przynajmniej 150 osób. Ten sam wydawca oferował również Almanach menedżerów polskich 1999 (40000 osób w ponad 15000 przedsiębiorstwach).
 • Katalog Kompass Polska wydawany przez Kompass Poland Ltd. składa się z dwóch tomów: I - informacja o firmach, II - produkty i usługi. Katalog na 2001/2002 rok zawiera dane o 43600 firmach. Wpis do informatora jest płatny, zaś katalog kosztuje kilkaset złotych za tom. Można też zakupić informatory regionalne Kompass Polska. Obszar Polski podzielony jest na 10 regionów. Informator Region Północno-Zachodni obejmuje dwa województwa: Zachodniopomorskie i Lubuskie. Zarejestrowanych jest w nim 5106 firm i instytucji. Nowością 2001 roku były ogólnopolskie informatory branżowe (np. Transport, Rolnictwo) znajdujące się w naszym zbiorze. Kompass oferuje również katalogi 70 krajów świata. Nie wszystkie są dostępne od razu, na sprowadzenie niektórych trzeba poczekać około miesiąca. Wydawnictwo proponuje także bazy danych na CD-ROM-ach. Oprogramowanie umożliwia wybór firm z użyciem dowolnej kombinacji kryteriów. Dane są zabezpieczone elektronicznym kluczem i licznikiem podsumowującym liczbę drukowanych zestawów informacji, a także blokującym transmisję po wyczerpaniu limitu.

Wszystkie powyższe wydawnictwa mają jednakową wadę: są ciężkie, a więc nieporęczne w użytkowaniu, poza tym zajmują dużo miejsca na regałach. W minionej dekadzie karierę na świecie zrobiły elektroniczne bazy danych. Początkowo były one rozpowszechniane na dyskietkach, później na bardziej wygodnych CD-ROM-ach. Obecnie większość wydawców wycofuje się z wydawania drukowanych katalogów.

3. Bazy danych na CD-ROM-ach[20]
W naszym zbiorze znajduje się 86 CD-ROM-ów, w tym 68 baz danych. W tym miejscu chciałbym zapoznać Państwa z wybranymi i - jak sądzę - najciekawszymi z nich:

Eastern Europe Business Database
Wydawca:American Directory Corporation
Stany Zjednoczone
Baza jest bardzo przyjazna dla użytkownika, zawiera dane o przeszło 120000 przedsiębiorstwach z terenu Europy Wschodniej (Albania, Bułgaria, Słowacja, Czechy, Polska, Rumunia, Jugosławia, Państwa Bałtyckie, Węgry, Wspólnota Niepodległych Państw). Czytelnik ma możliwość przeszukiwania bazy według sześciu kryteriów. Bardzo interesująca jest charakterystyka gospodarki poszczególnych państw w okresach 1988-2000. Zalecana przez departament Handlu USA dla wszystkich firm zainteresowanych handlem z krajami Europy Wschodniej. Istnieje możliwość wydruku danych. Baza jest opracowana w języku angielskim. Aktualizowana raz w roku.

EKOD CD-ROM (European Kompass On Disc)
Wydawca:Burea van Dijk Electronic Publishing
Belgia
Baza zawiera informacje o 412331 firmach z 16 krajów Europy Zachodniej, stan na czerwiec 2002 roku. Bazę tę można przeszukiwać w bardzo szybki sposób według dziewięciu kryteriów.
Baza opracowana w pięciu wersjach językowych (możliwość wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański). Istnieje możliwość wydruku danych. Aktualizowana dwa razy w roku.

EEKOD CD-ROM (East European Kompass On Disc)
Wydawca:Burea van Dijk Electronic Publishing
Belgia
Baza zawiera informacje o 327000 firmach z 19 krajów Europy Wschodniej i Środkowej, stan na czerwiec 2002 roku. Bazę tę można przeszukiwać w bardzo szybki sposób według dziewięciu kryteriów, jest opracowana w 20 wersjach językowych (możliwość wyboru języka narodowego plus język angielski). Istnieje możliwość wydruku danych. Aktualizowana dwa razy w roku.

CD-ROM Market 1
Wydawca:Kompass Poland Sp. z o.o.
Polska
Baza zawiera informacje o 41000 polskich firmach, 50000 produktów, 90000 menedżerach - stan na czerwiec 2002 r. Bazę tę można przeszukiwać w bardzo szybki sposób wg 32 kryteriów, jest opracowana w pięciu wersjach językowych. Istnieje możliwość wydruku danych. Aktualizowana dwa razy w roku.

CD-Marketing
Wydawca:Wer liefert was? GmbH
Republika Federalna Niemiec
Jest to baza o około 305000 firmach z 11 krajów europejskich (Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Chorwacji, Luksemburga, Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier) w tym 197000 firm z krajów niemieckojęzycznych. Możliwość przeszukiwania według sześciu kryteriów. Baza opracowana w 11 językach (wersja językowa do wyboru). Istnieje możliwość wydruku danych. Aktualizacja dwa razy w roku.

European Business - Who's Who 2000 (Kto jest kim w europejskim biznesie)
Wydawca:Dr. Lothar Rossipaul Verlagsgesellschaft GmbH
Republika Federalna Niemiec
Baza zawiera około 40000 haseł. Są to krótkie biografie menedżerów największych przedsiębiorstw europejskich oraz informacje o zarządzanych przez nich przedsiębiorstwach. Możliwość szybkiego przeszukiwania danych według 10 kryteriów oraz wydruku szukanych danych. Baza opracowana w języku angielskim. Aktualizacja raz w roku.

Przedsiębiorstwa 2002
Wydawca:Hoppenstedt Bonnier
Polska
Baza zawiera informacje o ponad 22000 dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach (spełniających jedno z kryteriów - 30 osób zatrudnionych lub 6 mln rocznego obrotu). Istnieje możliwość przeszukiwania według sześciu kryteriów. Aktualizacja dwa razy w roku.

Firmy 2002. Marketing CD
Wydawca:Hoppenstedt Bonnier
Polska
Baza zawiera informacje o ponad 70000 przedsiębiorstwach oraz 200000 menedżerach. Istnieje możliwość przeszukiwania według 36 kryteriów selekcyjnych. Możliwość wydruku danych. Aktualizacja dwa razy w roku

Business CD 2002
Wydawca:Hoppenstedt Bonnier
Polska
Baza zawiera informacje o ponad 62000 przedsiębiorstwach i 140000 menedżerach. Istnieje możliwość przeszukiwania według 10 kryteriów oraz wydruku danych. Aktualizacja dwa razy w roku.

40000 FIRM POLSKICH
Wydawca:Dun & Brandstreet
Polska
Baza "40000 FIRM POLSKICH" to profesjonalne narzędzie pozwalające precyzyjnie określić i nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi. Zawiera informacje o 40000 najbardziej aktywnych na polskim rynku firmach. Informacje te pochodzą z naszych bieżąco aktualizowanych raportów handlowych. Możliwość wyszukiwania według kilkunastu kryteriów oraz wydruku danych.

MARKETING 2002
Wydawca:Dun & Brandstreet
Polska
Baza MARKETING 2002 to profesjonalne narzędzie marketingowe. Umożliwia wsparcie pracy działu sprzedaży poprzez przygotowanie i efektywne przeprowadzanie akcji mailingowych i telemarketingowych. Zawiera informacje o 40000 najbardziej aktywnych na polskim rynku firmach. Informacje te pochodzą z naszych bieżąco aktualizowanych raportów handlowych. Możliwość wyszukiwania według kilkunastu kryteriów oraz wydruku danych.

System Informacji Prawnej Lex
Wydawca:Wydawnictwo Prawnicze Lex
Polska
Baza ta składa się z trzech programów:

 • Program Lex Omega, zawierający:
  1. Metryki 206008 aktów prawnych i projektów ustaw.
  2. Teksty 26259 aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wraz z ich wersjami historycznymi, w tym:
   • projekty ustaw stanowiące wybór projektów wniesionych do Sejmu III kadencji oraz komplet projektów wniesionych do Sejmu obecnej kadencji
   • prezentowane w wersji ujednoliconej teksty 6155 aktów opublikowanych w resortowych dziennikach urzędowych
   • ujednolicone teksty 119162 aktów prawa miejscowego, opublikowane od stycznia 1999 roku w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych
   • teksty prezentowanych w wersji anglojęzycznej 529 wybranych aktów prawa Wspólnot Europejskich
   • wzory 700 pism i umów procesowych
  Baza umożliwia przeszukiwanie aktów według następujących kryteriów: skorowidz - hasła, skorowidz - grupy haseł, filtra, czyli szukanie według danych dotyczących aktów, słownika, według identyfikatora, półki z rocznikami, listy najczęściej używanych aktów, zakładki. Baza jest opracowana w języku polskim, aktualizacja dwutygodniowa. Istnieje możliwość wydruku i kopiowania poszczególnych aktów.
 • Program Temida, zawierający:
  1. Orzecznictwo sądów i administracji.
  2. Ponad 37500 uzasadnień do tych orzeczeń.
  3. Bibliografię prawniczą zawierającą metryki:
   • publikacji zamieszczonych w 32 czasopismach prawniczych z lat 1990-2002,
   • publikacji książkowych zebranych na podstawie publikowanej w "Państwie i Prawie" Polskiej Bibliografii Prawniczej.
  4. Ponad 31500 tez z piśmiennictwa prawniczego, tj. cytatów z publikacji prawniczych, odzwierciedlających stanowisko autora publikacji w danej kwestii.
  5. Blisko 2200 pism urzędowych Ministerstwa Finansów dotyczących podatków.
  Baza umożliwia przeszukiwanie swojego zasobu według następujących kryteriów: skorowidz przedmiotowy, skorowidz artykułowy, drzewo, słownik. Baza jest opracowana w języku polskim, aktualizacja miesięczna. Istnieje możliwość wydruku i kopiowania wyszukanych danych.
 • Informator Prawno-Gospodarczy, zawierający:
  1. Sprawozdania finansowe oraz decyzje Ministra Gospodarki opublikowane od 1 stycznia 2001 roku w Monitorze Polskim B - ponad 10600 dokumentów
  2. Ogłoszenia opublikowane począwszy od 1 stycznia 2001 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
   • wpisy do rejestru handlowego,
   • wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
   • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych,
   • ogłoszenia wymagane przez Kodeks postępowania cywilnego,
   • inne obwieszczenia.
  3. Dane teleadresowe sądów i urzędów działających na terenie Polski. Program zawiera informacje o ponad 5500 instytucjach oraz 2000 wydziałów sądów.
  Baza aktualizowana jest co miesiąc.

Inne bazy na CD-ROM-ACH, które chciałbym zarekomendować ze względu na popularność wśród naszych użytkowników, a które nie mogą być szerzej zaprezentowane w tym komunikacie ze względu na brak miejsca, TO: Lex Polonica Maxima, Profesjonalny Serwis Informacyjny, Program Legalis (Kodeks Spółek Handlowych oraz Podatki wydawnictwa Beck), Intrnational Satatistical Yearbook 2002.

Bazy on-line dostępne w ośrodku

 • Serwisy ekonomiczne oferuje Agencja Informacyjno-Wydawnicza BOSS. Dostarcza ona szerokiej informacji gospodarczej, zwłaszcza o rynkach finansowych i regulacjach prawnych istotnych dla działalności gospodarczej. Roczna prenumerata gwarantuje miesięczną aktualizację zakupionych serwisów i baz danych.
  http://www.boss.com.pl

 • Firma Kompass znana z katalogów gospodarczych wydawanych w formie drukowanej i na CD-ROM-ach oferuje swoje bazy także on-line. Internetowa baza zawiera informacje o milionie pięciuset przedsiębiorstwach z 70 krajów. Korzystanie z bazy jest możliwe po wykupieniu prenumeraty. Nasz ośrodek posiada dostęp on-line do powyższej bazy.
  http://www.kompass.com

 • Baza Wer Liefert Was dostarcza informacji o przeszło 305000 przedsiębiorstwach z 10 krajów europejskich. Korzystanie z bazy jest darmowe, przeszukiwanie jej według trzech kryteriów. Możliwość przeszukiwania w 11 językach.
  http://www.wlwonline.de

Jeśli poszukujemy w sieci określonego przedsiębiorstwa i nie znamy jego adresu WWW (World Wide Web) powinniśmy skorzystać z pomocy portali i wyszukiwarek internetowych. Sieć jest także bogata w setki adresów internetowych, pod którymi możemy znaleźć informacje gospodarczą.

Najbardziej wykorzystywane adresy, portale i wyszukiwarki stron WWW:

Wybrane polskie portale internetowe:

Wybrane adresy internetowe:

 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje bezpłatny dostęp do wybranych informacji statystycznych. Za dodatkową opłatą można zaprenumerować elektroniczny biuletyn GUS.
  http://www.stat.gov.pl
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oferuje bezpłatny dostęp do Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.
  http://www.sejm.gov.pl
 • Ministerstwo Finansów
  http://www.mf.gov.pl
 • Ministerstwo Gospodarki
  http://www.mg.gov.pl
 • Urząd Zamówień Publicznych (wersja on-line Biuletynu Zamówień Publicznych)
  http://www.uzp.gov.pl
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (oferta adresowana dla przedsiębiorstw)
  http://www.parp.gov.pl

Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych tzw. wywiadowniami gospodarczymi. Na polskim rynku działa wiele wywiadownii gospodarczych. Naszym klientom polecamy dwie najbardziej znane, posiadające bardzo dobre rekomendacje klientów:

 1. Dun & Bradstreet [http://www.bdn.com.pl] jest największą na świecie organizacją dostarczającą w różnorodnej formie informację gospodarczą. Stąd też jest ona nazywana największą wywiadownią gospodarczą na świecie. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że nazwa "wywiadownia gospodarcza" nie ma nic wspólnego z dystrybucją informacji poufnych, tajnych lub medialnych. Jest to nazwa zwyczajowa, a używa się jej dla nazwania organizacji, które zgodnie z prawem, na zamówienie, kompletują informację o firmach z dostępnych prawem źródeł. Zasadą działania tych firm jest poufność. Oznacza to, że firma, o której zbiera się informację nie jest informowana, kto zamawia o niej informację. Wywiadownie często opracowują własne wskaźniki kompleksowo charakteryzujące badaną firmę i stanowiące swoisty wskaźnik zaufania. Są to jednak wskaźniki specyficzne, wyrażające ocenę wywiadowni, nie stanowiące kryterium oceny danej firmy. Aktualnie firma zatrudnia sześćdziesiąt tysięcy pracowników i prowadzi działalność w ponad dwustu państwach, dysponując trzystoma biurami. Dun & Bradstreet działa w Polsce od 1992 roku i proponuje swoim klientom szeroki zakres produktów i usług umożliwiających ocenę wszystkich możliwych poziomów ryzyka handlowego związanego z daną firmą lub danym krajem. Niektóre z tych produktów, to:
  • Raporty o firmach polskich i zagranicznych.
  • Publikacje: na płytach CD-ROM.
  • Dane marketingowe - dane teleadresowe dotyczące firm polskich lub zagranicznych (cały świat), dostarczane zgodnie z podanymi przez klienta kryteriami (np.: branża, region geograficzny, obrót, zatrudnienie itp.).
  • Dochodzenie należności - dochodzenie przeterminowanych należności od firm polskich i zagranicznych, w tym usługa tzw. aktywnego monitoringu płatności.
 2. Krajowa Izba Gospodarcza [http://www.kig.pl]
  Zespół wywiadowni gospodarczej funkcjonujący pod nazwą handlowa "InfoData" powstał w Krajowej Izbie Gospodarczej w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskich i zagranicznych przedsiębiorców na informacje o ich partnerach handlowych. W 1997 roku biuro przekształcone zostało w spółkę prawa nazwie "Info-Net KIG" Sp. z o.o. Do chwili obecnej KIG ugruntował silną pozycję na rynku informacji gospodarczej, o czym świadczy szerokie spektrum stałych klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które wniosły do swych procedur kontraktowych konieczność każdorazowego sprawdzania wiarygodności kontrahenta. Praktykę taką od wielu dziesiątków lat stosują światowe, renomowane koncerny, jak i firmy zaliczane do małych.
  Ich doświadczenia wskazują na to, że po wydaniu niewielkich pieniędzy na sprawdzenie pozycji handlowej potencjalnego partnera można w bardzo dużym stopniu uniknąć potężnych strat niewypłacalności partnera lub jego handlowej nieuczciwości. Baza danych, to ok. 2 mln podstawowych rekordów o firmach i ponad 100000 pełnych profili gospodarczych, umożliwiających szybkie i rzetelne opracowywanie raportów.

W Polsce działa kilka systemów informacji gospodarczej. W naszej działalności bardzo dobrze układa się współpraca z:

 1. Krajowym Systemem Usług - KSU
  Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), skupiający aktualnie 131 organizacji i instytucji (zwanych ośrodkami) świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, powstał w październiku 1996 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (przekształconej w 2001 roku w Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Celem KSU jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług w różnych dziedzinach, a przez to lepsze przygotowanie tych firm do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Ośrodki są przyjmowane do systemu w drodze ogólnopolskich konkursów, w których oceniane są doświadczenie ośrodków i jakość usług świadczonych przez nie na rzecz MSP.
  Usługi świadczone przez ośrodki KSU:
  • usługi doradcze,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi informacyjne,
  • usługi finansowe,
  • usługi różne.
 2. Ogólnopolskim Systemem Informacji Gospodarczej - OSIG
  Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej (OSIG) został wdrożony w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz w ponad 20 oddziałach regionalnych KIG, na przełomie lat 1991-1992 jako baza danych o krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych, w tym o producentach, eksporterach i importerach towarów i usług, ich ofertach kooperacyjnych, eksportowych, importowych oraz ofertach joint-venture. System był wielokrotnie modernizowany. Niezależne bazy danych eksploatowane są w 31 Izbach Regionalnych. OSIG zawiera dane firm, w tym nazwę, adres, dane kontaktowe, formę prawną firmy oraz opis zakresu działalności, produktów i usług wyrażony kodami EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności), a także inne dobrowolnie przekazane przez firmy informacje, w tym oferty współpracy, eksportu i importu oraz charakterystykę poszukiwanych partnerów, dane o właścicielach i strukturze organizacyjnej firmy, krótką historię firmy, podstawowe dane finansowe i potencjał kooperacyjny, osoby kontaktowe oraz oferty kooperacyjne, eksportowe, importowe i joint-venture.

Systemy informacji gospodarczej rozwijają się prężnie w byłych republikach Związku Radzieckiego. Artykuł Informacja biznesowa w wybranych krajach Europy Wschodniej[21] zapoznaje nas ze stanem informacji gospodarczej w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, Litwie, Łotwie oraz Białorusi. Podobne systemy działają w pozostałych byłych państwach socjalistycznych.[22]

Biblioteki nie mają możliwości zbudowania systemu informacji gospodarczej, który byłby konkurencyjny dla systemów komercyjnych działających w naszym kraju. Postanowiliśmy coś zrobić dla sektora MSP działającego w powiecie, gminie. Wynikiem naszej działalności jest:

POMORSKA SIEĆ OŚRODKÓW INFORMACJI GOSPODARCZEJ I PRAWNEJ

Projekt utworzenia "Pomorskiej Sieci Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej" powstał w Książnicy Pomorskiej w 2001 roku a jego realizację przeprowadzono w roku bieżącym. Jest on kontynuacją projektu "Rozszerzenie działalności Ośrodka Informacji Gospodarczej i Prawnej Książnicy Pomorskiej". Oba projekty były współfinansowane przez OSI Network Library Program w Budapeszcie. Swoim zasięgiem terytorialnym projekt obejmuje województwo zachodniopomorskie. Projekt jest realizowany jednocześnie w dwóch osiach. W osi poziomej biorą udział dwie duże biblioteki z siedzibami w Szczecinie - Książnica Pomorska oraz Koszalinie - Koszalińska Biblioteka Publiczna. W osi pionowej bierze udział dziewięć powiatowych bibliotek z terenu województwa zachodniopomorskiego z siedzibami w: Dębnie, Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Myśliborzu, Nowogardzie, Policach, Stargardzie Szczecińskim, Świnoujściu. Projekt utworzenia Pomorskiej Sieci Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej spotkał się z poparciem zarówno samorządowych władz wojewódzkich, jak i starostów powiatowych. Władze samorządowe zabezpieczyły środki na współfinansowanie projektu. Książnica Pomorska otrzymała grant z OSI - Network Library Program na wspólną realizację projektu z dziewięcioma bibliotekami z osi pionowej. Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej działa w Książnicy Pomorskiej od dziewięciu lat, posiadamy duże doświadczenie w udostępnianiu informacji gospodarczej i prawnej, dlatego też jesteśmy wiodącym ośrodkiem dla ośrodków w bibliotekach uczestniczących w sieci. Zbiory i usługi poszczególnych ośrodków sieci są dostępne dla tysięcy czytelników naszego regionu. Planujemy też w roku 2003 rozszerzenie sieci na pozostałe biblioteki powiatowe naszego województwa. Naszym marzeniem jest utworzenie Sieci Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej na terenie całego Pomorza. Będziemy chcieli podjąć rozmowy z bibliotekami z województwa pomorskiego (Gdańsk) oraz kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń). Małe i średnie przedsiębiorstwa, które (jak już wcześniej wspomniałem) stanowią 75% podmiotów gospodarczych naszego województwa, są potencjalnymi użytkownikami Pomorskiej Sieci Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej. Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw nie stać na posiadanie wieloosobowych działów marketingu i dlatego korzystają oni z informacji oferowanych im m.in. przez specjalistyczne ośrodki. Pozostali użytkownicy sieci, to: studenci, czytelnicy indywidualni oraz młodzież szkół średnich

Biblioteki posiadając dobrą bazę lokalową w województwie, zbiory oraz wykwalifikowane kadry zdecydowały się na rozszerzenie swoich usług o informację gospodarczą i prawną. Do tej działalności przygotowaliśmy kadrę bibliotekarską współpracując ze stowarzyszeniami zawodowymi oraz organizacjami gospodarczymi. Sieć ośrodków będzie bardzo pomocna naszej społeczności lokalnej w realizacji zapotrzebowania na wiedzę ekonomiczną i prawniczą oraz w zwalczaniu wysokiego bezrobocia i propagowaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Cele projektu:

 • zapewnienie wszystkim zainteresowanym wolnego dostępu do informacji gospodarczej i prawnej w bibliotekach publicznych;
 • umożliwienie szybkiego dostępu do informacji dzięki wprowadzeniu nowej technologii (CD-ROM-ów i Internetu);
 • popularyzacja Internetu jako źródła informacji gospodarczej i prawnej;
 • możliwość szybkiego przesyłania informacji dzięki użyciu e-maila i modemo-faksu;
 • szkolenie kadry bibliotekarskiej (w zakresie informacji gospodarczej i prawnej);
 • wzrost znaczenia bibliotek wśród społeczności lokalnej;
 • integracja bibliotek ze społecznością lokalną;
 • popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej wśród społeczności lokalnej.

Przewidywane efekty projektu:

 • zgromadzenie dużej ilości źródeł informacji w każdym ośrodku;
 • pozyskanie do współpracy z bibliotekami publicznymi sponsorów w postaci przedsiębiorców i szkolnictwa prywatnego;
 • łatwy dostęp do zgromadzonej literatury i baz danych;
 • dostarczenie naszym czytelnikom poszukiwanych przez nich informacji;
 • ułatwienie podjęcia działalności gospodarczej wszystkim zainteresowanym;
 • umożliwienie znalezienia partnerów gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • możliwość podnoszenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w oparciu o nasze zbiory przez naszych użytkowników.

Książnica Pomorska i pozostałe biblioteki tworzące sieć jako biblioteki publiczne nie mogą korzystać z reklam komercyjnych (poza tym nie posiadamy środków finansowych na komercyjną reklamę), dlatego informację o naszych usługach i zbiorach prowadzimy następująco:

 • Przygotowujemy informator o naszej sieci (członkowie, rodzaje usług, zbiory), który będzie dostępny w urzędach samorządowych, bibliotekach, izbach przemysłowo-handlowych, instytucjach gospodarczych, organizacjach przedsiębiorców.
 • Regularnie przygotowujemy informacje o nowych zbiorach i naszej działalności dla radia i telewizji publicznej.
 • Informacje o nowych zbiorach i naszych usługach są regularnie przekazywane do lokalnej prasy (dzienniki, magazyny).
 • Udzielamy wywiadów dla dziennikarzy z naszych mediów o działalności naszej sieci.
 • Zapraszamy dziennikarzy z radia, telewizji i prasy do odwiedzin naszego ośrodka oraz innych ośrodków tworzących sieć. Powinno to zaowocować artykułami bądź audycjami na nasz temat w powyższych mediach.
 • Współpracujemy z izbami przemysłowo-handlowymi naszego regionu.
 • Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami przedsiębiorców, np. Business Center Club, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Zachodniopomorska Izbą Kupców itd.
 • Organizujemy spotkania z przedsiębiorcami w naszych ośrodkach. Pozwala to zapoznać przedsiębiorców z naszymi możliwościami i usługami przez nas oferowanymi oraz naszymi potrzebami. Liczymy, że pozyskamy w ten sposób nowych sponsorów.

Każda z bibliotek zapewniła lokal oraz wykwalifikowany personel do pracy w ośrodku. Dla wszystkich ośrodków tworzących Pomorską Sieć Ośrodków Informacji Gospodarczej i Prawnej został zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne (drukarki, kserokopiarki).

Dla każdej z dziewięciu bibliotek powiatowych zakupiono podstawowy księgozbiór specjalistyczny oraz katalogi i informatory gospodarcze. Chcę podkreślić fakt, iż dla większości społeczności lokalnych korzystających z bibliotek taki ośrodek będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można skorzystać z dostępu do Internetu oraz literatury specjalistycznej. Przeprowadzono szkolenie dla wszystkich uczestników sieci w zakresie wykorzystania Internetu (strony WWW, poczta elektroniczna) oraz korzystania z innych źródeł informacji gospodarczej i prawnej (elektroniczne i drukowane). Szkolenie przeprowadzono w Książnicy Pomorskiej. Szkolenia przeprowadzili specjaliści z zakresu informatyki oraz informacji gospodarczej i prawnej.

Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej współpracuje z wieloma partnerami:

 1. Z innymi działami naszej instytucji.
 2. Bibliotekami publicznymi w kraju i zagranicą (posiadającymi podobne ośrodki).
 3. Bibliotekami wyższych uczelni (w zakresie informacji: gospodarczej, normalizacyjnej, patentowej oraz innowacji).
 4. Centrami Informacji Europejskiej.
 5. Izbami przemysłowo-handlowymi w kraju i zagranica.
 6. Organizacjami pracodawców.
 7. Urzędami pracy.
 8. Organami administracji państwowej i samorządowej.
 9. Organizacjami pozarządowymi (fundacje i stowarzyszenia).
 10. Prasą regionalną oraz publicznym radiem i telewizją.

Owocami tej współpracy są m.in.: nowe doświadczenia i idee, wymiana zbiorów i doświadczeń, promocja i reklama, bardziej skuteczny public relations, budowanie lobbingu bibliotecznego, kreowanie nowego wizerunku biblioteki, wiedza o zasobach z zakresu informacji gospodarczej posiadanych przez inne instytucje i organizacje, umacnianie pozycji biblioteki w środowisku lokalnym.

Zachęcam koleżanki i kolegów z innych bibliotek o rozważenie możliwości rozszerzenia usług swoich bibliotek o informację gospodarczą. Potrzeba do tego cierpliwości, dużego zapału, wsparcia ze strony współpracowników oraz finansowego ze strony samorządu, a satysfakcja z tego, że można pomóc tym, którzy chcą zacząć pracować na swój rachunek oraz bezrobotnym, gwarantowana.

Zdaję sobie sprawę, że poruszyłem tylko niektóre zagadnienia z zakresu informacji gospodarczej. Jest to temat rzeka i być może będzie okazja powrócić do niego w przyszłości. Będę wdzięczny za Państwa uwagi i pytania.

Korzystając ze sposobności chciałbym podziękować redakcji EBIB-u za możliwość goszczenia na jej łamach. Życzę Redakcji dalszych sukcesów.

Przypisy:

[1] Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Pod red. J. Lukszyna. Warszawa 2002, s. 84.

[2] W. Januszko: Systemy informacji gospodarczej. Warszawa 2002, s. 23.

[3] Tamże, s. 38.

[4] Języki specjalistyczne..., s. 84.

[5] Encyklopedia Biznesu. T. 1. Warszawa 1995, s. 338; W. Januszko: Systemy..., s. 22.

[6] B. Bojar: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 2002, s. 90; W. Januszko: Systemy..., s. 23.

[7] Języki specjalistyczne..., s.85

[8] J. Czerniak: Informacja i zarządzanie. Warszawa 1976.

[9] Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej. Warszawa 1985.

[10] Słownik terminologiczny informacji naukowej. Pod red. M. Dembowskiej. Wrocław 1979.

[11] Tamże, s. 53.

[12] W. Januszko: Systemy..., s. 23, 58.

[13] Encyklopedia Biznesu..., s. 338.

[14] W. Januszko: Systemy..., s. 58-60.

[15] HATRICS: The Southern Information Network. Winchester 2002.

[16] Informacja biznesowa w bibliotece. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 października 1994. Warszawa 1995.

[17] Dane uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

[18] Encyklopedia Biznesu..., s. 628.

[19] Ustawa z dnia 19 listopada 199 r. Prawo działalności gospodarczej. Dziennik Ustaw. 1999 nr 101 poz. 1178, s. 5454-5468.

[20] Krótkie informacje o bazach danych zostały opracowane na podstawie katalogów wydawniczych i instrukcji obsługi.

[21] E. Mostowicz, A. Grzecznowska, M. Balińska: Informacja iznesowa w wybranych krajach Europy Wschodniej. Praktyka i teoria Informacji naukowej i Technicznej 2002 nr 1/2, s. 15-21.

[22] B. Collinge: Business Opportunities In Central And Eastern Europe. Managing Information 2001 nr 5, s. 48-49.

Literatura:

1. J. Bendkowski: Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Gliwice 1993.

2. B. Bojar: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 2002.

3. B. Collinge: Business Opportunities In Central And Eastern Europe. Managing Information 2001 nr 5.

4. J. Czerniak: Informacja i zarządzanie. Warszawa 1976.

5. Ustawa z dnia 19 listopada 199 r. Prawo działalności gospodarczej. Dziennik Ustaw. 1999 nr 101 poz. 1178.

6. Encyklopedia Biznesu. T.1. Warszawa 1995.

7. J. Glapa: Informacja gospodarcza. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 1/2.

8. Hatrics: The Southern Information Network. Winchester 2002.

9. Informacja biznesowa w bibliotece. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 października 1994. Warszawa 1995.

10. W. Januszko: Systemy informacji gospodarczej. Warszawa 2002.

11. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Pod red. J. Lukszyna. Warszawa 2002.

12. E. Mostowicz, A. Grzecznowska, M. Balińska: Informacja biznesowa w wybranych krajach Europy Wschodniej. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2001 nr 1/2.

13. R. Pagell, M. Halperin: International Business Information. Chicago 1999.

14. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej. Warszawa 1985.

15. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Pod red. M. Dembowskiej. Wrocław 1979.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówInformacja gospodarcza w Książnicy Pomorskiej/Janusz Glapa // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 11/2002 (40) grudzień. : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja biznesowa. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/40/glapa.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów