EBIB 
Nr 4/2002 (33), Standardy i organizacja. Prawo
 Poprzedni artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Tadeusz Zarzębski

Przepisy prawne nr 9

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

A. PRZEPISY OGÓLNE

Samorządy terenowe

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz ustawy o referendum lokalnym. Dz. U. nr 23 poz. 220 Zmiany dotyczą głównie nowej liczby radnych w samorządach terenowych.
Uwaga: w Aneksie I.*, w adresie wydawniczym poz. 1504, 1657 i 1659 należy umieścić zapis: "z 2002 r. nr 23 poz. 220".

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Nadzór nad bibliotekami

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury. Dz. U. nr 32 poz. 303
"Minister kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (§ 1 ust. 2).
Uwaga: w Aneksie 1., opis tego aktu należy umieścić pod dodatkową poz. 1733, a przy poz. 1730 (nowej) adnotację: "uchylony zob. 1733".

Zarządzenie Nr 33 Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury. Dz. Urz. MK nr 17 poz. 47 i nr 18 poz. 48
Sprawy bibliotek i czytelnictwa należą do zakresu działania Departamentu Książki (§ 16 pkt 5-9 oraz § 9 regulaminu). Załączony do regulaminu wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych obejmuje: Bibliotekę Narodową, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w: Ciechanowie, Krośnie, Opolu i we Wrocławiu.
Uwaga: w Aneksie I. - opis tego aktu należy umieścić pod nr dodatkowej pozycji 1734, a przy poz. 1732 (nowa) - należy dopisać: "uchylony zob. poz. 1734".

Ochrona dóbr kultury

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. nr 25 poz. 253
M.in. dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 i z 2000 r. nr 120 poz. 1268).
Uwaga: w Aneksie I. - w adresie wydawniczym poz. 802 (dział "Nowelizacje") należy dopisać: "z 2002 r. nr 25 poz. 253".

Szkolnictwo bibliotekarskie

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych. Dz. U. nr 14 poz. 135
Przepisy § 7 określają kwalifikacje wymagane do nauczania w pomaturalnych szkołach bibliotekarskich.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod dodatkową poz. 1735.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Dz. U. nr 14 poz. 136
Dotyczy także pomaturalnych szkół bibliotekarskich.
Uwaga: w Aneksie I. opis tego aktu należy umieścić pod dodatkową poz. 1736


* Aneks I. - skrótowe oznaczenie publikacji: Tadeusz Zarzębski Polskie prawo biblioteczne. Aneks I. 1990-2000. Warszawa 2000.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówPrzepisy prawne nr 9/Tadeusz Zarzębski // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/prawo.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów