EBIB 
nr 10/2001 (28), Rynek książki.
Listy do redakcji
Poprzedni
artykuł Następny
artykuł     

 
Rozmiar: 45 bajtów


List do redakcji - Odpowiedzialność materialna za ubytki w zbiorach

Rozmiar: 45 bajtów

Redakcja EBIB-u otrzymała następujący list, który za zgodą autorki przedstawiamy, bowiem poruszony w nim problem może nie być odosobniony:

    Biblioteka, w której jestem zatrudniona, jest placówką z jednoosobową obsługą. Biblioteka jest samoobsługowa, a lokal został jednocześnie przystosowany do pełnienia funkcji czytelni. Po dokonaniu skontrum okazało się, że są spore ubytki w zbiorach. Księgowa zapowiedziała, że za ich brak muszę odpowiadać finansowo.
    Jestem zdruzgotana, ponieważ przy moim uposażeniu, takie obciążenie jest dla mnie rujnujące. W lokalu, jakim dysponujemy, nie jestem w stanie zapanować nad kradzieżami książek w żaden sposób. Stąd moje pytanie i prośba o radę: co mam uczynić i jaki ewentualnie paragraf broni moich racji oraz pozwoli uniknąć kary finansowej za niedopilnowanie nieuczciwych czytelników? BN
    [nazwisko i adres znane redakcji]

W odpowiedzi redakcja powołała się na Kodeks Pracy (rozdz. o "Odpowiedzialności materialnej pracowników"), przytaczamy wybrane fragmenty:

Art. 114
Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy
[podkr. red.] wyrządzi pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Art. 116
Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
[Ten artykuł przenosi obowiązek dowodzenia na pracodawcę - komentarz red.]

Art. 117
Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczynia się do jej powstania albo zwiększenia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Art. 119
Odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzykrotnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, wiemy, iż sprawa zakończyła się dla naszej Czytelniczki pomyślnie.

Rozmiar: 45 bajtów Na początek Rozmiar: 45 bajtów


 
Odpowiedzialność materialna za ubytki w zbiorach [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : KWE SBP. - EBIB ; 2001 nr 28. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/2001/28/list.html