EBIB 
nr 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne.
Prawo
Poprzedni artykuł      

 
Rozmiar: 45 bajtów

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
http://ks.sejm.gov.pl:8009/proc3/ustawy/3121_u.htm
(jeszcze w trakcie prac komisji sejmowych i senackich)

Rozmiar: 45 bajtów

11 maja 2001 roku w ramach zagadnień związanych z legislacją europejską, Komitet Integracji Europejskiej rozpatrzył i rekomendował Radzie Ministrów przyjęcie projektu ustawy o ochronie baz danych. 5 czerwca 2001 roku Rząd zaakceptował projekt ustawy o ochronie baz danych i skierował go do Sejmu. Ustawa ta obejmie ochroną wszystkie bazy danych, a nie tylko te, które spełniają kryteria oryginalności w rozumieniu prawa autorskiego. Ma to zapobiegać nieuczciwej konkurencji i niedozwolonemu korzystaniu z utworzonych zasobów informacji. Od osoby, która chce się czegoś dowiedzieć, nie wolno wymagać, by wykazała wiążący się z tym swój interes prawny lub faktyczny. Dostęp do informacji publicznej jest w zasadzie bezpłatny. Jedynie gdy zobowiązany podmiot poniósł dodatkowe koszty związane np. ze wskazanym we wniosku sposobem przekazania informacji, może pobrać opłatę w wysokości im odpowiadającej.

Projekt ustawy został przygotowany z powodu konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji europejskich, przewidujących ochronę wszystkich baz danych, a więc i takich, które nie spełniają kryteriów utworów w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ma to na celu stworzenie jednolitego prawa do zwalczania nieuczciwej konkurencji i niedozwolonego pobierania danych lub nielegalnego korzystania z baz danych. Projekt nowej ustawy wprowadza jednolity system ochrony producentów takich baz.

Przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/9 z 11 marca 1996 r., odnoszące się do baz danych, których dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter, są nieco odmiennie ujęte w polskim prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego projekt wprowadza drobne korekty w tym zakresie. W dalszej części projekt wprowadza prawo sui generis odnoszące się do baz danych nie będących utworami. Przyznane jest ono każdemu producentowi bazy, który wniesie istotny wkład o charakterze ilościowym lub jakościowym, choć jego wytwór nie ma znamion oryginalnego ujęcia w rozumieniu prawa autorskiego.

Obliczenie skutków finansowych ustawy nie jest możliwe ze względu na niemożność oszacowania obszaru, w którym stanie się konieczne pozyskiwanie licencji na korzystanie z takich baz danych. Twórcy projektu sądzą, że trudno jest o ścisłą ocenę, jak wielki jest zakres korzystania z baz, których ukształtowanie nie ma znamion oryginalności.

Komentarz opracowała Bożena Bednarek-Michalska

Rozmiar: 45 bajtów Na pocz±tek Rozmiar: 45 bajtów


EBIB 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych:  www.ebib.pl/2001/27/ustawa2.html