EBIB 
nr 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne.
Artykuł
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

Tekst recenzowany


 
Rozmiar: 45 bajtów

Hanna Batorowska
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Słuchacze studiów podyplomowych - prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie - jako propagatorzy technologii informacyjnej

Rozmiar: 45 bajtów

Technologia informacyjna w zreformowanej szkole stopniowo zajmuje należne jej miejsce i staje się elementem integrującym nie tylko poszczególne formy edukacyjne, ale także czynności związane z organizacją i zarządzaniem nowoczesną placówką oświatową.

W procesie integracji technologii informacyjnej z nauczaniem poszczególnych przedmiotów autorzy pakietu edukacyjnego Spotkania i nauka z komputerem zwracają uwagę, że w obecnej rzeczywistości szkolnej znajdujemy się dopiero na etapie "umieszczania" komputerów i technologii w danej dziedzinie. Mają także nadzieję, że wkrótce nastąpi przejście do etapu zintegrowania tych technologii z poszczególnymi dziedzinami nauczania.1

Ponieważ technologię informacyjną należy rozumieć jako zbiór metod, środków i działań celowych, nakierowanych na realizację procesu informacyjnego związanego z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, wyszukiwaniem, oceną i prezentowaniem informacji, więc kształceniem nauczycieli - wprowadzających i upowszechniających technologię informacyjną w swoim środowisku - powinny zająć się w głównej mierze uczelnie przygotowujące kadry dydaktyczne do różnego typu szkół.2

Technologia informacyjna, obecnie posługująca się najczęściej technikami informatycznymi, telekomunikacyjnymi i multimedialnymi, stanowi zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego z 15 lutego 1999 roku istotną część programów nauczania, m.in. takich przedmiotów jak informatyka oraz edukacja czytelnicza i medialna.3 Ponadto uwzględnienie w programie INTERKL@SA projektu nowego modelu biblioteki szkolnej, tzw. centrum informacji multimedialnej i internetowej (określanego też często jako dydaktyczne centrum informacyjne szkoły), stało się dodatkowym powodem dokształcenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w edukacji.4

Wychodząc naprzeciw potrzebom czynnych zawodowo pedagogów, pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie przystąpili do opracowania projektów studiów podyplomowych. W wyniku ich prac powołano do życia:

 • Studia Podyplomowe Technologii Informacyjnej;
 • Studia Podyplomowe Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole.5

Studia Podyplomowe Technologii Informacyjnej

Studia Podyplomowe Technologii Informacyjnej (SPTI) zorganizowane zostały przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy współpracy dydaktycznej nauczycieli akademickich z Katedry Informatyki i Metod Komputerowych oraz z Pracowni Technologii Nauczania. 6 Projekt SPTI uzyskał w II edycji grantów MEN wyróżnienie (grant nr 23.3). Ta forma doskonalenia zawodowego przeznaczona została dla nauczycieli, którzy pragną wykorzystywać technologię informacyjną w samokształceniu i w prowadzonych przez siebie zajęciach dydaktycznych, a także w pracach związanych z komputeryzacją biblioteki szkolnej i przekształcaniem jej w szkolne centrum informacji multimedialnej i internetowej. Ponadto umożliwia ona uzyskanie kwalifikacji do nauczania ścieżki edukacja czytelnicza i medialna na wszystkich poziomach kształcenia, a także kwalifikacji do nauczania informatyki w szkole podstawowej. Istnieje możliwość poszerzenia tych uprawnień także w zakresie nauczania informatyki w gimnazjum i liceum (liceum profilowanym).7 SPTI adresowane są do wszystkich nauczycieli, bez względu na kierunek ukończonych studiów, chociaż cieszą się największym zainteresowaniem ze strony nauczycieli zatrudnionych w bibliotekach szkolnych, które są komputeryzowane.

Program nauczania realizowany na SPTI omawiałam pod wieloma wzglęądami w różnych publikacjach, dlatego zdecydowano się na powtórzenie tylko nazw przedmiotów z planu studiów,8 koncentrując uwagę na całkiem nowym aspekcie tych studiów związanym z doradztwem metodycznym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i multimedialnej w szkole.

Plan SPTI realizowany w krakowskiej AP obejmuje następujące przedmioty:

 1. Technologia informacyjna -10 godz.
 2. Działalność informacyjna biblioteki szkolnej - 30 godz.
  1. blok tematyczny: źródła informacji,
  2. blok tematyczny: wyszukiwanie informacji w źródłach informacji.
 3. Szkolna pracownia komputerowa - 40 godz.
 4. Internet w edukacji - 30 godz.
  1. blok tematyczny: projektowanie stron WWW,
  2. blok tematyczny: wyszukiwanie informacji w Internecie.
 5. Bazy danych - 40 godz.
  1. blok tematyczny: pakiet CDS/ISIS (projektowanie i zakładanie bazy),
  2. blok tematyczny: pakiet MAK (projektowanie i zakładanie bazy),
  3. blok tematyczny: baza danych ACCESS 97 (projektowanie i zakładanie bazy).
 6. Edukacja medialna - 30 godz.
  1. blok tematyczny: wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o mediach,
  2. blok tematyczny: programy multimedialne dla szkół,
  3. blok tematyczny: projektowanie różnych form komunikatów medialnych.
 7. Technologia informacyjna w bibliotece i zarządzaniu szkołą - 30 godz.
  1. blok tematyczny: oprogramowanie do zarządzania szkołą,
  2. blok tematyczny: zautomatyzowane systemy dla bibliotek szkolnych: Biblioteka Szkolna-MOL, pakiet programów SOWA (do wyboru),
  3. blok tematyczny: Internet w zarządzaniu szkołą i nauczaniu na odległość (poczta elektroniczna, listy i grupy dyskusyjne oraz inne formy nauczania na odległość).
 8. Metodyka nauczania technologii informacyjnej - 30 godz.
  1. blok tematyczny: metodyka nauczania informatyki,
  2. blok tematyczny: metodyka nauczania edukacji czytelniczej i medialnej z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej.
 9. Metodyka nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej - 20 godz.
 10. Elementy informatyki w zreformowanej szkole - 20 godz.

W sumie w ramach ćwiczeń słuchacze SPTI spędzają 200 godz. przy komputerze oraz biorą udział w 80 godzinach wykładów, w tym w ramach 30 godz. wykładów wymaga się od uczestników studiów podyplomowych stałego kontaktu z wykładowcą za pośrednictwem Internetu.

Studia Podyplomowe Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole

Studia zorganizowane zostały przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w bieżącym roku akademickim. Utworzone zostały z myślą o nauczycielach podejmujących się prowadzenia zajęć w ramach ścieżki edukacja czytelnicza i medialna lub pracujących w zespołach międzyprzedmiotowych, sprawujących nadzór merytoryczny nad realizacją ścieżki. Adresowane mogą być także do nauczycieli uzupełniających etat w bibliotece szkolnej.

 1. Technologia informacyjna w edukacji. Wprowadzenie do obsługi komputera, bazy danych, automatyzacja procesów bibliograficznych - 45 godz.
 2. Edukacja medialna w zreformowanej szkole. Przegląd programów multimedialnych - 30 godz.
 3. Funkcja informacyjna mediów - 10 godz.
 4. Funkcja informacyjna dokumentów elektronicznych. Internet w edukacji - 30 godz.
 5. Funkcja poznawcza i dydaktyczna mediów. Literatura dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjne, adaptacje filmowe, teatralne - 30 godz.
 6. Wybrane zagadnienia z kultury czytelniczej dzieci i młodzieży - 20 godz.
 7. Programy nauczania ścieżki medialnej - analiza porównawcza -10 godz.
 8. Biblioteka szkolna jako centrum multimedialne i informacyjne - 30 godz.
 9. Język w komunikacji medialnej - wybrane zagadnienia - 30 godz.
 10. Wybrane zjawiska kultury masowej (film, literatura popularna, telewizja) - 20 godz.
 11. Książka w komunikacji społecznej - 25 godz.
 12. Prawo oświatowe - 10 godz.

W sumie słuchacze mają do zrealizowania 290 godz. dydaktycznych, w tym 120 godz. wykładów i 170 godz. ćwiczeń. Zajęcia przy komputerze obejmują łącznie 75 godz. dydaktycznych.

Program nauczania na Studiach Podyplomowych Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole koncentruje się głównie wokół następujących zagadnień:

 • kultura czytelnicza,
 • komunikacja społeczna, komunikacja medialna,
 • technologia informacyjna w edukacji czytelniczej i medialnej.

Oba rodzaje studiów podyplomowych realizowane w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP uzupełniają się nawzajem. Pierwsze z nich ma za zadanie, głównie przy zastosowaniu technik komputerowych, wykształcić w słuchaczach umiejętności informacyjne, obejmujące następujące czynności:

 1. Formułowanie i analizowanie potrzeb informacyjnych oraz precyzyjne formułowanie problemów informacyjnych.
 2. Lokalizację, określenie, selekcję oraz ocenianie istniejących źródeł informacji.
 3. Wyszukiwanie potrzebnych informacji w wyselekcjonowanych źródłach.
 4. Selekcję wyszukanych informacji.
 5. Rejestrowanie, magazynowanie i przechowywanie wyszukanych informacji.
 6. Czynności analizy, syntezy, klasyfikacji, grupowania i innych form przetwarzania i opracowywania zebranych informacji.
 7. Czynności interpretacji i oceny opracowanych informacji.
 8. Formy prezentowania przetworzonej informacji.
 9. Ocenę uzyskanych wyników.

Absolwenci SPTI są więc:

 1. Przekonani, że relewantna informacja jest podstawą sprawnego działania we wszystkich dziedzinach życia.
 2. Mają własne potrzeby informacyjne i rozumieją ich znaczenie.
 3. Formułują zapytania informacyjne i wyrażają je w odpowiednim języku informacyjno-wyszukiwawczym.
 4. Potrafią wyszukiwać relewantne informacje w tradycyjnych i elektronicznych zbiorach informacji, gromadzić je i przetwarzać, wykorzystując do tego celu najnowsze technologie informatyczne.
 5. Odróżniają informacje relewantne od nierelewantnych.
 6. Potrafią dokonać m. in. analizy, syntezy i klasyfikacji źródeł informacji a także informacji z nich wybranych.
 7. Potrafią ocenić, wartościować informacje, a także wykorzystać je do krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Oprócz umiejętności informacyjnych przydatnych w procesie uczenia się i nauczania słuchacze studium otrzymują praktyczną wiedzę, mającą bezpośrednie zastosowanie w pracy szkolnego dydaktycznego centrum informacji. Potrafią:

 • tworzyć zbiór informacyjny biblioteki (zarówno w formie tradycyjnej jaki elektronicznej);
 • opracowywać katalogi komputerowe w odpowiednio dobranym programie (Biblioteka Szkolna - MOL, SOWA - Biblioteka Szkolna, MAK - Małe Automatyczne Katalogi, CO-LIBER, CDS/ISIS itp.);
 • komputeryzować stopniowo wszystkie prace związane z działalnością informacyjną biblioteki szkolnej i przygotować system biblioteczny jako sprawnie działający moduł komputerowego systemu zarządzania szkołą;
 • tworzyć bibliograficzne i tekstowe bazy danych dla potrzeb uczniów i nauczycieli;
 • tworzyć, zgodne z zainteresowaniem użytkowników, serwisy informacyjne na bazie materiałów dostępnych poprzez Internet, szczególnie pochodzących z internetowych portali edukacyjnych;
 • prowadzić działalność wydawniczą, np.: opracowywać zestawienia tematyczne, biuletyny informacyjne szkoły lub biblioteki, analizy lub syntezy informacyjne oraz różne spisy bibliograficzno-tematyczne, obejmujące m.in. materiały metodyczne i informacje o wdrażanej reformie edukacji, opracować i prowadzić stronę WWW dydaktycznego centrum informacyjnego szkoły;
 • tworzyć podręczny zbiór multimedialnych programów edukacyjnych do wszystkich przedmiotów;
 • kształcić umiejętności informacyjne uczniów i nauczycieli, głównie w zakresie wyszukiwania informacji elektronicznej i stosowania do tego celu określonych języków informacyjno-wyszukiwawczych;
 • kształcić umiejętności korzystania ze zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz wyszukiwania informacji w bazach na CD-ROM, w bazach dostępnych poprzez Internet, w katalogach komputerowych, katalogach on-line, w sieci itp.;
 • kształcić umiejętności korzystania z Internetu jako narzędzia informacji naukowej;
 • prowadzić działalność samokształceniową uczniów i nauczycieli;
 • prowadzić różne formy działalności pedagogicznej;
 • realizować model biblioteki jako centrum informacji multimedialnej i internetowej zgodnie z programem 9.

SPTI w mniejszym stopniu poświęcone są zagadnieniom edukacji medialnej, chociaż wszystkie treści związane z zagadnieniami wiedzy o mediach przewidziane w Podstawie programowej kształcenia ogólnego zostały słuchaczom zasygnalizowane (m.in.: pojęcia dotyczące komunikacji medialnej, funkcje i formy komunikatów medialnych, polskie dziedzictwo kulturowe, globalizacja kultury masowej, języki poszczególnych mediów, fikcja w mediach, media jako środki poznania historii i współczesności, komunikaty informacyjne i perswazyjne, krytyczna analiza wartości oferty mediów i dokonywanie właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji, prasa jako medium edukacyjne, typologia prasy młodzieżowej, analiza zawartości tej prasy).

Podsumowując, stwierdzić można, że na SPTI treści nauczania skoncentrowane zostały wokół następujących zagadnień:

 • wiedza o mediach i mechanizmach ich oddziaływania,
 • kształcenie umiejętności informacyjnych,
 • projektowanie i technologia tworzenia komunikatów medialnych,
 • posługiwanie się narzędziami medialnymi i obsługa sprzętu.

Studia Podyplomowe Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole poświęcone są głównie problemom wiedzy o mediach. W minimalnym stopniu realizowane są treści z Podstawy programowej dla omawianej ścieżki edukacyjnej, dotyczące stosowania technik komputerowych w wychowaniu czytelniczym i dla potrzeb odbioru mediów. Z tego względu idealnym rozwiązaniem byłoby umożliwienie nauczycielom, zainteresowanym realizacją ścieżki medialnej, uczestnictwo w zajęciach na obu studiach podyplomowych.

Bez względu na wybór studiów podyplomowych realizowanych w IBiIN zakłada się, że ich absolwenci powinni spełniać w swoich szkołach funkcje propagatorów technologii informacyjnej i multimedialnej. Programy nauczania zostały tak skonstruowane, a metody i formy kształcenia odpowiednio dobrane, aby słuchacze zostali przygotowani, także do pełnienia funkcji doradcy metodycznego w zakresie stosowania technologii informacyjnej w procesie samokształcenia, prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, form pracy dydaktycznego centrum informacji, stosowania technologii informacyjnej przez nauczycieli różnych przedmiotów itp.10

Nauczyciele dokształcający się w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych wymagających stosowania technologii informacyjnej, szczególnie zajęć realizowanych w centrach informacyjnych szkoły lub nauczyciele tworzący te centra wyposażeni zostają w trakcie studiów podyplomowych w umiejętności związane z udzielaniem porad innym nauczycielom, świadczeniem pomocy merytorycznej, przekazywaniem wskazówek dotyczących rozwiązywania zadań i problemów, prowadzeniem instruktażu, szkolenia, prezentacji, perswazji, konsultacji, a także wzbudzania entuzjazmu do twórczej aktywności i prac nowatorskich oraz innowacji pedagogicznych na rzecz szkoły.

Te wszystkie czynności są automatycznie przypisane do wykazu zadań nauczyciela-bibliotekarza pełniącego w szkole funkcje usługowe względem uczniów i zatrudnionych tam pedagogów. Podobną funkcję usługową w zakresie stosowania komputerów powinni pełnić nauczyciele informatyki lub szkolni koordynatorzy technologii informacyjnej. Do podstawowych funkcji nauczyciela-bibliotekarza, jako doradcy metodycznego w zakresie stosowania technik informacyjnych i medialnych, wynikających z istoty samego doradztwa metodycznego, należy:

 1. Funkcja informacyjno-wyrównawcza, polegająca na uzupełnianiu wiedzy i praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia ogólnego. Szczególnie jest ona ważna w okresie zdobywania przez nauczycieli umiejętności informacyjnych i kształcenia ich u młodzieży w celu przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 2. Funkcja renowacyjna (innowacyjna) związana z doskonaleniem warsztatu metodycznego nauczycieli wprowadzających do dydaktyki swoich przedmiotów komputerowe techniki informacyjne i multimedialne. Związana jest z doradztwem w zakresie stosowania nowych metod i form pracy zintegrowanych z technologią informacyjną przy wykorzystaniu dostępnych w szkole pracowni komputerowych i skomputeryzowanych bibliotek.
 3. Funkcja motywacyjna związana z przekonaniem grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły, że wprowadzenie technologii informacyjnej do procesu edukacji oraz wykorzystanie jej w organizacji i zarządzaniu szkołą, a także przekonanie uczniów do korzyści jakie niesie mądre korzystanie z technologii informacyjnej dla ich dalszego rozwoju naukowego i zawodowego, jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły.11

Realizacja procesu kształcenia ogólnego, w którym istotną rolę pełni centrum informacji multimedialnej i internetowej, będące podstawowym warsztatem kształcenia w zakresie stosowania technologii informacyjnej w edukacji wymaga, m.in. od nauczycieli-bibliotekarzy, a także całego grona pedagogicznego, zaakceptowania nowych form pracy biblioteczno-informacyjnej i pedagogicznej, stosującej narzędzia informatyczne multimedialne i telekomunikacyjne. Tak ważne jest dlatego dokształcanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej i egzekwowanie posiadania takiego wykształcenia przez zatrudniających ich dyrektorów szkół.

Plan Studiów Podyplomowych Technologii Informacyjnej

obejmuje następujące przedmioty:

 1. Technologia informacyjna - 10 godz.
 2. Działalność informacyjna biblioteki szkolnej - 30 godz.
  • blok tematyczny: źródła informacji,
  • blok tematyczny: wyszukiwanie informacji w źródłach informacji.
 3. Szkolna pracownia komputerowa - 40 godz.
 4. Internet w edukacji - 30 godz.
  • blok tematyczny: projektowanie stron WWW,
  • blok tematyczny: wyszukiwanie informacji w Internecie.
 5. Bazy danych - 40 godz.
 6. blok tematyczny: pakiet CDS/ISIS (projektowanie i zakładanie bazy),
 7. blok tematyczny: pakiet MAK (projektowanie i zakładanie bazy),
 8. blok tematyczny: baza danych ACCESS 97 (projektowanie i zakładanie bazy).
 9. Edukacja medialna - 30 godz.
  • blok tematyczny: wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o mediach,
  • blok tematyczny: programy multimedialne dla szkół,
  • blok tematyczny: projektowanie różnych form komunikatów medialnych.
 10. Technologia informacyjna w bibliotece i zarządzaniu szkołą - 30 godz.
  • blok tematyczny: oprogramowanie do zarządzania szkołą,
  • blok tematyczny: zautomatyzowane systemy dla bibliotek szkolnych: Biblioteka Szkolna-MOL, pakiet programów SOWA (do wyboru),
  • blok tematyczny: Internet w zarządzaniu szkołą i nauczaniu na odległość (poczta elektroniczna, listy i grupy dyskusyjne oraz inne formy nauczania na odległość).
 11. Metodyka nauczania technologii informacyjnej - 30 godz.
  • blok tematyczny: metodyka nauczania informatyki,
  • blok tematyczny: metodyka nauczania edukacji czytelniczej i medialnej z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej.
 12. Metodyka nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej - 20 godz.
 13. Elementy informatyki w zreformowanej szkole - 20 godz.

Plan STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EDUKACJI MEDIALNEJ CZYTELNICZEJ I BIBLIOTEKARSKIEJ W ZREFORMOWANEJ SZKOLE

obejmuje następujące przedmioty:

 1. Technologia informacyjna w edukacji. Wprowadzenie do obsługi komputera, bazy danych, automatyzacja procesów bibliograficznych - 45 godz.
 2. Edukacja medialna w zreformowanej szkole. Przegląd programów multimedialnych - 30 godz.
 3. Funkcja informacyjna mediów - 10 godz.
 4. Funkcja informacyjna dokumentów elektronicznych. Internet w edukacji - 30 godz.
 5. Funkcja poznawcza i dydaktyczna mediów. Literatura dla dzieci i młodzieży, programy edukacyjne, adaptacje filmowe, teatralne - 30 godz.
 6. Wybrane zagadnienia z kultury czytelniczej dzieci i młodzieży - 20 godz.
 7. Programy nauczania ścieżki medialnej - analiza porównawcza -10 godz.
 8. Biblioteka szkolna jako centrum multimedialne i informacyjne - 30 godz.
 9. Język w komunikacji medialnej - wybrane zagadnienia - 30 godz.
 10. Wybrane zjawiska kultury masowej (film, literatura popularna, telewizja) - 20 godz.
 11. Książka w komunikacji społecznej - 25 godz.
 12. Prawo oświatowe - 10 godz.

STUDIA PODYPLOMOWE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

W sumie w ramach ćwiczeń słuchacze SPTI spędzają 200 godz. przy komputerze oraz biorą udział w 80 godz. wykładów, w tym w ramach 30 godz. wykładów wymaga się od uczestników studiów podyplomowych stałego kontaktu z wykładowcą za pośrednictwem Internetu.

STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJI MEDIALNEJ CZYTELNICZEJ I BIBLIOTEKARSKIEJ W ZREFORMOWANEJ SZKOLE

W sumie słuchacze mają do zrealizowania 290 godz. dydaktycznych, w tym 120 godz. wykładów i 170 godz. ćwiczeń. Zajęcia przy komputerze obejmują łącznie 75 godz. dydaktycznych.

Program nauczania na SPTI koncentruje się głównie wokół następujących zagadnień:

 • kształcenie umiejętności informacyjnych,
 • projektowanie i technologia tworzenia,
 • komunikatów medialnych,
 • posługiwanie się narzędziami medialnymi i obsługa sprzętu,
 • wiedza o mediach i mechanizmach ich oddziaływania.

Program nauczania na Studiach Podyplomowych Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole

koncentruje się głównie wokół następujących zagadnień:

 • kultura czytelnicza,
 • komunikacja społeczna, komunikacja medialna,
 • technologia informacyjna w edukacji czytelniczej i medialnej.

Do podstawowych funkcji nauczyciela-bibliotekarza jako doradcy metodycznego w zakresie stosowania technik informacyjnych i medialnych, wynikających z istoty samego doradztwa metodycznego, należy:

 1. Funkcja informacyjno-wyrównawcza polegająca na uzupełnianiu wiedzy i praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej w procesie kształcenia ogólnego. Szczególnie jest ona ważna w okresie zdobywania przez nauczycieli umiejętności informacyjnych i kształcenia ich u młodzieży w celu przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 2. Funkcja innowacyjna związana z doskonaleniem warsztatu metodycznego nauczycieli wprowadzających do dydaktyki swoich przedmiotów komputerowe techniki informacyjne i multimedialne. Związana jest z doradztwem w zakresie stosowania nowych metod i form pracy zintegrowanych z technologią informacyjną przy wykorzystaniu dostępnych w szkole pracowni komputerowych i skomputeryzowanych bibliotek.
 3. Funkcja motywacyjna związana z przekonaniem grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły, że wprowadzenie technologii informacyjnej do procesu edukacji oraz wykorzystanie jej w organizacji i zarządzaniu szkołą, a także przekonanie uczniów do korzyści jakie niesie mądre korzystanie z technologii informacyjnej dla ich dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.


 

[1]Informatyka. Poradnik dla nauczyciela gimnazjum. Warszawa 2000, s. 1-20.
[2]J. Ratajewski: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice 1994, s. 18.
[3]H. Batorowska: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Kraków 2001.
[4]J. Jackowicz-Korczyński, H. Kowalczyk-Wilk: Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i internetowej, [online] "EBIB" 2000 nr 10: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib18/korczynski.html.
[5]Projekt Studiów Podyplomowych Technologii Informacyjnej opracowany został przez dr Hannę Batorowską i dr Barbarę Kamińską-Czubałę, a studia rozpoczęto w roku akademickim 1999/2000, natomiast projekt Studiów Podyplomowych Edukacji Medialnej Czytelniczej i Bibliotekarskiej w Zreformowanej Szkole opracowano pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Szockiego i dr Bożeny Pietrzyk, a studia uruchomiono w roku akademickim 2000/2001. W IBiIN AP od roku akademickiego1980/1981 funkcjonują także tradycyjne Studia Podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (w różnych okresach czasu realizowane w wersji dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych i w wersji dla absolwentów różnych kierunków studiów).
[6]Wspólna inicjatywa kształcenia w zakresie technologii informacyjnej była możliwa dzięki współpracy z prof. dr hab. Jackiem Migdałkiem - dyrektorem Katedry Informatyki i Metod Komputerowych oraz dr. Januszem Morbitzerem - kierownikiem Pracowni Technologii Nauczania Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
[7] SPTI obejmuje 280 godz. dydaktycznych realizowanych podczas dwóch semestrów nauki. Dla absolwentów SPTI zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w zakresie nauczania informatyki istnieje możliwość dołączenia trzeciego semestru nauki (ok. 100 godz. dydaktycznych) realizowanego już przez KIiMK AP obejmującego treści typowo informatyczne.
[8]Informatyczne kwalifikacje nauczyciela-bibliotekarza. [W:] Informatyka w Szkole XV. Materiały XV Konferencji IWS. Katowice 24-27 września 1999 roku. s. 328-333; Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. [W:] Materiały z IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym" zorganizowanego przez WSP im. KEN w Krakowie w dniach 1-2 października 1999 roku. Kraków 1999, s. 14-16; Propozycja multimedialnej edukacji bibliotekarzy szkolnych. EBIB 1999 nr 4: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib04/batorowska.html; Formy kształcenia nauczycieli edukacji czytelniczej i medialnej. [W:] Media a Edukacja. III Międzynarodowa Konferencja. Poznań 2000, s. 633-647; Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej. "Konspekt" 2000 nr 3, s. 84; Doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej w krakowskiej Akademii Pedagogicznej. [W:] Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Informatyczne przygotowanie nauczycieli", Kraków 25-26 października 1999 roku. "Problemy Studiów Nauczycielskich" 2000 z. 24, s. 195-199; Techniki komputerowe w realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. [W:] Materiały z X Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego "Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym" zorganizowanego przez AP im. KEN w Krakowie 29-30 września 2000 roku. Kraków 2000, s. 28-32; Formy kształcenia nauczycieli i koordynatorów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej oraz technologii informacyjnej . [W:] Przygotowanie nauczycieli do nauczania odbioru mediów. Opole 18 listopada 2000 roku. s. 1-15.
[9]H. Batorowska: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym..., op. cit.
[10]W lipcu 2000 roku SPTI zakończyli pierwsi słuchacze. Na 29 osób wypełniających ankietę oceniającą organizację, wartość merytoryczną, dobór treści nauczania, sposób prowadzenia zajęć, a także własne osiągnięcia uzyskane w trakcie szkolenia, 27 nauczycieli stwierdziło, że czują się na siłach służyć innym nauczycielom w szkole pomocą i doradztwem w zakresie wprowadzania technologii informacyjnej do procesu edukacji. 21 słuchaczy uznało, że są odpowiednio przygotowani do wprowadzania procesu komputeryzacji biblioteki szkolnej i wprowadzania nowych form pracy związanych z wykorzystaniem w niej technologii informacyjnej a, tylko trzy zaznaczyły, że brak im odpowiedniego przygotowania zawodowego (byli to nauczyciele nie pracujący w bibliotece i nie posiadający wykształcenia bibliotekoznawczego). Samoocenę słuchaczy potwierdziły oceny z licznych prac kontrolnych wykonywanych w trakcie trwania zajęć oraz wyniki z egzaminu końcowego.
[11]H. Dybek: Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kraków 2000, s. 56-57.

 
Rozmiar: 45 bajtów Na pocz±tek Rozmiar: 45 bajtów


EBIB 9/2001 (27), Biblioteki pedagogiczne i szkolne
H. Batorowska,
Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie jako propagatorzy technologii informacyjnej:  www.ebib.pl/2001/27/batorowska.html